28 - 04 - 2017

Vyhláška č. 2/2004 - o požární ochraně

Zastupitelstvo obce Horní Habartice se na svém zasedání dne 4.8.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

požární řád obce

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Horní Habartice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce kategorie JPO III, podle čl. 5 této vyhlášky.  

(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele jednotky SDH. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) taneční zábavy a plesy v Kulturním domě; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena požární hlídkou. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí přílohy č.1.

b) období sklizně travin při senoseči a sklizeň úrody při žních.Stroje musí být vybaveny lapači jisker nebo obdobným zařízením.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) v období od 1.července do 31.srpna; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena požární hlídkou . Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí přílohy č.1 . Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27odst. 2 písm. b) bod 3. zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení.

b) období mimořádného sucha 

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) Kulturní dům; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena požární hlídkou při konání akcí . Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí přílohy č.1.

b) farma p.Kosaře, p.Šoupala a p.Hruštince ( uskladněno seno a sláma ).Za požární bezpečnost odpovídají vlastníci farem.

c) truhlářství pod čapím hnízdem a truhlářství p.Stodoly. Za požární bezpečnost odpovídají vlastníci provozoven.

d) autolakovna Šafařík. Za požární bezpečnost odpovídá vlastník autolakovny.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany  

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 2.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 

(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce,uvedenou v příloze č.1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č.1.Příloha je nedílnou součástí požárního řádu obce. 

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Horní Habartice č.p.213 anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky v konkrétním případě na základě oznámení členům.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

a) přirozené 

1.říčka Bystrá,čerpací stanoviště na komunikacích podél říčky, přítok stálý.

2.kluziště,čerpací stanoviště u čp.59,kapacita 60 m3.

3.rybník p.Khopa,čerpací stanoviště u mostu u čp.59,kapacita 90 m3 ,použitelnost mimo období výlovu.

b) umělé 

1.nádrž u farmy p.Kosaře,čerpací stanoviště je na místní komunikaci vedle nádrže,kapacita je 9 m3 .
2.hydranty na vodovodním řádu obce,čerpací stanoviště u čp.11,33 a 101,kapacita 40 m3.

(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Ústeckého kraje územní odbor Děčín. 

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen 1) , v souladu s předpisy o požární ochraně,umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku /příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinnen1) zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ 

a) Obecní úřad Horní Habartice 187,tel.412585271- v pracovní době

b) Veřejný telefonní automat u Obecního úřadu - nepřetržitě

c) Podaný Miroslav, Horní Habartice 132,tel.412585029 – mimo pracovní dobu

(2) Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“

a) Donát Ladislav, Horní Habartice 212,tel.412585163

b) Mezera Zdeněk, Horní Habartice 148,tel.412585153

c) Zach Miroslav, Horní Habartice 43

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným místním rozhlasem(napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje ruční sirénou.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška – Požární řád obce z 1.1.1991.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.9.2004.

Podaný Miroslav    Donát Ladislav
starosta obce          místostarosta obce
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry