30 - 04 - 2017

Vyhláška č.1/2003 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru - úprava

Zastupitelstvo obce Horní Habartice se na svém zasedání dne 30.1.2003 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1
Obecně závazná vyhláška č.1/2002 , o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:

Článek 6 odst .1,písmeno a) se částka 40,-Kč nahrazuje částkou 50,- Kč, písmeno b) se částky 35,- Kč nahrazují částkou 36,- Kč . 

Článek 2
Výše místních poplatků splatných před účinností této obecně závazné vyhlášky se řídí dosavadní obecně platnou vyhláškou.Výše místních poplatků splatných po účinnosti této obecně závazné vyhlášky se řídí touto obecně závaznou vyhláškou.Článek 3
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.2.2003.
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry