28 - 04 - 2017

Vyhláška č.1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Horní Habartice schválilo dne 4 .12.2001 podle ustanovení § 10 písm.a)zákona č.128/2000 Sb. o obcích a podle §17 odst.2 zákona 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Závaznost vyhlášky

1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním a se stavebním odpadem vznikajícím na katastrálním území obce Horní Habartice.

2.Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby,které mají na území obce trvalé bydliště a pro další osoby,které vlastní na území obce stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl. 2
Základní pojmy

1. Odpad je každá movitá věc,která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.Okruh věcí,které se za dále stanovených podmínek považují za odpad,je uveden v příloze č.1 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.

2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení,s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství ,při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitova.

3.Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování,úprava, využívání a odstraňování.

4. Původcem odpadu je právnická osoba,pokud při její činnosti vzniká odpad,nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce,který má původ v činnosti fyzických osob,na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

5.Oprávněná osoba je fyzická nebo právnická osoba,která je oprávněna podnikat na základě licence v oblasti nakládání s odpady a která je pověřena obcí svozem a nakládáním s odpady dle harmonogramu určeného obcí.

Čl. 3  
Nakládání s komunálním odpadem

1. Pro nakládání s komunálním odpadem,tj.jeho shromažďování a třídění jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

a)sběrné nádoby (popelnice ) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění ,tj. smetí , popel,saze,nevratné obaly z domácnosti,kuchyňské odpady,

b)velkoobjemové kontejnery - jsou umístěny ve sběrném dvoře pro ukládání velkoobjemového odpadu z domácnosti,

c)kontejnery na tříděný odpad - sklo ,plasty - jsou umístěny před obchody,

d)papír ve sběrném dvoře,

e)sběrné středisko odpadů,tj.sběrný dvůr,kde lze odložit následující nebezpečné odpady, vytříděné z komunálního odpadu,např. akumulátory,výbojky,zářivky,textil,nátěrové hmoty. Dále je možnost odložení dalších komunálních odpadů: sběrový papír,sklo,železný šrot, opotřebované pneumatiky,objemový odpad z domácností( televizory,lednice,starý nábytek apod.) 

Provozní doba: každá sobota od 9.00 - 12.00 hod.

Do nádob uvedených pod písmeny a),b),c) nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod bodem písm.d).Do výše uvedených nádob a zařízení nelze ukládat inertní materiál (tj. odpad získaný z demolic a staveb,popř.zemina) a uhynulá zvířata.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů,popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby ,které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana),právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání ,na řízenou skládku Modlany.Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky,popř.jiným způsobem.

Čl. 5
Nakládání s odpadem z čištění komunikací , údržby veřejné zeleně a hřbitova

Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby do mobilních kontejnerů a poté ukládán na skládku.Odpad ze hřbitova je ukládán na skládku.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob - poplatníků

a)Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat ,třídit a prodávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému.Odpad,vzniklý tříděním komunálního odpadu,je občan povinnen ukládat do kontejnerů k tomu určených.

b)Poplatníkem je každá fyzická osoba,při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.Plátcem poplatku je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti,kde vzniká komunální odpad.

c)Fyzická osoba je povinna hradit poplatek za nakládání s odpadem. 

Čl. 7
Povinnosti oprávněné osoby

1. Provádět sběr,svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy,vyhláškou obce o nakládání s odpady.

2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dní v letním období). Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě a vstupuje v platnost až po potvrzení oběma smluvními stranami.

3.Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu ,tj.po jejich vyprázdnění.

4.Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.

5.V případě neuskutečnění svozu pod vlivem nepředvídatelných okolností,oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce následujícího dne.

Čl. 8
Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů (zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů ,zákon č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů). 

Čl. 9  
Kontrolní činnost

Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni zaměstnanci obce.Tyto osoby jsou oprávněny požadovat od fyzických osob prokázání,jakým způsobem naložily s komunálním odpadem.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška číslo 6 / 2000 ze dne 14.11.2000.  

Čl.11
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2002

Donát Ladislav ,v.r.    Podaný Miroslav,v.r.
místostarosta obce     starosta obce
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry