28 - 04 - 2017

Vyhláška č. 2/2006 - o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce v Horních Habarticích se usneslo dne 13.12. 2006 vydat podle ustanovení § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 a) odst.1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č.1/2005, o poplatku za komunální odpad se mění takto:

Článek 6 odst. 2, se mění takto:
(2) Poplatek za komunální odpad je tvořen částkou a) a částkou b) a činí pro jednotlivé poplatníky: 
a) Částka, stanovena za nakládání s tříděným komunálním odpadem 41,- Kč za rok. 
b) Částka, stanovena dle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadu

- 29 ,- Kč za vyvezení 1 ks popelnice objem 110 l a 120 l,

- 56,- Kč za vyvezení 1 ks popelnice objem 240 l, 

- 1243,- Kč za roční kombinovanou svozovou známku na popelnice o objemu 110 l,

- 2379,- Kč za roční kombinovanou svozovou známku na popelnice o objemu 240 l,

- 29,- Kč za uložení odpadu o objemu 110 l do velkoobjemového kontejneru.

Čl. 2
Výše poplatků splatných před účinností této obecně závazné vyhlášky se řídí dosavadní obecně platnou vyhláškou. Výše poplatků splatných po účinnosti této obecně závazné vyhlášky se řídí touto obecně závaznou vyhláškou.

Čl. 3
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2005 o poplatku za komunální odpad.

Čl.4
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2007

Donát Ladislav           Podaný Miroslav  
místostarosta obce     starosta obce 
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry