28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.8 ze dne 3.2. 2016

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.8/2016
ze dne 3.2. 2016

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3. Záměr prodeje p.p.č.980/5, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictvím obce Horní Habartice,
4. Pořízení nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody v případě obdržení dotace z IROP,
5. Žádost o dotaci na akci ,, Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “- velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody z IROP,
6. Smlouvu na zpracování studie proveditelnosti na akci ,, IROP: Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ s firmou Ing. David Plíštil, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník,
7. Smlouvu na organizaci zadávacího řízení na akci ,, Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ s firmou TENDRA spol.s r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník v případě získání dotace,
8. Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na akci ,, IROP: Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ s firmou Ing. David Plíštil, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník,
9. Spolufinancování akce ,, Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ - velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody,
10. Provozní řád komunitní kompostárny,
11. Veřejnoprávní smlouvu č.1/2016 o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí,
12. Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH v případě obdržení dotace,
13. Žádost o poskytnutí dotace z programu ,,Dotace pro jednotky SDH” na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice ” – dopravní automobil v hodnotě 900 000,- Kč,
14. Spolufinancování akce ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice ” – dopravní automobil z prostředků hospodaření let minulých,
15. Projekt na bytovou výstavbu pro seniory v rámci dotačního programu MMR,
16. Zadání zpracování žádosti o dotaci na akci ,,Bytová výstavba pro seniory” p. Strnadové Haně, bytem Palackého 533, 407 22 Benešov n.Pl.,
17. Žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Projektová dokumentace” na akci ,,Bytová výstavba pro seniory”,
18. Žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Pořízení techniky “ k údržbě zeleně v obci,
19. Žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Oprava hřbitovní zdi “ místního hřbitova Horní Habartice,
20. Žádost o příspěvek v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014-2020 od KÚÚK,
21. Hospodaření obce Horní Habartice za rok 2015,
22. Účetní závěrku obce Horní Habartice za rok 2015,
23. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2015,
24. Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2015,
25. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v roce 2016,
26. Rozpočtové opatření č.1/2016.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Sotonu A. a p.Šormovou J., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Záměr prodeje p.p.č.980/5, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictvím obce Horní Habartice.
4. Pořízení nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody v případě obdržení dotace z IROP.
5. Podání žádosti o dotaci na akci ,,Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “-          velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody z IROP.


6. Smlouvu na zpracování studie proveditelnosti na akci ,, IROP: Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ s firmou Ing. David Plíštil, Ph,D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník.
7. Smlouvu na organizaci zadávacího řízení na akci ,, Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ s firmou TENDRA spol.s r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník v případě získání dotace.
8. Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na akci ,, IROP: Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ s firmou Ing. David Plíštil, Ph,D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník.
9. Spolufinancování akce ,, Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ - velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody ve výši 10 %, t.j.cca 600 tis.Kč.
10. Provozní řád komunitní kompostárny.
11. Veřejnoprávní smlouvu č.1/2016 o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s Městem Benešov nad Ploučnicí.
12. Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH v případě obdržení dotace.
13. Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu ,,Dotace pro jednotky SDH” na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice ” – dopravní automobil v hodnotě 900 000,- Kč.
14. Spolufinancování akce ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice ” – dopravní automobil z prostředků hospodaření minulých let ve výši 450 tis.Kč.
15. Projekt na bytovou výstavbu pro seniory v rámci dotačního programu MMR.
16. Zadání zpracování žádosti o dotaci na akci ,,Bytová výstavba pro seniory” p. Strnadové Haně, bytem Palackého 533, 407 22 Benešov n.Pl. v ceně cca 55 000,- Kč.
17. Podání žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Projektová dokumentace” na akci ,,Bytová výstavba pro seniory”.
18. Podání žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Pořízení techniky “ k údržbě zeleně v obci.
19. Podání žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Oprava hřbitovní zdi “ místního hřbitova Horní Habartice.
20. Podání žádosti o příspěvek v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014-2020 od KÚÚK.
21. Hospodaření obce Horní Habartice za rok 2015:
Stav financí k 31.12. 2015:

  • Pokladna 0,00 Kč
  • Běžný účet KB 1 683 221,47 Kč
  • Běžný účet spořící KB 1 357 027,77 Kč
  • Česká národní banka 1 551,99 Kč
  • Celkem 3 041 801,23 Kč

22. Účetní závěrka obce Horní Habartice za rok 2015 bez výhrad.
rozpočet plnění skutečnost plnění v %
Příjmy 7 669 000,00 Kč 7 479 273,81 Kč 97,53 %
Výdaje 8 212 000,00 Kč 7 451 812,95 Kč 90,74 %
Financování 543 000,00 Kč 27 460,86 Kč - 5,06 %
23. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2015 s výsledkem hospodaření zisk 1 920,80 Kč a zůstatkem na rezervním fondu 5 613,76 Kč. Převod zisku na rezervní fond na žádost p.Zemanové.
24. Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2015 bez výhrad.
25. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v roce 2016:
předsedové výborů a komisí 1 429,- Kč
člen zastupitelstva obce 491,- Kč s platností od 1.2.2016.
26. Rozpočtové opatření č.1/2016

  • Navýšení příjmů o 334 300,-Kč, navýšení výdajů o 503 000,-Kč:
  • Upravená příjmová část rozpočtu 6 629 300,00 Kč
  • Upravená výdajová část rozpočtu 6 798 000,00 Kč
  • Financování 168 700,00 Kč

Bere na vědomí
1. Zprávu z kontroly hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2015.
2. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2015.

Pověřuje
1. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci na akci ,,Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “- velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody z IROP.
2. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy na zpracování studie proveditelnosti na akci ,, IROP: Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ s firmou Ing. David Plíštil, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník.
3. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy na organizaci zadávacího řízení na akci ,, Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ s firmou TENDRA spol.s r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník v případě získání dotace.
4. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na akci ,, IROP: Technika pro integrovaný záchranný systém pro Obec Horní Habartice “ s firmou Ing. David Plíštil, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník.
5. Starostu obce pana Donáta uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č.1/2016 o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s městem Benešov nad Ploučnicí.
6. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu ,,Dotace pro jednotky SDH ” na akci ,, Nákup vozu pro jednotku SDH Horní Habartice ” – dopravní automobil v hodnotě 900 000,- Kč.
7. Starostu obce pana Donáta zadáním zpracování žádosti o dotaci na akci ,,Bytová výstavba pro seniory” p. Strnadové Haně, bytem Palackého 533, 407 22 Benešov n.Pl. v ceně cca 55 000,- Kč.
8. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Projektová dokumentace” na akci ,,Bytová výstavba pro seniory”.
9. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Pořízení techniky “ k údržbě zeleně v obci.
10. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Oprava hřbitovní zdi “ místního hřbitova Horní Habartice.
11. Místostarostu obce pana Maška podáním podáním žádosti o příspěvek v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014-2020 od KÚÚK.

Ukládá
1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr prodeje p.p.č.980/5, k.ú.Horní Habartice.


Donát Ladislav
starosta obce


Ověřovatelé zápisu: Sotona Antonín člen zastupitelstva
Šormová Jana členka zastupitelstva


Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry