25 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.2/2014 ze dne 15.12. 2014

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.2/2014
ze dne 15.12. 2014

Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3. Rozpočtové opatření č.5/2014,
4. Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2015,
5. Investiční záměr rekonstrukce pomníku padlým v I.světové válce na p.p.č.42, k.ú.Horní Habartice,
6. Žádost o investiční dotaci na akci ,, Rekonstrukční sochařské práce a kamenická obnova zaniklého pomníku padlým I. světové války
    “na p.p.č.42, k.ú.Horní Habartice z Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany,
7. Koupi p.p.č.42, k.ú.Horní Habartice o výměře 110 m2 od pana Kopeckého Ladislava, bytem Nerudova, 405 02 Děčín 1,
8. Záměr pronájmu p.p.č. 326/38, k.ú.Horní Habartice o výměře 737 m2, 
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě č.1/2006 o sdružení finančních prostředků mezi obcí Horní Habartice a obcí Heřmanov,
10. Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2015,
11. Návrh ceny vodného na rok 2015,
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-4004829/VB001 s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na p.p.č.1045/1,
k.ú.Horní Habartice,
13. Zvýšení ceny nájemného na sále OÚ,
14. Žádost p.Dvořáčkové Marcely o příspěvek vánočním dárkem 2 dětem do azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou,
15. Žádost pana Švandrlíka Františka, Horní Habartice o technickou pomoc při terénních úpravách dráhy Pumptrack na p.p.č.168/3, k.ú.Horní Habartice, 
16. Zakoupení valníku pro obec v hodnotě cca 75 000,-Kč,
17. Stanovení komise pro vyřazování majetku obce.

Schvaluje

1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Moc J. a p.Sotona A., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Rozpočtové opatření č.5/2014,

  • Obec získala dotaci na volby do zastupitelstva, na JSDHO:
  • Upravená příjmová část rozpočtu 7 419 000,00 Kč
  • Upravená výdajová část rozpočtu 8 092 000,00 Kč
  • Financování 673 000,00 Kč
  • Posílení položek překročených v prosinci bude provedeno se souhlasem pana starosty. Pan starostabude zastupitelstvo obce o těchto změnách podrobně informovat na prvním zasedání v roce 2015. 

4. Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2015:

  • Příjmy 5 651 000,- Kč
  • Výdaje 5 651 000,- Kč Rozpočet je vyrovnaný.

5. Investiční záměr rekonstrukce pomníku padlým v I.světové válce na p.p.č.42, k.ú.Horní Habartice v hodnotě 890 000,-Kč v případě získání dotace.
6. Podání žádosti o investiční dotaci na akci ,, Rekonstrukční sochařské práce a kamenická obnova zaniklého pomníku padlým I. světové války “na p.p.č.42, k.ú.Horní     Habartice z Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ve výši 712 tis.Kč a spolufinancování obce ve výši 178 tis.z prostředků hospodaření minulých let.
7. Koupi p.p.č.42, k.ú.Horní Habartice o výměře 110 m2 od pana Kopeckého Ladislava, bytem Nerudova, 405 02 Děčín 1 za cenu 40,-Kč/1m 2 a kupní smlouvu.

8. Záměr pronájmu p.p.č. 326/38, k.ú.Horní Habartice o výměře 737 m2.
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě č.1/2006 o sdružení finančních prostředků mezi obcí Horní Habartice
    a obcí Heřmanov k navýšení příspěvku na 8 000,- Kč ročně.


10. Rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2015

  • Příjmy 50 000,- Kč
  • Výdaje 142 000,- Kč
  • Financování 92 000,- Kč

11. Cenu vodného na rok 2015 ve výši 29,50 Kč.
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene –služebnosti IP-12-4004829/VB001 s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na p.p.č.1045/1, k.ú.Horní            Habartice.
13. Zvýšení ceny nájemného na sále OÚ o 500,- Kč.
14. Příspěvek vánočním dárkem 2 dětem do azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou á 500,-Kč.
15. Technickou pomoc při terénních úpravách dráhy Pumptrack na p.p.č. 168/3, k.ú.Horní Habartice panu Švandrlíkovi Františkovi, Horní Habartice do výše 5 000,-Kč        provedenou firmou p.Khopa Pavla, Horní Habartice 192.
16. Zakoupení valníku pro obec v hodnotě cca 75 000,-Kč.
17. Komisi pro vyřazování majetku ve složení místostarosta p.Mašek Karel, předseda finančního výboru p.Hrouzek Karel a účetní obce p.Ottová Hana.

Pověřuje

1. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o investiční dotaci na akci ,, Rekonstrukční sochařské práce a kamenická obnova zaniklého pomníku
     padlým I.světové války “na p.p.č.42, k.ú.Horní Habartice z Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany.
2. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy s panem Kopeckým Ladislavem, bytem Nerudova, 405 02 Děčín 1 na koupi p.p.č.42, k.ú.Horní Habartice.
3. Starostu obce pana Donáta uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě č.1/2006 o sdružení finančních prostředků mezi obcí Horní Habartice a obcí Heřmanov.
4. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti IP-12-4004829/VB001 s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8,
    405 02 Děčín na p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice.

Ukládá

1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr pronájmu p.p.č. 326/38, k.ú.Horní Habartice
    o výměře 737 m2.
2. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit cenu vodného na rok 2015 ve výši 29,50 Kč.


Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Moc Jaroslav člen zastupitelstva
                                    Sotona Antonín člen zastupitelstva


Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry