28 - 04 - 2017

Zákon č.106/99Sb.

Základní informace pro občany obce Horní Habartice v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím zákon 106/1999 Sb. 

( platí všeobecně) Kdo má povinnost poskytovat informace? 

- státní orgány a orgány samosprávy ( obecní a měst.úřady) 
- instituce,které stát pověřil rozhodovat o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech v oblasti veřejné správy 

Kdo může informace žádat ? 
- každá fyzická i právnická osoba 

Jak se mají informace poskytovat?

- na základě žádosti nebo zveřejněním
- zveřejněné informace musí být na všeobecně přístupném místě, musí být umožněno pořízení kopie
- zveřejnění je možné i na internetu,to je povinnost pro právnické osoby
- ústně,písemně ,nahlédnutím do spisu 

Co lze žádat?
- důvod a způsob založení subjektu,včetně podmínek a principů,za kterých provozuje svoji činnost
- popis organizační struktury , místo a způsob,jak získat informace,kde podat žádost či stížnost ,předložit návrh či podnět a obdržet rozhodnutí
- místo,lhůtu a způsob,jak podat odvolání proti rozhodnutí subjektu
- postup,který musí subjekt dodržovat při vyřizování žádostí,návrhů atd.včetně lhůt
- přehled nejdůležitějších předpisů,podle nichž subjekt jedná nebo rozhoduje
- sazebník úhrad za informace
- výroční zprávu o činnosti v oblasti informací 

Jaké informace nelze získat?
- týkající se obchodního tajemství
- majetkového poměru osob
- probíhajícího trestního řízení
- rozhodovací činnosti soudů
- plnění úkolů zpravodajských služeb
- přípravy,průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech nejvyššího kontrolního úřadu

Jak podat žádost o informaci?
- ústně,písemně
- faxem nebo elektronickou poštou 

Kdy čekat odpověď ?
- ihned nebo do 15 dnů,lze prodloužit nejvýše o 10 dnů ze závažných důvodů

Co dělat , když informaci nedostanu?
- podat odvolání do 15 dnů ode dne ,kdy uplynula lhůta pro podání informace
- o tom, zda instituce informaci podá , rozhodne nadřízená instituce do 15 dnů
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat 

Kolik může instituce za informaci žádat?
- ne více,než byly náklady spojené s jejich vyhledáváním,pořízením kopií atd. 

Obecní úřad Horní Habartice § 5 zákona 106 /1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
čl.1 
a) Obecní úřad vznikl na základě zákona 367/1990 Sb. Jeho úkolem je v oblasti samostatné působnosti plnit úkoly,které mu uloží obecní zastupitelstvo usnesením ze svých jednání,přípravou jednání OZ. Pomáhá komisím,které si zřídil,v jejich činnosti.V oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu.Zabezpečuje hospodaření obce a evidenci obyvatel. 

b) Vedoucím úřadu je starosta.V jeho nepřítomnosti zástupce starosty.Pro styk s veřejností, podávání informací ,přijímání žádostí,stížností,návrhů,podnětů,příjem žádostí k vydání rozhodnutí ,vydání rozhodnutí je v úřední dny ( pondělí,středa od 8.00 – 17.00 hodin) určena hospodářská pracovnice,která je pověřena též vedením evidence obyvatel.Žádost může být jak písemně, tak i ústně.Je možno použít fax číslo 412585 271 nebo elektronickou poštu adresa e-mail: info@hornihabartice.cz .

c) Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.Odvolání se podává u obecního úřadu.O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu rozhoduje okresní úřad.Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání.Formulář pro odvolání musí obsahovat datum odvolání ,adresu a podpis. Na odvolání není předepsaný tiskopis.

d) O postupu při vyřizování informace se pořídí záznam.Požadované informace se poskytují do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti.Ze závažných důvodů lze lhůtu prodloužit o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty prokazatelně informován. 

e) Při vyřizování připomínek obecní úřad vychází zejména ze zákona č.128/2000 Sb.ve znění zákonů pozdějších, zákona č.106/1999 Sb. a nařízení vlády č.364/1999 Sb. Kompletní sbírky zákonů jsou k nahlédnutí v kanceláři starosty vždy v úřední dny ( pondělí,středa od 8.00 – 17.00 hodin).

f) Informace jsou poskytovány zdarma,včetně potřebných kopií.V případě potřeby uvolnění pracovníka k vyhledání údajů přesahující pracovní den musí žadatel nahradit mzdu za tento den ve výši skutečných nákladů.

g) Výroční zprávu zpracuje hospodářská pracovnice do 30.01. následujícího roku. Čl.2 Odstavec 1 § 5 zákona 106/1999 Sb. bude na internetu zveřejněn do 31.12.2000.

Horní Habartice 01.01.2000
Podaný Miroslav
starosta obce
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry