30 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.22/2014 ze dne 1.10. 2014

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Nájemní smlouvu na vodovod na p.p.č.1045/1, 1044/1, 245/4 a 245/9, k.ú.Horní Habartice
    a p.p.č.2489/1, 2889/1 a 2938/2, k.ú.Markvartice mezi Obcí Horní Habartice a p.Jakešem Václavem,
    Markvartice 412, 407 42 Markvartice,
 4. Smlouvu o technické pomoci k provozování vodovodu v obci Horní Habartice s firmou Ingreal
    Děčín spol.s r.o. zastoupenou Ing.Jiřím Pacovským, Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín 1,
 5. Cenu vodného v obci Horní Habartice pro rok 2014,
 6. Smlouvu o dodávce pitné vody mezi Obcí Horní Habartice a odběrateli,
 7. Přijetí daru – výsuvného  žebříku v hodnotě 5 000,-Kč od pana Viktory Jiřího, Horní
    Habartice, 405 02 Děčín 2.

Schvaluje
 1.   Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p.Khop P. a p.Mašek K., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Nájemní smlouvu na vodovod na p.p.č.1045/1, 1044/1, 245/4 a 245/9, k.ú.Horní Habartice
    a p.p.č.2489/1, 2889/1 a 2938/2, k.ú.Markvartice mezi Obcí Horní Habartice a p.Jakešem Václavem,     
    Markvartice 412, 407 42 Markvartice.
 4. Smlouvu o technické pomoci k provozování vodovodu v obci Horní Habartice s firmou Ingreal
     Děčín spol.s r.o. zastoupenou Ing.Jiřím Pacovským, Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín 1.
 5. Cenu vodného v obci Horní Habartice pro rok 2014 ve výši 29,50 Kč včetně DPH.
 6. Přijetí daru – výsuvného žebříku v hodnotě 5 000,-Kč od pana Viktory Jiřího, Horní
     Habarticec, 405 02 Děčín 2.

Rozhodlo
 1. Upravit smlouvu  o dodávce pitné vody mezi Obcí Horní Habartice a odběrateli a projednat ji na mimořádném zasedání zastupitelstva  dne 9.10.2014.

Pověřuje
 1.  Starostu obce pana Donáta uzavřením Nájemní smlouvy na vodovod na p.p.č.1045/1, 1044/1, 245/4
     a 245/9, k.ú.Horní Habartice a p.p.č.2489/1, 2889/1 a 2938/2, k.ú.Markvartice mezi Obcí Horní Habartice
     a p.Jakešem Václavem,  Markvartice 412, 407 42 Markvartice.
 2. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o technické pomoci k provozování vodovodu v obci
    Horní Habartice s firmou Ingreal Děčín spol.s r.o. zastoupenou Ing.Jiřím Pacovským, Náměstí Svobody
    461/1, 405  02 Děčín 1.

Ukládá
 1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit cenu vodného na rok 2014 na úřední desce a internetových
     stránkách  obce.

Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:  Khop Pavel    člen zastupitelstva
                                      Mašek Karel     místostarosta obce

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry