30 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.10 ze dne 29.6. 2016

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.10/2016
ze dne 29.6. 2016

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2015,
4. Stanovy dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Benešovska,
5. Registrace akce v EDS-PP014D240 – dotace pro JSDH obcí - dopravní automobil na Ministerstvu vnitra,
6. Oslovení minimálně 3 firem k předložení nabídek na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice”- dopravní automobil,
7. Příprava výběrového řízení na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice”- dopravní automobil,
8. Schválení vítěze výběrového řízení na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice “ firmu SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1,
9. Uzavření smlouvy o dílo č.316013 s firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1 na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice “,
10. Přijetí neinvestiční dotace ve výši 529 553,- Kč na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice “ z MMR ,, Programu obnovy venkova “, dotační titul č.5,
11. Přijetí dotace ve výši 50 000,-Kč na projekt ,,Projektová dokumentace” na akci ,, Bytová výstavba pro seniory” z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a spolufinancování projektu,
12. Přijetí dotace ve výši 50 000,-Kč na projekt ,, Technika pro obec” k údržbě zeleně v obci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a spolufinancování projektu,
13. Pořízení techniky na údržbu zeleně v obci,
14. Přijetí dotace ve výši 228 000,-Kč na projekt ,, Oprava hřbitovní zdi ” místního hřbitova z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a spolufinancování projektu,
15. Výběr firmy na projekt ,, Oprava hřbitovní zdi ” místního hřbitova Horní Habartice,
16. Přijetí dotace a smlouvu č.16/SML3034 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 280,-Kč z ,, Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014-2020 ”,
17. Přijetí daru a darovací smlouvu uzavřenou s Ústeckým krajem na vybavení JSDH v hodnotě daru 92 503,-Kč,
18. Opravu komunikace p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice od č.p. 233 - Červeňakovi ke kostelu firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1 s cenovou nabídkou 409 260,-Kč,
19. Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku obce Horní Habartice na období 2016-2025,
20. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.1/2016/VPS mezi obcí Horní Habartice a ZŠ Markvartice,
21. Žádost ZŠ Markvartice o finanční příspěvek 100,-Kč/1 žáka na výchovně vzdělávací výjezd konaný v Borném u Máchova Jezera,
22. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.2/2016/VPS mezi obcí Horní Habartice a TJ Dolní Habartice,
23. Žádost TJ Dolní Habartice o finanční příspěvek na oslavu 40ti let znovu založení TJ Dolní Habartice,
24. Přijetí daru ve výši 2 000,-Kč na dětský den od firmy Agro- DK s.r.o., Horní Habartice 54, 405 02 Děčín 2,
25. Pověření starosty obce k jednání se Severočeskou vodárenskou společností,a.s. , Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice,
26. Zakoupení 2 ks mobilních WC ke Kluzáku,
27. Rozpočtové opatření č.3/2016,
28. Výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín. 
29. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-4006409/001-DC_H.Habartice, p.p.č.566/13, příp nad 50m.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Maška K. a p.Sotonu A., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2015.
4. Stanovy dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Benešovska.
5. Registraci akce v EDS-PP014D240 – dotace pro JSDH obcí - dopravní automobil na Ministerstvu vnitra.
6. Oslovení minimálně 3 firem k předložení nabídek na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice”- dopravní automobil.
7. Zadání přípravy výběrového řízení na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice”- dopravní automobil Agentuře PROME s.r.o.,Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1.
8. Schválení vítěze výběrového řízení na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice “ firmu SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1.
9. Uzavření smlouvy o dílo č.316013 s firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1 na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice “.
10. Přijetí neinvestiční dotace ve výši 529 553,-Kč na akci ,,Oprava komunikací v obci Horní Habartice “ z MMR ,, Programu obnovy venkova “, dotační titul č.5.
11. Přijetí dotace ve výši 50 000,-Kč na projekt ,, Projektová dokumentace” na akci ,,Bytová výstavba pro seniory” a splufinancování projektu z prostředků hospodaření minulých let ve výši 50 tis.Kč.
12. Přijetí dotace ve výši 50 000,-Kč na projekt ,, Technika pro obec “ k údržbě zeleně v obci a splufinancování projektu z prostředků hospodaření minulých let ve výši cca 15 300,- Kč.
13. Pořízení techniky na údržbu zeleně v obci v hodnotě cca 66 000,-Kč od firmy Husqvarna.
14. Přijetí dotace ve výši 228 000,-Kč na projekt ,, Oprava hřbitovní zdi “ místního hřbitova Horní Habartice a splufinancování projektu z prostředků hospodaření minulých let ve výši 142 tis.Kč.
15. Výběr firmy Ing.Ivan Drahan, EVEREST2000 s.r.o., 17.listopadu 373, 405 02 Děčín 1 na projekt ,, Oprava hřbitovní zdi ” místního hřbitova Horní Habartice v ceně bez DPH 305 785,- Kč.
16. Přijetí dotace a smlouvu č.16/SML3034 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 280,-Kč z ,, Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014-2020 ”.
17. Přijetí daru a darovací smlouva uzavřená s Ústeckým krajem na vybavení JSDH v hodnotě daru 92 503,-Kč.
18. Opravu komunikace p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice od č.p. 233 - Červeňakovi ke kostelu firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 40502 Děčín 1 s cenovou nabídkou 409 260,-Kč.
19. Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku obce Horní Habartice na období 2016-2025.
20. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.1/2016/VPS mezi obcí Horní Habartice a ZŠ Markvartice.
21. Finanční příspěvek ZŠ Markvartice na děti z naší obce celkem 2 000,-Kč na výchovně vzdělávací výjezd konaný v Borném u Máchova Jezera.
22. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.2/2016/VPS mezi obcí Horní Habartice a TJ Dolní Habartice.
23. Finanční příspěvek TJ Dolní Habartice ve výši 2 500,-Kč na oslavu 40ti let znovu založení TJ Dolní Habartice.
24. Přijetí daru ve výši 2 000,-Kč na dětský den od firmy Agro - DK s.r.o., Horní Habartice 54, 405 02 Děčín 2.
25. Zakoupení 2 ks mobilních WC ke Kluzáku v celkové hodnotě cca 50 000,-Kč.
26. Rozpočtové opatření č.3/2016
Příjmy navýšení o 881 000,-Kč, navýšení výdajů o 503 000,-Kč:


Upravená příjmová část rozpočtu 7 510 300,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu 8 250 000,00 Kč
Financování 739 700,00 Kč
27. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IP-12-4006409/001-DC_H.Habartice, p.p.č.566/13, příp nad 50m (jednorázová úhrada věcného břemene ve výši 1 000,-Kč na p.p.č. 566/9, 625/2, 1016/2 a 1016/3 ve vlastnictví obce).

Souhlasí
1. S celoročním hospodařením Sdužení obcí Benešovska za rok 2015 – bez výhrad.

Bere na vědomí
1. Výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín a přípravu nového konkursního řízení.

Pověřuje
1. Starostu obce pana Donáta Ladislava, jako zástupce Obce Horní Habartice – akcionáře SVČ a.s..,
k jednání se Severočeskou vodárenskou společností,a.s. , Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice.
2. Starostu obce pana Donáta Ladislava zadáním přípravy výběrového řízení na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice”- dopravní automobil Agentuře PROME s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1.
3. Starostu obce pana Donáta Ladislava uzavřením smlouvy o dílo č.316013 s firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1 na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice “.
4. Starostu obce pana Donáta Ladislava uzavřením smlouvy s firmou Ing.Ivan Drahan, EVEREST2000 s.r.o., 17.listopadu 373, 405 02 Děčín 1 na projekt ,, Oprava hřbitovní zdi ” místního hřbitova Horní Habartice v ceně s DPH 305 785,- Kč.
5. Starostu obce pana Donáta Ladislava uzavřením smlouvy č.16/SML3034 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 280,-Kč z ,, Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014-2020 ”.
6. Starostu obce pana Donáta Ladislava uzavřením darovací smlouvy č.16/SML2073 s Ústeckým krajem na vybavení JSDH v hodnotě daru 92 503,-Kč.
7. Starostu obce pana Donáta Ladislava uzavřením smlouvy na opravu komunikace p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice od č.p. 233 - Červeňakovi ke kostelu s firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1 s cenovou nabídkou 409 260,-Kč.
8. Starostu obce pana Donáta Ladislava uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.IP-12-4006409/001-DC_H.Habartice, p.p.č.566/13, příp nad 50m.

Ukládá
1. Starostovi obce panu Donátovi zakoupit 2 ks mobilních WC ke Kluzáku v celkové hodnotě cca 50 000,-Kč.
2. Starostovi obce panu Donátovi pořídit techniku na údržbu zeleně v obci 2 motorové pily, křovinořez a bubnovou sekačku s mulčerem v hodnotě cca 66 000,-Kč od firmy Husqvarna.

Donát Ladislav
starosta obce


Ověřovatelé zápisu: Mašek Karel člen zastupitelstva
                                     Sotona Antonín člen zastupitelstva

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry