29 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.6 ze dne 23.9. 2015

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.6/2015 ze dne 23.9. 2015

Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3. Rozpočtové opatření č.4/2015,
4. Revokaci usnesení č.5/2015, bod č.17 Přijetí neinvestiční dotace na projekt ,, Dětské hřiště, Horní
Habartice“ od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 126 500,- Kč,
5. Investiční dotaci na projekt ,, Dětské hřiště, Horní Habartice“ od Ministerstva pro místní rozvoj,
6. Výběrové řízení – prodej malotraktoru HOLDR obálkovou metodou, ze dne 31.7.2015,
7. Prodej malotraktoru HOLDR panu Hladkému Vladimíru, Markvartice, 407 42 Markvartice za 22 000,-Kč a kupní smlouvu,
8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích od KÚ Ústeckého kraje,
9. Smlouvu č.15245344 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí - na pořízení      techniky ke zpracování bioodpadu,
10. Zařazení LHP do majetku obce,
11. Smlouvu o provedební stavby na p.p.č.977, k.ú.Horní Habartice mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí n.Labem a Obcí Horní Habartice k provedení stavby – Chodník podél silnice č.III/26223 v Horních Habarticích,
12. Prodej p.p.č.893/2, p.p.č. 16 a st.p.č.78, vše k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví Obce Horní Habartice p.Vítu Hladkému, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 k výstavbě rodinného domu a kupní smlouvu.
13. Inventarizaci majetku obce Horní Habartice,
14. Přípravu rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2016.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Moce J. a p.Šormovou J., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Rozpočtové opatření č.4/2015
Obec obdržela dotaci na VPP ve výši 117 000,-Kč, 26 000,- Kč od pojišťovny na elektro sloupek a
výdaje na VPP 117 000,- Kč :
Upravená příjmová část rozpočtu 7 591 000,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu 8 212 000,00 Kč
Financování 621 000,00 Kč

4. Revokaci usnesení č.5/2015, bod č.17 Přijetí neinvestiční dotace na projekt ,, Dětské hřiště, Horní
Habartice“ od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 126 500,- Kč :
Usnesení č.5/2015 bod č.17 ,, Přijetí neinvestiční dotace na projekt ,, Dětské hřiště, Horní Habartice“ od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 126 500,- Kč
Hlasování (7-0-0) návrh byl přijat. “ se ruší.
5. Přijetí investiční dotace na projekt ,, Dětské hřiště, Horní Habartice“ od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 126 500-, Kč.
6. Výsledek výběrového řízení na prodej malotraktoru HOLDR obálkovou metodou, ze dne 31.7.2015- nejvyšší nabídka 22 000,- Kč pan Hladký Vladimír, bytem Markvartice, 407 42 Markvartice.
7. Prodej malotraktoru HOLDR panu Hladkému Vladimíru, Markvartice, 407 42 Markvartice za 22 000,-Kč a kupní smlouvu.
8. Žádost o poskytnutí příspěvku na vyhotovení lesního hospodářského plánu od KÚ Ústeckého kraje.

9. Smlouvu č.15245344 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na pořízení techniky ke zpracování bioodpadu ve výši 41 990,- Kč ze SFŽP a 713 830,-Kč z Fondů EU.
10. Zařazení LHP v hodnotě 31 036,50 Kč do majetku obce.
11. Smlouvu o provedební stavby na p.p.č.977, k.ú.Horní Habartice mezi Ústeckým krajem se sídlem
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí n.Labem a Obcí Horní Habartice k provedení stavby – Chodník podél silnice č.III/26223 v Horních Habarticích.
12. Prodej p.p.č.893/2, p.p.č. 16 a st.p.č.78, vše k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví Obce Horní Habartice p.Vítu Hladkému, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 za cenu 10,- Kč/1 m 2 a za stavební pozemek 35,-Kč/1 m 2 , celková cena 18 310,-Kč k výstavbě rodinného domu a kupní smlouvu.

Bere na vědomí
1. Inventarizaci majetku obce Horní Habartice.
2. Přípravu rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2016.

Pověřuje
1. Starostu obce pana Donáta podpisem kupní smlouvy na prodej malotraktoru HOLDR s panem Hladkým Vladimírem, bytem Markvartice, 407 42 Markvartice za cenu 22 000,-Kč.
2. Starostu obce pana Donáta podpisem Smlouvy č.15245344 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí - na pořízení techniky ke zpracování bioodpadu.
3. Starostu obce pana Donáta podpisem Smlouvy o provedební stavby na p.p.č.977, k.ú.Horní Habartice mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí n.Labem a Obcí Horní Habartice k provedení stavby – Chodník podél silnice č.III/26223 v Horních Habarticích.
4. Starostu obce pana Donáta podpisem kupní smlouvy s p.Vítem Hladkým, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na prodej p.p.č.893/2, p.p.č.16 a st.p.č.78, vše k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví Obce Horní Habartice k výstavbě rodinného domu.

Ukládá
1. Místostarostovi obce panu Maškovi podat žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření
v lesích od KÚ Ústeckého kraje.


Donát Ladislav
starosta obce


Ověřovatelé zápisu: Moc Jaroslav člen zastupitelstva
Šormová Jana člen zastupitelstva


Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry