30 - 04 - 2017

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Horní Habartice svým usnesením ze dne 15.2.2011 vydává v souladu s ustanovením §35 a § 84 odst. 4  zák. č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanoveními §16 odst. 1 a §19 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  řád veřejného pohřebiště.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Horní Habartice.Provozovatelem  veřejného pohřebiště je obec Horní Habartice.

Čl. 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

    Duben      -    říjen                        7 – 20 hodin
    Listopad   -    březen                    8 -  19 hodin

    V případě provádění prací lze na obecním úřadě sjednat výjimku .

Čl. 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku.požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům,než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3.  Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět pouze se souhlasem provozovatele a při jím stanovených podmínek.
7. Přístup na pohřebiště  může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy,náledí, vichřice atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán.Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze  umisťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu vyhrazené.Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary popř. jiné předměty z těchto míst odstranit.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených místech.V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.

-2-

10. Z hygienických důvodů není dovoleno pít vodu ze studně.Tato voda je určena na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.
11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa a respektovat třídění odpadů
12.Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné jen se souhlasem    správce pohřebiště.
13.Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým  způsobem,který stanoví tento řád.
14.Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Čl. 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
            Správce pohřebiště poskytuje zejména tyto služby:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
e) pronájem hrobových míst
f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

Čl. 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1.  Správce pohřebiště je povinen:
a) předat  nájemci hrobového místa(dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně      označené hrobové místo.
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku  8.
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízen pohřebiště,zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu ; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2.  Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady,oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů.Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
  
Čl. 6
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem.Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné  uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce   pohřebiště a způsobem, který stanoví.


- 3 -

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně    jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu.Před spuštěním do hrobu musí víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být používány takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky , tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů,kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno  použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
- celodubové nebo z jiných tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
      -  kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou  manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště      provádět pouze se souhlasem okresního hygienika popř.krajské hygienické stanice(po zrušení okresních úřadů).

Čl. 7
Tlecí doba
 
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 20 let.

Čl. 8
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činní  600 mm.
            b)  Základy památníků a náhrobku musí být zhotoveny  z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu,kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
            c)  Přední a zadní rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :
a)  Hloubka výkopů  musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví(max. 260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např.cihly), pokud bude použit litý beton, musí být z hrobky vyvedena difusní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm,a musí být izolovány přizdívkou,včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu(pouze kopaná zemina).V případě, že bude dno vybetonováno,musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Kovové prvky v hrobce(traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
g) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
                                                             
 - 4 -

h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví ).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch izolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky , na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit
- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikace pohřebiště
- způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který  může pro  trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky.
            Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky stanovené správcem pohřebiště,zejména
- respektovat důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování  průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým  místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa , kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Čl. 9
Sankce

Porušení tohoto řádu veřejného pohřebiště lze postihovat  dle zvláštních zákonů1.

Čl. 10
Účinnost
Tento řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.2.2011 a tohoto dne nabyl platnosti i účinnosti.       Mašek Karel                                                                      Donát Ladislav
     místostarosta                                                                          starosta
 
1 Např. zákon č. 256/2001 Sb.,  o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry