29 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.11 ze dne 12.9. 2016

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.11/2016
ze dne 12.9. 2016

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-4013343/VB/01 DC_Horní Habartice, p.p.č.245/11, nové kNN,
4. Přijetí neinvestiční dotace ve výši 20 000,-Kč na realizaci akce ,,Horní Habartice příspěvek DD ” z Fondu Ústeckého kraje,
5. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje č. 16/SML3678 na realizaci akce ,,Horní Habartice příspěvek DD ”,
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-4006447 název stavby: DC H. Habartice, p.p.č.245/6, příp. do 50m, kNN,
7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice” z Ministerstva pro místní rozvoj,
8. Schválení vítěze výběrového řízení na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice ” – dopravní automobil,
9. Uzavření smlouvy o dílo č.103/2016 s firmou Rudolf Homolka, Předmostí 1839/2, 405 02 Děčín –
- předmět smlouvy dopravní automobil FORD Transit Kombi,
10. Záměr pronájmu části p.p.č.208/4, ostatní plocha o výměře 220 m2, k.ú.Horní Habartice,
11. Záměr prodeje části p.p.č.79/1 a st.p.č.3, k.ú.Horní Habartice,
12. Rozpočtové opatření č.4/2016,
13. Stanovení ceny za moštování v moštárně a provozní doby,
14. Zakoupení nového přívěsného vozíku za dopravní automobil,
15. Smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML3734 s Ústeckým krajem k realizaci projektu ,,Projektová dokumentace” na akci ,, Bytová výstavba pro seniory” z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje,
16. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3733 s Ústeckým krajem k realizaci projektu ,, Technika pro obec” k údržbě zeleně v obci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje,
17. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3735 s Ústeckým krajem k realizaci projektu ,, Oprava hřbitovní zdi ” místního hřbitova z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje,
18. Záměr prodej vozu JSDH AVIA v majetku obce Horní Habartice,
19. Finanční dar panu Hrubému Marcelovi k životnímu jubileu za jeho letité zásluhy při opravách kostelů v naší lokalitě,
20. Oplocení hřbitova – vícepráce a navýšení ceny,
21. Inventarizaci majetku obce Horní Habartice,
22. Přípravu rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2017.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Khop P. a p.Šormová J., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-4013343/VB/01 DC_Horní Habartice, p.p.č.245/11, nové kNN.
4. Přijetí neinvestiční dotace ve výši 20 000,-Kč na realizaci akce ,,Horní Habartice příspěvek DD ” z Fondu Ústeckého kraje.
5. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje č. 16/SML3678 na realizaci akce ,,Horní Habartice příspěvek DD ”.
6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-4006447 název stavby: DC H. Habartice, p.p.č.245/6, příp. do 50m, kNN.
7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice” z Ministerstva pro místní rozvoj.

8. Vítěze výběrového řízení firmu Rudolf Homolka, Předmostí 1839/2, 405 02 Děčín na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice ” – dopravní automobil.
9. Uzavření smlouvy o dílo č.103/2016 s firmou Rudolf Homolka, Předmostí 1839/2, 405 02 Děčín –
- předmět smlouvy dopravní automobil FORD Transit Kombi.
10. Záměr pronájmu části p.p.č.208/4, ostatní plocha o výměře 220 m2, k.ú.Horní Habartice.
11. Rozpočtové opatření č.4/2016
Příjmy navýšení o 42 000,-Kč, navýšení výdajů o 516 000,-Kč:

  • Upravená příjmová část rozpočtu 7 552 300,00 Kč
  • Upravená výdajová část rozpočtu 8 766 000,00 Kč
  • Financování 1 213 700,00 Kč

12. Cenu 2,00 Kč /1 l za moštování v moštárně a provozní dobu od 10.00 – 12.00 hod ve dnech čtvrtek, pátek, minimální množství 20 kg jablek.
13. Zakoupení nového přívěsného vozíku za dopravní automobil v ceně cca 20 000,-Kč z prodejny OBI.
14. Smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML3734 uzavřená s Ústeckým krajem k realizaci projektu ,,Projektová dokumentace” na akci ,, Bytová výstavba pro seniory” z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje.
15. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3733 uzavřená s Ústeckým krajem k realizaci projektu ,, Technika pro obec” k údržbě zeleně v obci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje.
16. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3735 uzavřená s Ústeckým krajem k realizaci projektu ,, Oprava hřbitovní zdi ” místního hřbitova z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje.
17. Záměr prodeje vozu AVIA, prodej obálkovou metodou, minimální cena 15 000,-Kč – prodej žadateli s nejvyšší nabídkou, zveřejnění nabídky od 30.9 2016, obálky s návrhem kupní ceny je možné doručit do 17.10.2016 do 10.00 hod., výběrové řízení proběhne 17.10.2016 ve 12.00 hod.
18. Finanční dar ve výši 3 000,- Kč panu Hrubému Marcelovi za jeho letité zásluhy při opravách kostelů v naší lokalitě.
19. Vícepráce při oplocení hřbitova a navýšení ceny o cca 80 000,-Kč.

Bere na vědomí
1. Inventarizaci majetku obce Horní Habartice.
2. Přípravu rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2017.

Pověřuje
1. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-4013343/VB/01 DC_Horní Habartice, p.p.č.245/11, nové kNN.
2. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje č. 16/SML3678 na realizaci akce ,,Horní Habartice příspěvek DD ”.
3. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-4006447 název stavby: DC H. Habartice, p.p.č.245/6, příp. do 50m, kNN.
4. Starostu obce pana Donáta podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice” z Ministerstva pro místní rozvoj.
5. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o dílo č.103/2016 s firmou Rudolf Homolka, Předmostí 1839/2, 405 02 Děčín - předmět smlouvy dopravní automobil FORD Transit Kombi.
6. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML3734 uzavřená s Ústeckým krajem k realizaci projektu ,,Projektová dokumentace” na akci ,, Bytová výstavba pro seniory” z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje.
7. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3733 uzavřená s Ústeckým krajem k realizaci projektu ,, Technika pro obec” k údržbě zeleně v obci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje.
8. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3735 uzavřená s Ústeckým krajem k realizaci projektu ,, Oprava hřbitovní zdi ” místního hřbitova z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje.

Ukládá
1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr pronájmu části p.p.č.208/4, ostatní plocha o výměře 220 m2, k.ú.Horní Habartice.
2. Místostarostovi obce panu Maškovi zveřejnit záměr prodeje vozu AVIA v majetku obce obálkovou
metodou, minimální cena je 15 tis.Kč – prodej žadateli s nejvyšší nabídkou, zveřejnení nabídky od 30.9. 2016 do 17.10.2016 do 10.00 hod.,výběrové řízení 17.10.2016 ve12.00 hod.

Rozhodlo
1. Záměr prodeje části p.p.č.79/1 a st.p.č.3, k.ú.Horní Habartice projednat na příštím zasedání zastupitelstva obce.


Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Khop Pavel člen zastupitelstva
                                    Šormová Jana člen zastupitelstva

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry