30 - 04 - 2017

Vyhláška č. 1/2008 - o stanovení systému shromažďování

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Habartice

Zastupitelstvo obce Horní Habartice se na svém zasedání dne11.3.2008 usnesením č.9/2008 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Habartice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:

tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
objemný odpad,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle 
odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u čp.101, hospody Had a čp.30. Papír a nápojové kartony ve sběrném dvoře.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
plasty, PET lahve, barva žlutá.
nápojové kartony, barva oranžová ,
sklo, barva zelená,

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a v místním rozhlase.

Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře. 

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, bojlery, lednice).

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně (jaro - podzim)jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu.Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a v místním rozhlase.

Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu 

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

typizované sběrné nádoby jsou popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat velkoobjemové kontejnery oprávněné osoby, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky popřípadě jiným způsobem.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.1/2001 ze dne 4.12.2001, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Donát Ladislav    Podaný Miroslav
místostarosta      starosta
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry