29 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.3 ze dne 18.2. 2015

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.3/2015
ze dne 18.2. 2015

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3. Rozpočtový výhled na léta 2017-2019 obce Horní Habartice,
4. Hospodaření obce Horní Habartice za rok 2014,
5. Rozpočtové opatření č.6/2014,
6. Účetní závěrku obce Horní Habartice za rok 2014,
7. Rozpočtové opatření č.1/2015,
8. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2014,
9. Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2014,
10. Zásobník projektů obce Horní Habartice,
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 245/4, k.ú.Horní Habartice,
12. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  se  společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 1010, k.ú.Horní Habartice,
13. Zrušení investiční akce - stavba IP-12-4004840 DC_H.Habartice,p.p.č.430, příp.do 50 m, kNN, k.ú.Horní Habartice,
14. Smlouvu o správě kanalizační stokové sítě s panem Tomsou Petrem, Dolní Habartice 275, 405 02 Děčín 2,
15. Pověření pracovníka pro uvádění dřeva na vnitřní trh a zadávání těžby dřeva v obecním lese,
16. Vyhodnocení ankety – hřbitovní zeď a přechod pro chodce,
17. Výběr firmy na zpracování stavební dokumentace a stavebního povolení na akci ,, Chodníky v horní části obce ”  ,
18. Žádost pana Martina Ditricha, nar., bytem Parmská,109 00 Praha 15 o prodej p.p.č.566/13, k.ú.Horní Habartice,
19. Výpověď smlouvy na výkon funkce Odborného lesního hospodáře Ing.Petra Pudila, Horní Habartice 62, 405 02 Děčín 2,
20. Investiční záměr  zateplení budovy Mateřské školy Horní Habartice 6 na st.p.č.52, k.ú.Horní Habartice,
21. Žádost o investiční dotaci na akci ,, Zateplení mateřské školy “na st.p.č.52, k.ú.Horní Habartice        z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2015 a spolufinancování akce,
22. Žádost o  dotaci na akci ,, Dětské hřiště, Horní Habartice “ -  herní sestava na p.p.č.202/2 a 178/1, k.ú.Horní Habartice z Programu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2015 a spolufinancování akce,
23. Žádost pana Mezery Zdeňka, nar., bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 o pronájem p.p.č. 326/38, k.ú.Horní Habartice,
24. Cena za svoz komunálního odpadu pro rok 2015,
25. Provozní řád vodovodu Horní Habartice,
26. Kanalizační řád stokové sítě obce Horní Habartice,
27. Žádost o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt ,, Pořízení techniky
a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “ a spolufinancování akce,
28. Zpráva z inventarizace majetku obce za rok 2014.


Schvaluje
1.   Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p. Hrouzka K. a p.Maška K., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Rozpočtový výhled na léta 2017-2019 obce Horní Habartice.
4. Hospodaření obce Horní Habartice za rok 2014.
5. Rozpočtové opatření č.6/2014
K 31.12.2014 bylo provedeno pouze posílení příjmových a výdajových položek mezi jednotlivými kapitolami, objem rozpočtu zůstává stejný.


Upravená příjmová část rozpočtu                 7 419 000,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu                  8 092 000,00 Kč
Financování                                                         673 000,00 Kč  

6. Účetní závěrku obce Horní Habartice za rok 2014 bez výhrad.
7. Rozpočtové opatření č.1/2015
Obec obdržela dotaci na provoz státní správy ve výši 73 000,-Kč, doplatek za vodu od lidí      16 000,-Kč a vyplácela přeplatky vody 37 000,- Kč:

Upravená příjmová část rozpočtu                   5 740 000,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu                   5 768 000,00 Kč
Financování                                                            28 000,00 Kč 

8. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2014 s výsledkem  hospodaření zisk 35 431,15 Kč a zůstatkem na fondu  reprodukce majetku 0,00 Kč. Převod  zisku na rezervní fond  na žádost p.Zemanové.
9. Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2014 bez výhrad.
10. Zásobník projektů obce Horní Habartice.
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 245/4, k.ú.Horní Habartice.
12. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  se  společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 1010, k.ú.Horní Habartice.
13. Smlouvu o správě kanalizační stokové sítě s panem Tomsou Petrem, Dolní Habartice 275, 405 02 Děčín 2.
14. Pověření pana Maška Karla jako pracovníka pro uvádění dřeva na vnitřní trh a zadávání těžby dřeva v obecním lese.
15. Výběr firmy  Jaroslav Šimonek, Fosterova 862/12, 405 01 Děčín,na zpracování stavební dokumentace a stavebního povolení na akci ,, Chodníky v horní části obce ” .
16. Prodej  p.p.č.566/13 o výměře 1 897 m2, k.ú.Horní Habartice Martinu Ditrichovi, nar., bytem Parmská,109 00 Praha 15 za cenu  170,-Kč/ m2 a kupní smlouvu.
17. Investiční záměr  zateplení budovy Mateřské školy Horní Habartice 6 na st.p.č.52, k.ú.Horní Habartice.
18. Podání žádosti o investiční dotaci na akci ,, Zateplení mateřské školy “na st.p.č.52, k.ú.Horní Habartice z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2015 a spolufinancování akce.
19. Podání žádosti o  dotaci na akci ,, Dětské hřiště, Horní Habartice “ -  herní sestava na p.p.č.202/2 a 178/1, k.ú.Horní Habartice z Programu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2015 a spolufinancování akce.
20. Pronájem p.p.č. 326/38, k.ú.Horní Habartice panu Mezerovi Zdeňkovi, nar., bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 a nájemní smlouvu.
21. Cena za svoz komunálního odpadu pro rok 2015:
Za svoz:  120 l nádoby  40,- Kč      240 l  nádoby 70,- Kč
      Pronájem nádob :   86 Kč/rok u 120 l      132Kč/rok u 240 l
      Plast, sklo zdarma.
22. Provozní řád vodovodu  Horní Habartice.
23. Kanalizační řád stokové sítě obce Horní Habartice.
24. Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt ,, Pořízení techniky
a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “ a spolufinancování akce.


Pověřuje
1. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 245/4, k.ú.Horní Habartice.
2. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  se  společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 1010, k.ú.Horní Habartice.
3. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o správě kanalizační stokové sítě s panem Tomsou Petrem, Dolní Habartice 275, 405 02 Děčín 2.
4. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy s panem Martinem Ditrichem, nar.,     bytem Parmská,109 00 Praha 15 na prodej p.p.č.566/13, k.ú.Horní Habartice.
5. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o investiční dotaci na akci ,, Zateplení mateřské školy “na st.p.č.52, k.ú.Horní Habartice z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2015.
6. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o  dotaci na akci ,, Dětské hřiště, Horní Habartice “
-  herní sestava na p.p.č.202/2 a 178/1, k.ú.Horní Habartice z Programu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2015.
7. Starostu obce pana Donáta uzavřením nájemní smlouvy s  panem Mezerou Zdeňkem, nar.,
bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na pronájem p.p.č. 326/38, k.ú.Horní Habartice.
8. Starostu obce pana Donáta  podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt ,, Pořízení techniky a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “

Bere na vědomí
1. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2014.
2. Zrušení investiční akce - stavba IP-12-4004840 DC_H.Habartice, p.p.č.430, příp.do 50 m,                   kNN, k.ú.Horní Habartice.
3. Vyhodnocení ankety – hřbitovní zeď a přechod pro chodce.
4. Výpověď smlouvy na výkon funkce Odborného lesního hospodáře Ing.Petra Pudila, Horní Habartice 62, 405 02 Děčín 2.
5. Zpráva z inventarizace majetku obce za rok 2014.

 Ukládá
1. Starostovi obce panu Donátovi  uzavřít smlouvu na zpracování stavební dokumentace a stavebního
            povolení na akci ,, Chodníky v horní části obce ”  s firmou Jaroslav Šimonek, Fosterova 862/12,
           405 01 Děčín.

Donát Ladislav
starosta obce


Ověřovatelé zápisu: Hrouzek Karel                                                       člen zastupitelstva
                                      Mašek Karel                                                          místostarosta obce

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry