26 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.9 ze dne 18.4. 2016

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.9/2016 ze dne 18.4. 2016
Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3. Prodej p.p.č.980/5, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice,
4. Propachtování části p.p.č.1095/5 o výměře 365 m2, k.ú.Horní Habartice,
5. Návrh závěrečného účtu obce Horní Habartice za rok 2015,
6. Rezignaci p.Jany Hrouzkové na funkci ředitelky Mateřské školy Horní Habartice 6,
7. Konkursní řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Horní Habartice 6,
8. Doplatek na mzdy učitelek v Mateřské škole Horní Habartice 6 v roce 2016,
9. Jmenování komise pro výběrová řízení konaných Obcí Horní Habartice v roce 2016,
10. Koupi p.p.č.246/111, k.ú.Horní Habartice o výměře 3 035 m2 ve vlastnictví pana Plíška Oldřicha,
       nar., bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2,
11. Vybudování vodoměrné šachty na hranici katastru obce Markvartice pro odběr vody od pana Jakeše Václava, Markvartice pro domy na k.ú.Horní Habartice,
12. Zřízení příslibu u Komerční banky a.s. na překlenovací úvěr na akci ,, IROP: Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ – velkokapacitní             požární cisterna na dopravu vody,
13. Přihlášku do soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova,
14. Smlouvu o dílo č.03/2015 s Agenturou PROME s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice – MMR DT 5” ,
15. Výběr firem a provedení výběrového řízení na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice “,
16. Výběr firem a provedení výběrové řízení na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice ” – dopravní automobil,
17. Smlouva o dílo č.11/2016 s Agenturou PROME s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice”,
18. Opravu komunikace p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice od č.p. 233 - Červeňakovi ke kostelu,
19. Rozpočtové opatření č.2/2016.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Hrouzek K. a p.Moc J., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Prodej p.p.č.980/5, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictvím obce Horní Habartice manželům paní Jarmile
    Pospíšilové, nar. a panu Miloslavu Pospíšilovi, nar., oba bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 za cenu 360,- Kč a kupní smlouvu.
4. Propachtování části p.p.č.1095/5 o výměře 365 m2, k.ú.Horní Habartice paní Horákové Blance, nar., bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 za cenu 0,10 Kč/1 m2,
    t.j.37 ,-Kč a pachtovní smlouvu č.1/16/PP.
5. Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2015.
6. Zahájení konkursního řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Horní Habartice 6.
7. Doplatek na mzdy učitelek v Mateřské škole Horní Habartice 6 v roce 2016 ve výši 133 000,-Kč, na doplatek použít prostředky na pořízení pergoly a kolotoče ze                       schváleného rozpočtu MŠ pro rok 2016 ve výši 65 000,-Kč a navýšení rozpočtu MŠ o 68 000,-Kč na doplatek mezd.
8. Komisi pro výběrová řízení konaných obcí Horní Habartice v roce 2016: předseda Donát Ladislav- starosta, členové: Mašek Karel - místostarosta, Hrouzek Karel –                 předseda finanční komise.
9. Koupi p.p.č.246/111, k.ú.Horní Habartice o výměře 3 035 m2 ve vlastnictví pana Plíška Oldřicha,
    nar., bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 za cenu 10,-Kč/1 m2, tedy 30 035,-Kč a kupní smlouvu.
10. Vybudování vodoměrné šachty na hranici katastru obce Markvartice pro odběr vody od pana Jakeše Václava, Markvartice pro domy na k.ú.Horní Habartice.

11. Zřízení příslibu u Komerční banky a.s. na překlenovací úvěr na akci ,, IROP: Technika pro
      integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ – velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody ve výši 6 000 tis.Kč.
12. Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova.
13. Smlouvu o dílo č.03/2015 s Agenturou PROME s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1.
14. Výběr 3 firem: Stavební firma MAJJ-KUPEC s.r.o., Veselé 235,405 02 Děčín 2, SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1 a SILNICE Žáček               s.r.o., Ant.Sovy 965, 470 01 Česká Lípa a provedení výběrového řízení na akci ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice “ a provedení výběrového řízení na                           zjednodušenou veřejnou zakázku malého rozsahu ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice “.
15. Výběr firem a provedení výběrové řízení na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice ” – dopravní automobil.
16. Smlouva o dílo č.11/2016 s Agenturou PROME s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice”.
17. Opravu komunikace p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice ke kostelu.
18. Rozpočtové opatření č.2/2016

  • Příjmy bez navýšení, navýšení výdajů o 949 000,-Kč:
  • Upravená příjmová část rozpočtu 6 629 300,00 Kč
  • Upravená výdajová část rozpočtu 7 747 000,00 Kč
  • Financování 1 117 700,00 Kč

Souhlasí
1. S celoročním hospodařením obce Horní Habartice za rok 2015 – s výhradou.

Bere na vědomí
1. Informaci o nápravě chyby v účetnictví za období 3/2016.
2. Rezignaci p.Jany Hrouzkové na funkci ředitelky Mateřské školy Horní Habartice 6 k 21.3.2016.

Pověřuje
1. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy s manželi paní Jarmilou Pospíšilovou, nar. a panem Miloslavem Pospíšilem, nar., oba bytem Horní Habartice,           405 02 Děčín 2 na prodej p.p.č.980/5, k.ú.Horní Habartice.
2. Starostu obce pana Donáta uzavřením pachtovní smlouvy č.1/16/PP s paní Horákovou Blankou, nar., bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na propachtování části             p.p.č.1095/5 o výměře 365 m2, k.ú.Horní Habartice.
3. Starostu obce pana Donáta provedením konkursního řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Horní Habartice 6.
4. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy s panem Plíškem Oldřichem, nar., bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na koupi p.p.č.246/111, k.ú.Horní               Habartice.
5. Starostu obce pana Donáta zřízením příslibu u Komerční banky a.s. na překlenovací úvěr na akci ,, IROP: Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní            Habartice “ – velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody ve výši 6 000 tis.Kč.
6. Starostu obce pana Donáta podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova.
7. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o dílo č.03/2015 s Agenturou PROME s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1.
8. Starostu obce pana Donáta provedením výběrového řízení na zjednodušenou veřejnou zakázku malého rozsahu ,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice “.
9. Starostu obce pana Donáta provedením výběrového řízení na zjednodušenou veřejnou zakázku malého rozsahu na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní                       Habartice ” – dopravní automobil.
10. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o dílo č.11/2016 s Agenturou PROME s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1.

Ukládá
1. Místostarostovi obce panu Maškovi připravit podklady a vyhotovit přihlášku do soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova.
2. Starostovi obce panu Donátovi oslovit 3 firmy: Stavební firma MAJJ-KUPEC s.r.o., Veselé 235,
    405 02 Děčín 2, SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1 a SILNICE
    Žáček s.r.o., Ant.Sovy 965, 470 01 Česká Lípa k podání svých nabídky na akci malého rozsahu
,, Oprava komunikací v obci Horní Habartice “.
3. Starostovi obce panu Donátovi vybrat a oslovit 3 firmy k podání nabídky na zjednodušenou veřejnou zakázku malého rozsahu na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH            Horní Habartice ” – dopravní automobil.


Donát Ladislav
starosta obce


Ověřovatelé zápisu: Hrouzek Karel člen zastupitelstva
                                    Moc Jaroslav člen zastupitelstva


Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry