29 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.7 ze dne 14.12. 2015

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.7/2015 ze dne 14.12. 2015


Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3. Přijetí neinvestičního příspěvku na hospodaření v lesích od KÚÚK,
4. Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2016,
5. Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2016,
6. Výsledky protipovodňové prohlídky říčky Bystré,
7. Realizaci ,, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Labské skály ( MAS Labské skály) na období 2014-2020 na svém správním území “ ,
8. Cenu vodného na rok 2016,
9. Záměr pronájmu části p.p.č. 1059/5, k.ú.Horní Habartice,
10. Podání žádosti o dotaci na projekt ,, Chodník podél státní silnice č.III/26223 ” ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
11. Spolufinancování projektu ,, Chodník podél státní silnice č.III/26223” ,
12. Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací z MMR ,, Programu obnovy venkova “, dotační titul č.5,
13. Směrnici o finanční kontrole obce Horní Habartice a Mateřské školy Horní Habartice 6,
14. Investiční záměr na akci ,,Oprava pomníku obětem I.světové války Horní Habartice” ,
15. Podání žádosti o dotaci na akci ,,Oprava pomníku obětem I.světové války Horní Habartice” do program péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR,
16. Revokaci usnensení č.6/2015 bod č.9 ,, Zařazení LHP v hodnotě 31 036,50 Kč do majetku obce “,
17. Rozpočtové opatření č.5/2015,
18. Pověření pracovníka obce kontrolou firem při dodržování termínů vkládání dat na portál e-zakázky.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Maška K. a p. Moce J., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Přijetí neinvestičního příspěvku na hospodaření v lesích od KÚÚK ve výši 16 974,-Kč.
4. Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2016 - závazným ukazatelem je paragraf :
Příjmy 6 295 000,- Kč
Výdaje 6 295 000,- Kč
Rozpočet je vyrovnaný.

5. Cenu vodného na rok 2016 ve výši 30,00 Kč.
6. Záměr pronájmu části p.p.č. 1059/5, k.ú.Horní Habartice.
7. Podání žádosti o dotaci na projekt ,, Chodník podél státní silnice č.III/26223 ” ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
8. Spolufinancování projektu ,, Chodník podél státní silnice č.III/26223”.
9. Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací z MMR ,, Programu obnovy venkova “, dotační titul č.5.
10. Směrnici o finanční kontrole obce Horní Habartice a Mateřské školy Horní Habartice 6.
11. Investiční záměr na akci ,,Oprava pomníku obětem I.světové války Horní Habartice”.
12. Podání žádosti o dotaci na akci ,,Oprava pomníku obětem I.světové války Horní Habartice” do program péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR .
13. Revokaci usnesení č.6/2015, schvaluje bod č.9 ,, Zařazení LHP v hodnotě 31 036,50 Kč do majetku obce “ :
Usnesení č.6/2015, schvaluje bod č.9 ,, Zařazení LHP v hodnotě 31 036,50 Kč do majetku obce “
Hlasování (6-0-0) návrh byl přijat. “ se ruší.

14. Rozpočtové opatření č.5/2015
Navýšení příjmů o 78 000,-Kč, navýšení výdajů o 0,- Kč :
Upravená příjmová část rozpočtu 7 669 000,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu 8 212 000,00 Kč
Financování 543 000,00 Kč

15. Pověření místostarosty pana Maška kontrolou firem při dodržování termínů vkládání dat na portál e-zakázky.

Bere na vědomí
1. Rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2016.
2. Výsledky protipovodňové prohlídky říčky Bystré.

Pověřuje
1. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci na projekt ,, Chodník podél státní silnice č.III/26223 ” ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
2. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci na opravu místních komunikací z MMR ,, Programu obnovy venkova “, dotační titul č.5.
3. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o investiční dotaci na akci ,,Oprava pomníku obětem I.světové války Horní Habartice” do program péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR.

Ukládá
1. Starostovi obce Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr pronájmu části p.p.č.1059/5,
k.ú.Horní Habartice.
2. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit cenu vodného na rok 2016 ve výši 30,00 Kč.

Souhlasí
1. S realizací ,, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Labské skály ( MAS Labské skály) na období 2014-2020 na svém správním území”.

Donát Ladislav
starosta obce


Ověřovatelé zápisu: Mašek Karel člen zastupitelstva
                                    Moc Jaroslav člen zastupitelstva

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry