28 - 04 - 2017

Vyhláška č. 1/2005 - o místním poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce v Horních Habarticích se usneslo dne 30.3.2005 vydat podle ustanovení § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 a) odst.1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území obce Horní Habartice a způsob jeho výběru. Poplatek je příjmem obce.  

Čl. 2
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává obec Horní Habartice prostřednictvím obecního úřadu.Na řízení ve věcech poplatku za komunální odpad se vztahuje zákon č.337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejiž činnosti vzniká komunální odpad na území obce. 

Čl. 4
Plátce
(1) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. 
(2) Má-li k nemovitosti vlastnické právo více subjektů, jsou tyto povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(3) Jde-li o budovu,ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona1), je plátcem toto společenství, v budově kde nevzniklo společenství vlastníků je plátcem vlastník jednotky.
(4) Plátce rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky. 

Čl. 5
Oznamovací povinnost

(1) Plátce poplatku má oznamovací a registrační povinnost 2), kterou splní tím, že správci poplatku doručí Oznámení plátce poplatku na tiskopisu Obecního úřadu Horní Habartice , který obsahuje v souladu se zvláštním zákonem 3)

A.údaje o plátci

B. údaje o nemovitosti

C. stanovenou výši poplatku dle počtu osob

D. údaje o poplatnících,

a to za každou spravovanou nemovitost, podle stavu ke dni 31.12. příslušného roku , v termínu do 28.2. příslušného roku a dále pak do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala rozhodná změna pro výpočet poplatku.Oznámení je přílohou č.1 této vyhlášky.

(2) Plátce poplatku nahlásí správci poplatku vždy do konce měsíce února následujícího roku jméno,příjmení,adresu poplatníka, který neuhradil příslušnou část poplatku a období, za které příslušnou část poplatku neuhradil a jeho výši.Obec na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

Čl. 6
Výše poplatku

(1) Výše poplatku je stanovená podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem.

(2) Poplatek za komunální odpad je tvořen částkou a) a částkou b) a činí pro jednotlivé poplatníky: 

a)Částka, stanovena za nakládání s tříděným komunálním odpadem 46,-Kč za rok. 

b)Částka, stanovena dle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadu

- 33,-Kč za vyvezení 1 ks popelnice objem 110 l a 120 l,

- 65,- Kč za vyvezení 1 ks popelnice objem 240 l, 

-1 318,- Kč za roční kombinovanou svozovou známku na popelnice o objemu 110 l,

-2 635,- Kč za roční kombinovanou svozovou známku na popelnice o objemu 240 l,

- 33,- Kč za uložení odpadu o objemu 110 l do velkoobjemového kontejneru. 

(2) Správce poplatku zveřejní vždy do 31.1. příslušného roku skutečné náklady za zneškodnění komunálního odpadu za uplynulý rok. 

Čl.7
Splatnost poplatku

(1)Plátce poplatku uhradí poplatek:

a) stanovený v čl.6 odst.2 písm.a) do 31.5. příslušného roku na účet obce převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Horní Habartice.

b) stanovený v čl.6 odst.2 písm.b) zakoupením visačky nebo roční kombinované svozové známky na Obecním úřadě Horní Habartice.Poplatek za uložení netříděného odpadu do kontejneru platí zakoupením lístku na Obecním úřadě Horní Habartice.

(2) Změna týkající se plátce, rozhodná pro stanovení výše poplatku, se zohlední od prvního měsíce následujícího po jejím provedení.

(3) Požádá-li plátce o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50,- Kč do 30 dnů od doručení žádosti.

Čl. 8
Úlevy

Za nemovitost sloužící k individuální rekreaci, platí plátce poplatek ve výši jednoho poplatníka.

Čl. 9
Sankce

(1)Pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši,vyměří jej správce poplatku platebním výměrem .

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se OZV č.10/2003 ze dne 18.12. 2003 a OZV č.3/2004 ze dne 30.11.2004.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.4. 2005.

Podaný Miroslav     Donát Ladislav  
starosta obce           místostarosta obce
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry