28 - 04 - 2017

Poskytování informací podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006

V ý r o č n í  z p r á v a
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák.106/1999,ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2006

1. Počet podaných žádostí o informace -
Na Obecní úřad Horní Habartice nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - Nebyly žádné opsány.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních  
údajů - Neproběhlo žádné řízení o sankcích .

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - Žádné.

Za Obecní úřad Horní Habartice zpracovala : Ottová Hana

Podaný Miroslav
starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry