30 - 04 - 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

 Vyvěšeno dne:16.února 2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Horní Habartice svým usnesením č.3/2011 ze dne dne 15.2.2011 vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
ČI. 1 Úvodní ustanovení
(1)     Obec Horní Habartice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek").
(2)     Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Horní Habartice (dále jen „správce poplatku").1
ČI. 2 Poplatník a předmět poplatku
(1)     Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Horní Habartice2
(2)     Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
ČI. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)     Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2)     V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
(3)     Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
'§14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích")
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
ČI. 4 Ohlašovací povinnost
(1)     Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)     Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)     V ohlášení držitel psa uvede5
a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)     další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
(4)     Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
ČI. 5 Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)    za prvního psa...........................................................................80.-Kč 

b)    za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele.................160.-Kč
Cl. 6 Splatnost poplatku
(1)     Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
(2)     Vznikne-li poplatková povinnost po 15. 3. příslušného kalendářního roku je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
ČI. 7 Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.
ČI. 8 Závěrečná ustanovení
(1)     Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.8
(2)     Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9
ČI. 9 Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
a)     obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o místním poplatku ze psů, ze dne 13. 12. 2006,
b)    obecně závazná vyhláška č. 2/2002 Řád veřejného pohřebiště, ze dne 10. 6. 2002.
ČI. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. 3. 2011.

Karel Mašek                             Ladislav Donát 

místostarosta obce                     starosta obce          

7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry