30 - 04 - 2017

Vyhláška č.1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce v Horních Habarticích schválilo dne 10.6.2002 podle ustanovení § 10 písm.a) a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle § 84 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení  

Tato vyhláška stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování ,sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Horní Habartice a způsob jeho výběru. Poplatek je příjmem obce.

Čl. 2
Správce poplatku

Správu poplatku vykonává obec Horní Habartice prostřednictvím obecního úřadu.Pro správu tohoto poplatku platí zvláštní zákon .

Čl. 3
Poplatník

1)Poplatníkem je fyzická osoba ,která má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,nacházející se na území obce Horní Habartice , ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

2)Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem , v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem.

3)V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci,ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba , je ve vlastnictví více osob,jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 4
Plátce

(1) Plátcem poplatku je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky žijící v jím spravované budově či nemovitosti.

(2) Má-li k nemovitosti vlastnické právo více subjektů,jsou tyto povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(3) Vlastníci bytů vymezených jako jednotky podle zvláštního zákona²), kteří nemají určeného správce, jsou poplatníky i plátci zároveň.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

(1) Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost ,kterou splní tím, že správci poplatku doručí Oznámení plátce poplatku na tiskopisu Obecního úřadu v Horních Habarticích , který obsahuje v souladu se zvláštním zákonem

A. údaje o plátci

B. údaje o nemovitosti

C. stanovenou výši poplatku podle počtu osob

D. údaje o poplatnících,

a to za každou spravovanou nemovitost, podle stavu ke dni 31.12.příslušného roku , v termínu do 28.2. příslušného roku a dále pak do 30 dnů ode dne,kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala rozhodná změna pro výpočet poplatku.Oznámení je přílohou č.1 této vyhlášky.

(2) Plátce poplatku nahlásí správci poplatku vždy do konce měsíce února následujícího roku jméno, příjmení, adresu a číslo bytu poplatníka(nájemce bytu), který neuhradil příslušnou část poplatku, období, za které příslušnou část poplatku neuhradil a jeho výši.

Čl. 6  
Sazby místního poplatku

1) Poplatek za komunální odpad je tvořen částkou a) a b) a činí ročně pro osobu uvedenou v čl. 4 odst.1 :

a) Částka stanovená na základě skutečných nákladů předchozího roku za nakládání

s tříděným komunálním odpadem dle ustanovení § 10 b odst. 3 písm.a) zákona

o místních poplatcích ve výši 40,-Kč .Rozúčtování nákladů na sběr a svoz tvoří přílohu 

č.2 této vyhlášky.

b) Částka stanovená dle ustanovení § 10 b odst. 3 písm.b) zákona o místních poplatcích -

35,-Kč za odvoz popelnice o objemu 110 l , 35,-Kč za uložení odpadu do kontejneru 

o objemu 110 l . 

2) Správce poplatku zveřejní vždy do 31.1. příslušného roku skutečné náklady

za zneškodnění komunálního odpadu za uplynulý rok, které budou rovněž součástí 

přílohy č.2

Čl.7 

Splatnost poplatku

(1) Plátce uhradí poplatek do 31.5. příslušného roku.

(2) Změna týkající se plátce , rozhodná pro stanovení výše poplatku, se zohlední od prvního měsíce následujícího po jejím provedení.

(3) Poplatek se platí na účet obce převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Horní Habartice.

(4) Požádá-li plátce o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50,- Kč do 30 dnů od doručení žádosti.

Čl. 8

Sankce

(1) Pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří jej správce poplatku platebním výměrem.

(2) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů 4).

Čl. 9
Lhůty

(1) Pokud plátce nesplní svoji ohlašovací povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém ohlašovací povinnost vznikla..

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení,běží 3 letá lhůta znovu od konce roku, v němž byl plátce o tomto úkonu zpraven.

Čl. 10
Kontrola

Ustanovení této vyhlášky kontrolují zaměstnanci Obecního úřadu Horní Habartice.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška číslo 2/2001 ze dne 4.12.2001.

Čl. 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30 . 6. 2002 .

Donát Ladislav, v.r.    Podaný Miroslav, v.r.
místostarosta obce      starosta obce
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry