23 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.21/2014 ze dne 10.9.2014

(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Obec Horní Habartice 
Zasedání zastupitelstva obce č. 21/2014
ze dne 10.9.2014

Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Zprávu o hospodaření obce Horní Habartice za období 1-8/2014,
 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.3/2012-14 vedení kanalizace a vodovodního  řadu na p.p.č.228/1, k.ú.Horní Habartice s panem Hrouzkem Karlem a paní Hrouzkovou Janou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2,
 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.1/2014 vedení kanalizace a vodovodního řadu na p.p.č.245/9, k.ú.Horní Habartice s panem Klingerem Tomášem, bytem Ústecká, 405 02 Děčín 2,
 6. Žádost pana Khopa Pavla, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2
 7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  se  společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 1065/3, k.ú.Horní Habartice,
 8. Kupní smlouvu č.CES 2253/2014 na st.p.č.256, k.ú.Horní Habartice mezi  Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Obcí Horní Habartice,
 9. Žádost manželů Vladimíra Nováka a paní Jiřiny Novákové, oba bytem Košířská, 405 02 Děčín 20 
 10. Neinvestiční dotaci na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů na rok 2014 od KÚÚK,
 11. Rozpočtové opatření č.4/2014,
 12. Zhodnocení volebního období 2010-2014,
 13. Představení kandidátů volebních stran na volební období 2014-2018.
 14. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 15. Ověřovatele zápisu p.Hrouzka K. a p.Sotonu A., zapisovatelku p.Ottovou H.
 16. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.3/2012-14 vedení kanalizace a vodovodního  řadu na p.p.č.228/1, k.ú.Horní Habartice s panem Hrouzkem Karlem a paní Hrouzkovou Janou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.
 17. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.1/2014 vedení kanalizace a vodovodního řadu na p.p.č.245/9, k.ú.Horní Habartice s panem Klingerem Tomášem, bytem Ústecká, 405 02 Děčín 2.
 18. Prodej p.p.č.1069/2,  panu  Khopu Pavlovi, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 za cenu 5,-Kč/1m2  a kupní smlouvu.
 19. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  se  společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 1065/3, k.ú.Horní Habartice.
 20. Kupní smlouvu č.CES 2253/2014 na st.p.č.256, k.ú.Horní Habartice mezi  Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Obcí Horní Habartice.
 21. Prodej  p.p.č.566/14 o výměře 1 897 m2 , k.ú.Horní Habartice manželům Vladimíru Novákovi,          a paní Jiřině Novákové,  oba bytem Košířská, 405 02 Děčín 20 za cenu  170,-Kč/ m2 a kupní smlouvu.
 22. Přijetí neinvestiční dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů na rok 2014 od KÚÚK
 23. Rozpočtové opatření č.4/2014
 24. Zprávu o hospodaření obce Horní Habartice  za období 1-8/2014

o prodej p.p.č.566/14, k.ú.Horní Habartice,

Schvaluje

ve výši 15 300,-Kč.

Obec obdržela dotaci na les 15 300,-Kč.

Upravená příjmová část rozpočtu                  7 264 000,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu                  7 987 000,00 Kč

Financování                                                         723 000,00 Kč 

 

          Bere na vědomí

Stav Financí k 31.8. 2014:

Pokladna                         37 033,00 Kč

Běžný účet  KB         1 172 489,90 Kč

Běžný účet ČNB              1 769,59 Kč

BÚ spořící KB          1 152 851,02 Kč

Celkem                      2 364 143,51 Kč

         Pověřuje

 1. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č.3/2012-14 vedení kanalizace a vodovodního  řadu na p.p.č.228/1, k.ú.Horní Habartice s panem Hrouzkem Karlem,     a paní Hrouzkovou Janou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.
 2. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy  o zřízení věcného břemene č.1/2014 vedení kanalizace a vodovodního řadu na p.p.č.245/9, k.ú.Horní Habartice s panem Klingerem Tomášem, bytem Ústecká, 405 02 Děčín 2.
 3. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy na panem Khopem Pavlem, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 za cenu 5,-Kč/1m2 .
 4. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  se  společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 1065/3, k.ú.Horní Habartice.
 5. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy č.CES 2253/2014 na st.p.č.256, k.ú.Horní Habartice se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
 6. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy  na  p.p.č.566/14 , k.ú.Horní Habartice s manžely Vladimírem Novákem a paní Jiřinou Novákovou,  oba bytem Košířská, 405 02 Děčín 20 za cenu 170,-Kč/ m2 .

Donát Ladislav
starosta obce                                                                                                             

Ověřovatelé zápisu:  Hrouzek Karel                                                    člen zastupitelstva

                                     Sotona Antonín                                                   člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry