29 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.5 ze dne 24.6. 2015

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.5/2015
ze dne 24.6. 2015

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce,
4. Návrh závěrečného účtu obce Horní Habartice za rok 2014,
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem,
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování,
7. Žádost Mateřské školy Horní Habartice 6 o použití finance z rezervního fondu na koupi interaktivní tabule a přijetí finančního daru,
8. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování hřbitovní zdi,
9. Zadání zpracování žádosti o dotaci a zajištění výběrového řízení na stavbu ,, Pořízení techniky a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “ firmě Bc.Alena Bílková, Kamenická 504/30, 405 02 Děčín 2, zástupce Mišejková Ilona a Příkazní smlouvu č.11/2015,
10. Zadání zajištění výběrového řízení na stavbu ,, Rekonstrukční sochařské práce a kamenická obnova zaniklého pomníku padlým I. světové války “ firmě Bc.Alena Bílková, Kamenická 504/30, 405 02 Děčín 2, zástupce Mišejková Ilona a Příkazní smlouvu č.30/2015,
11. Výběr firem a provedení výběrového řízení na projekt ,, Pořízení techniky a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “,
12. Výběr firem a provedení výběrového řízení na projekt ,, Rekonstrukční sochařské práce a kamenická obnova zaniklého pomníku padlým I. světové války “,
13. Komisi pro výběrové řízení na výběr firmy na projekt ,, Pořízení techniky a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “ a ,, Rekonstrukční sochařské práce a kamenická obnova zaniklého pomníku padlým I. světové války “,
14. Oprava vodovodního řadu od č.p. p.Staněk k č.p. p.Šranková a dále k č.p. p.Horáková M.,
15. Prodej malotraktoru Holder ve vlastnictví obce Horní Habartice,
16. Žádost paní Viktorové Hedviky, Horní Habartice o zakoupení 7 ks běžeckých pásů do tělocvičny víceúčelového centra,
17. Rozpočtové opatření č.2/2015.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Moce J.a p.Šormovou J., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši: 
předsedové výborů a komisí 1 387,- Kč
člen zastupitelstva obce 476,- Kč 
s platností od 1.4.2015
4. Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2014.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování.
7. Použití financí z rezervního fondu Mateřské školy Horní Habartice 6 ve výši 35 000,-Kč na koupi interaktivní tabule a přijetí finančního daru ve výši 14 021,-Kč od pana Jana Valenty, Všemily 42 na doplacení tabule.


8. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování hřbitovní zdi a spolufinancování akce z prostředků obce.
9. Zadání zpracování žádosti o dotaci a zajištění výběrového řízení na stavbu ,, Pořízení techniky a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “ firmě Bc.Alena Bílková, Kamenická 504/30, 405 02 Děčín 2, zástupce Mišejková Ilona a Příkazní smlouvu č.11/2015.
10. Zadání zajištění výběrového řízení na stavbu ,, Rekonstrukční sochařské práce a kamenická obnova zaniklého pomníku padlým I. světové války “ firmě Bc.Alena Bílková, Kamenická 504/30, 405 02 Děčín 2, zástupce Mišejková Ilona a Příkazní smlouvu č.30/2015.
11. Výběr 3 firem: Zemědělská, lesnická a komunální technika, Švermova 1373,413 01 Roudnice nad Labem, N&N Košátky, Jiří Svoboda,Českolipská 123, 405 02 Děčín a Jan Hovorka – zemědělský servis, Měcholupy 186, 439 31 Měcholupy a provedení výběrového řízení na projekt ,, Pořízení techniky a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “.
12. Výběr 3 firem:Vít Mudruňka, Ph.D. akad.soch.a rest., Třeboradická 1067, 182 00 Praha 8, Mgr.Filip Novotný, akad.soch.a rest., Na Maninách 1273/38, 170 00 Praha 7 a Mg.A. Tereza Švarcová, akad.soch. a rest., Dřísy 337, 277 14 a provedení výběrového řízení na projekt ,, Rekonstrukční sochařské práce a kamenická obnova zaniklého pomníku padlým I. světové války “.
13. Komisi pro výběrové řízení na výběr firmy na projekt ,, Pořízení techniky a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “ a ,, Rekonstrukční sochařské práce a kamenická obnova zaniklého pomníku padlým I. světové války “ ve složení pro oba projekty:
Předseda p.Donát Ladislav – starosta
Člen p.Hrouzek Karel – předseda finančního výboru
Člen p.Sotona Antonín – předseda kontrolního výboru
14. Opravu vodovodního řadu od č.p. p.Staněk k č.p. p.Šranková a dále k č.p. p.Horáková M.
průtlakem.
15. Odkoupení 8 strojů za cenu cca 12 000,-Kč, pokud se toto nepodaří, zakoupení 7 strojů do maximální výše 170 000,-Kč.
16. Rozpočtové opatření č.2/2015 – informace p.Ottová
Obec obdržela dotaci na VPP ve výši 546 000,-Kč, výdaje na VPP 631 000,- Kč, 17 000 program PC,
170 000,-Kč běžecké pásy:
Upravená příjmová část rozpočtu 6 293 000,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu 6 614 000,00 Kč 
Financování 321 000,00 Kč 
Pan starosta nechal o návrhu rozpočtového opatření č. 2/2015 hlasovat.
( Hlasování: 6-0-0) návrh byl přijat.

Souhlasí
1. S celoročním hospodařením obce Horní Habartice za rok 2014 – bez výhrad.

Rozhodlo:
1. Projednat prodej a způsob prodeje malotraktoru Holder ve vlastnictví obce Horní Habartice 
na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Pověřuje
1. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování hřbitovní zdi a spolufinancování akce z prostředků obce.
2. Starostu obce pana Donáta uzavřením Příkazní smlouvy č.11/2015 s Bc.Alenou Bílkovou, Kamenická 504/30, 405 02 Děčín 2, zástupce Mišejková Ilona na zpracování žádosti o dotaci a zajištění výběrového řízení na stavbu ,, Pořízení techniky a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “.
3. Starostu obce pana Donáta uzavřením Příkazní smlouvy č.30/2015 s Bc.Alenou Bílkovou, Kamenická 
504/30, 405 02 Děčín 2, zástupce Mišejková Ilona na zajištění výběrového řízení na stavbu ,, Rekonstrukční sochařské práce a kamenická obnova zaniklého pomníku padlým I. světové války “.

4. Starostu obce pana Donáta oslovením 3 firem: Zemědělská, lesnická a komunílní technika, Švermova 1373,413 01 Roudnice nad Labem, N&N Košátky, Jiří Svoboda,Českolipská 123, 405 02 Děčín a Jan Hovorka – zemědělský servis, Měcholupy 186, 439 31 Měcholupy 
a provedením výběrového řízení na projekt ,, Pořízení techniky a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “.
5. Starostu obce pana Donáta oslovením 3 firem:Vít Mudruňka, Ph.D. akad.soch.a rest., Třeboradická 1067, 182 00 Praha 8, Mgr.Filip Novotný, akad.soch.a rest., Na Maninách 1273/38, 170 00 Praha 7 
a Mg.A. Tereza Švarcová, akad.soch. a rest., Dřísy 337, 277 14 a provedení výběrového řízení na projekt ,, Rekonstrukční sochařské práce a kamenická obnova zaniklého pomníku padlým I. světové války “.
6. Starostu obce pana Donáta oslovením 3 firem na opravu vodovodního řadu od č.p. p.Staněk k č.p. p.Šranková a dále k č.p. p.Horáková M. průtlakem a provedením výběrové řízení. 
7. Starostu obce pana Donáta oslovením 2 firem na nabídku 7 ks běžeckých pásů a provedením 
výběrového řízení v případě pořizování nových strojů.


Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Moc Jaroslav člen zastupitelstva
Šormová Jana člen zastupitelstva


Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry