29 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.12 ze dne 14.12. 2016

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.12/2016
ze dne 14.12. 2016

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,

 3. Přijetí příspěvku ve výši 33 510 ,-Kč od Ústeckého kraje z ,, Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 -2020 ” ,

 4. Smlouvu č.16/SML4372/SoPD/ZPZ s Ústeckým krajem o poskytnutí příspěvku ve výši 33 510 ,-Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,

 5. Schválení výběrového řízení na prodej vozu DA 12 AVIA v majetku obce Horní Habartice,

 6. Kupní smlouvu č.1/2016 s panem Martinem Niedojedlem, bytem Malá, 407 01 Jílové u Děčína na prodej vozu DA 12 AVIA,

 7. Rozhodnutí č.j.PO-62856-17/JA-2016 o poskytnutí dotace na akci ,, Horní Habartice - dopravní automobil ” z Ministerstva vnitra ČR,

 8. Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2017,

 9. Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2017,

 10. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21.10.2014 s firmou Jakeš Václav, Markvartice 412,

 11. Smlouvu o dodávce pitné vody č.1/2016 s firmou Vodovod Markvartice, Václav Jakeš, Markvartice 412,

 12. Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy s Městem Benešov nad Ploučnicí o zajištění řešení přestupkové agendy,

 13. Stanovení ceny vodného na rok 2017,

 14. Propachtování části p.p.č.208/4 o výměře 220 m2, k.ú.Horní Habartice,

 15. Rozpočtové opatření č.5/2016.

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.

 2. Ověřovatele zápisu p.Khop P. a p.Šormová J., zapisovatelku p.Ottovou H.

 3. Přijetí příspěvku ve výši 33 510 ,-Kč od Ústeckého kraje z ,, Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 -2020 ”.

 4. Smlouvu č.16/SML4372/SoPD/ZPZ s Ústeckým krajem o poskytnutí příspěvku ve výši 33 510 ,-Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů.

 5. Výběrové řízení na prodej vozu DA 12 AVIA v majetku obce Horní Habartice, vítěz pan Martin Niedojedlo, bytem Malá, Jílové u Děčína za cenu 15 000,-Kč.

 6. Kupní smlouvu č.1/2016 s panem Martinem Niedojedlem, bytem Malá, 407 01 Jílové u Děčína na prodej vozu DA 12 AVIA za cenu 15 000,-Kč.

 7. Rozhodnutí č.j.PO-62856-17/JA-2016 o poskytnutí dotace na akci ,, Horní Habartice - dopravní automobil ” z Ministerstva vnitra ČR.

 8. Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2017 - závazným ukazatelem je paragraf :

Ve zveřejněném návrhu rozpočtu nebyla zaokrouhlena částka dotace na provoz OÚ na celé stokoruny, dochází tedy k navýšení návrhu rozpočtu o 45,-Kč:

Příjmy 6 100 600,- Kč

Výdaje 6 100 600,- Kč Rozpočet je vyrovnaný.

 1. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21.10.2014 s firmou Jakeš Václav, Markvartice 412 ke dni 31.12.2016.

 2. Smlouvu o dodávce pitné vody č.1/2016 s firmou Vodovod Markvartice, Václav Jakeš, Markvartice 412.

 3. Cenu vodného na rok 2017 ve výši 30,-Kč/1 m3.

 4. Propachtování části p.p.č.208/4 o výměře 220 m2, k.ú.Horní Habartice paní Šídové Daně, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 za cenu 0,10 Kč/1 m2, t.j.22 ,-Kč a pachtovní smlouvu č.2/16/PP.

 1. Rozpočtové opatření č.5/2016

Příjmy navýšení o 508 000,-Kč, navýšení výdajů o 508 000,-Kč:

Upravená příjmová část rozpočtu 8 060 300,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu 9 274 000,00 Kč

Financování 1 213 700,00 Kč

Bere na vědomí

 1. Rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2017.

Pověřuje

 1. Starostu obce pana Donáta uzavřenímSmlouvy č.16/SML4372/SoPD/ZPZ s Ústeckým krajem o poskytnutí příspěvku ve výši 33 510 ,-Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů.

 2. Starostu obce pana Donáta uzavřením Kupní smlouvy č.1/2016 s panem Martinem Niedojedlem, bytem Malá, 407 01 Jílové u Děčína na prodej vozu DA 12 AVIA za cenu 15 000,-Kč.

 3. Starostu obce pana Donáta podpisem Rozhodnutí č.j.PO-62856-17/JA-2016 o poskytnutí dotace na akci ,, Horní Habartice - dopravní automobil ” z Ministerstva vnitra ČR.

 4. Starostu obce pana Donáta uzavřenímDohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21.10.2014 s firmou Jakeš Václav, Markvartice 412 ke dni 31.12.2016.

 5. Starostu obce pana Donáta uzavřenímSmlouvy o dodávce pitné vody č.1/2016 s firmou Vodovod Markvartice, Václav Jakeš, Markvartice 412.

 6. Starostu obce pana Donáta uzavřením Pachtovní smlouvy č.2/16/PP s paní Šídovou Danou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na propachtování části p.p.č.208/4 o výměře 220 m2, k.ú.Horní Habartice za cenu 0,10 Kč/1 m2, t.j.22 ,-Kč.

Rozhodlo

 1. Neuzavřít Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy s Městem Benešov nad Ploučnicí o zajištění řešení přestupkové agendy.

Ukládá

 1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit cenu vodného na rok 2017 ve výši 30,-Kč/1 m3.

Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Hrouzek Karel člen zastupitelstva

                                    Sotona Antonín člen zastupitelstva

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry