25 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.1/2014 ze dne 5.11.2014

Obec Horní Habartice
Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.1/2014
ze dne 5.11.2014

Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo :

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
3. Návrh programu,
4. Určení počtu místostarostů,
5. Určení, které funkce budou zastupitelé vykonávat jako dlouhodobě uvolnění,
6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty,
7. Volbu starosty a místostarosty,
8. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
9. Volba předsedy finančního výboru a kontrolního výboru,
10. Složení komisí,
11. Stanovení výše a termínu odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
12. Stanovení podmínek pro výběr v Komerční bance, a.s.,
13. Příkazy k provedení inventarizace majetku obce,
14. Přípravu návrhu rozpočtu obce na rok 2015.


Schvaluje
1. Ověřovatele zápisu p.Hrouzka Karla a p.Šormovou Janu, zapisovatelku p.Ottovou Hanu.
2. Program zasedání.
3. Funkci jednoho místostarosty pro volební období 2014 – 2018.
4. Pro roky 2014 – 2018 funkce starosty a místostarosty uvolněná.
5. Hlasování veřejně včetně volby starosty a místostarosty.
6. Volbu : starosta obce p. Donát Ladislav
    místostarosta obce p. Mašek Karel
7. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši:
    předsedové výborů a komisí 1 340,- Kč
    člen zastupitelstva obce 460,- Kč
    s platností od 5.11.2014
8. Počet členů finančního výboru 2.
9. Počet členů kontrolního výboru 2.
10. Předsedu finančního výboru p.Hrouzka Karla.
11. Předsedu kontrolního výboru p.Sotonu Antonína.
12. Složení finančního výboru: předseda p.Hrouzek Karel
      členové p.Bednářová Michaela, p.Kapková Jana ml.
13. Složení kontrolního výboru: předseda p.Sotona Antonín
      členové p.Donát Ladislav st., p.Flídrová Zdena
14. Pro výběr v Komerční bance, a.s. podpis starosty a místostarosty. Zřízení platební karty pro starostu a místostarostu s maximální výší výběru 50 tis. Kč. Zřízení karty pro přístup do elektronického bankovnictví pro starostu a místostarostu.

Zřizuje
1. Finanční a kontrolní výbor.

Bere na vědomí
1. Složení slibu všech členů zastupitelstva obce
2. Složení komisí:

a.komise pro občanské záležitosti: předseda p.Moc Jaroslav
   členové:p.Hrnčířová Věra, Horáková Blanka,
   p.Ottová Hana
b.kulturně školská komise: předseda p.Šormová Jana
   členové: p.Mezerová Jiřina, sl.Šormová Simona,
   p.Boháč Vladimír ml., p.Krejčík Jiří
c.komise životního prostředí : předseda p.Khop Pavel
   člen: p.Hadrava Roman
Ukládá
1. Provedení inventarizace majetku obce do 31.12. 2014, zprávu o výsledku doručit na OÚ nejpozději do 5.1. 2015.
2. Finančnímu výboru, místostarostovi p.Maškovi a účetní obce zpracovat návrh rozpočtu obce na rok 2015 do 25.11. 2014.


Donát Ladislav
starosta obce

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry