27 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.20/2014 ze dne 26.6.2014

(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Obec Horní Habartice 
Zasedání zastupitelstva obce č. 20/2014
ze dne 26.6 2014

Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,

 3. ,, Systém náležité péče “ hospodářského subjektu obce Horní Habartice uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu,

 4. Pověření pracovníka pro uvádění dřeva na vnitřní trh a zadávání těžby dřeva v obecním lese,

 5. Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska za rok 2013,

 6. Kupní smlouvu obce Horní Habartice na koupi p.p.č.204, k.ú.Horní Habartice od pana Kápala Milana, a paní Kápalové Marie, oba bytem Žlebská , Prostřední Žleb, 405 02 Děčín 15,

 7. Žádost pana Barona Tomáše, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 o pronájem části p.p.č.110, k.ú.Horní Habartice,

 8. Výběr firmy na ,, Výměnu elektroinstalace v budově OÚ ” – sál,

 9. Žádost pana Kápala Milana, a paní Kápalové Marie, oba bytem Žlebská , Prostřední Žleb, 405 02 Děčín 15 o prodej p.p.č.986/2, k.ú.Horní Habartice,

 10. Neinvestiční dotaci na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů na rok 2014 od KÚÚK,

 11. Neinvestiční dotaci na ,, Výměnu elektroinstalace v budově OÚ ” na rok 2014 od KÚÚK,

 12. Záměr prodeje p.p.č.1069/2, k.ú.Horní Habartice,

 13. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 245/4 a 1045/1, k.ú.Horní Habartice,

 14. Podmínky připojení se na vodovodní řad a veřejnou kanalizaci, k.ú.Horní Habartice v majetku obce Horní Habartice,

 15. Odkoupení vodoměrů a dávkovačů chlóru od firmy Severočeské vododvody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/4, 415 50 Teplice,

 16. Rozpočtové opatření č.3/2014.

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.

 2. Ověřovatele zápisu p. Mašek K. a p.Moc J., zapisovatelku p.Ottovou H.

 3. ,, Systém náležité péče “ hospodářského subjektu obce Horní Habartice uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu.

 4. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2013.

 5. Kupní smlouvu s panem Kápalem Milanem, a paní Kápalovou Marií, oba bytem Žlebská, Prostřední Žleb, 405 02 Děčín 15 na p.p.č.204, k.ú.Horní Habartice za cenu 32 000,-Kč.

 6. Pronájem části p.p.č.110, k.ú.Horní Habartice panu Baronovi Tomášovi, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.

 7. Výběr firmy VRÁNA Drahoslav – ELEKTRO, Huníkov 58, 407 21 Česká Kamenice na ,, Výměnu elektroinstalace v budově OÚ ” – sál.

 8. Prodej p.p.č.986/2 o výměře 165 m2, k.ú.Horní Habartice panu Kápalovi Milanovi a paní Kápalové Marii, oba bytem Žlebská Prostřední Žleb, 405 02 Děčín 15za cenu 5,-Kč/1 m2 .

 9. Přijetí neinvestiční dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů na rok 2014 od KÚÚK

ve výši 22 400,-Kč.

 1. Přijetí neinvestiční dotace na ,, Výměnu elektroinstalace v budově OÚ ” od KÚÚK ve výši 237 000,-Kč.

 2. Záměr prodeje p.p.č.1069/2, k.ú.Horní Habartice.

 3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 245/4 a 1045/1, k.ú.Horní Habartice.

 4. Podmínky připojení se na vodovodní řad a veřejnou kanalizaci, k.ú.Horní Habartice v majetku obce Horní Habartice:

 • Majitel objektu musí mít před připojením na veřejnou kanalizaci zhotovenou buď ČOV nebo tříkomorový septik a pískovou filtraci.

 • Majitel objektu doručí na Obecní úřad Horní Habartice žádost o připojení na veřejnou kanalizaci či vodovodní řad, v případě napojení na kanalizaci zároveň předloží originální CE prohlášení od výrobce buď na ČOV nebo tříkomorový septik a pískovou filtraci.

 • Majitel objektu si na vlastní náklady zajistí zhotovení přípojky k napojení na veřejnou kanalizaci či vodovodní řad.

 • Obec Horní Habartice zajistí zdarma připojení na veřejnou kanalizaci či vodovodní řad.

 1. Odkoupení vodoměrů a dávkovačů chlóru od firmy Severočeské vododvody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/4, 415 50 Teplice za zůstatkovou cenu.

 2. Rozpočtové opatření č.3/2014

Obec obdržela dotace: na VPP 55 000,-Kč, na opravu sálu 237 000,- Kč, na les 22 400,-Kč.

Upravená příjmová část rozpočtu 7 247 000,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu 7 854 000,00 Kč

Financování 607 000,00 Kč

Ukládá

 1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr prodeje p.p.č.1069/2, k.ú.Horní Habartice.

Souhlasí

 1. S celoročním hospodařením Sdružení obcí Benešovska za rok 2013 – bez výhrad.

          Pověřuje

 1. Místostarostu pana Maška Karla jako pracovníka pro uvádění dřeva na vnitřní trh a zadávání těžby dřeva v obecním lese.

 2. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy s panem Kápalem Milanem a paní Kápalovou Marií, oba bytem Žlebská , Prostřední Žleb, 405 02 Děčín 15, na p.p.č.204, k.ú.Horní Habartice.

 3. Starostu obce pana Donáta uzavřením nájemní smlouvy s panem Baronem Tomášem, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na část p.p.č.110, k.ú.Horní Habartice.

 4. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o dílo s firmou VRÁNA Drahoslav – ELEKTRO, Huníkov 58, 407 21 Česká Kamenice na ,, Výměnu elektroinstalace v budově OÚ ” – sál.

 5. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy s panem Kápalem Milanem a paní Kápalovou Marií, oba bytem Žlebská, Prostřední Žleb, 405 02 Děčín 15, na p.p.č.986/2, k.ú.Horní Habartice.

 6. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 245/4 a 1045/1, k.ú.Horní Habartice.

Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Mašek Karel místostarosta obce
Moc Jaroslav člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry