25 - 05 - 2017

Sazebník úhrad za poskytování informací

čl. I

  Náklady na pořízení kopií

1. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A4:

  a) jednostranné....................................................... 2,- Kč

  b) oboustránné....................................................... 4,- Kč

2. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A3:

  a) jednostranné....................................................... 3,- Kč

  b) oboustranné........................................................ 5,- Kč

3. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A4:

  a) jednostranné........................................................ 12,- Kč

  b) oboustranné......................................................... 24,- Kč

4. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A3:

  a) jednostranné......................................................... 24,- Kč

  b) oboustranné.......................................................... 43,- Kč

5. Za skenování:

  a) za jednu černobílou stranu A4................................4,- Kč

  b) za jednu černobílou stranu A3................................8,- Kč

  c) za jednu barevnou stranu A4...................................7,- Kč

  d) za jednu barevnou stranu A3.................................14,- Kč

  čl.II

  Náklady na opatření technických nosičů dat

1. CD …..................................................................................10,-Kč/ks

2. DVD....................................................................................20,-Kč/ks

  čl. III

  Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p., náklady na balné

  účtovány nebudou.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání

  informací žadateli uplatňována.

  čl.IV

  Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou

  i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 100,-Kč, která je odvozena od

  ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro rok 2012.V případě

  mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem

  částek připadajicích na každého pracovníka.

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady( např. jízdné),

budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace

čl.V

Ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací.

  2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela

  nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

  3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních

  hodinách nebo převodem na bankovní účet obce.

  4. Tento sazebník se stanoví na účetní období : 1. – 12. 2012

  5. Sazebník byl schválen usnesením ZO č. 8 ze dne 1.3.2012

V Horní Habarticích dne 2.3.2012
Ladislav Donát v.r.
starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry