28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.19/2014 ze dne 21.5.2014

(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Obec Horní Habartice 
Zasedání zastupitelstva obce č. 19/2014
ze dne 21.5 2014

Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

1.      Návrh programu a způsob hlasování,

2.      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,

3.      Návrh závěrečného účtu obce Horní Habartice za rok 2013,

4.      Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Horní Habartice na období 2014-2018,

5.      Žádost paní Třmínkové Šárky, bytem Kosmonautů, 405 01 Děčín 27 a pana Dvořáka Jana, bytem Březiny, 405 01 Děčín 27 o prodej p.p.č.566/15, k.ú.Horní Habartice,

6.      Žádost pana Kadlece Stanislava, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 o pronájem části p.p.č.246/107 (325 m2), k.ú.Horní Habartice,

7.      Žádost pana Švandrlíka Františka, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 o pronájem p.p.č. 168/3, k.ú.Horní Habartice,

8.      Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene kanalizace č.2/2014 na p.p.č.245/8, k.ú.Horní Habartice s Ing.Zdeňkem Beranem,  bytem Zlatá Stezka, 403 02 Ústí nad Labem a s MUDr.Ivou Beranovou, bytem Průchod, 405 02 Děčín 2 – tento bod bude vypuštěn, neboť byla dnes schválena změna projektu před dokončením a bod je tedy bezpředmětný,

9.      Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodu a kanalizaceč.1/2014 na p.p.č.245/9, k.ú.Horní Habartice s panem Klingerem Tomášem, bytem Ústecká, 405 02 Děčín 2,

10.  Ukončení nájemní smlouvy ze dne 9.2.2004 se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice na vodovod v obci Horní Habartice ke dni 30.9. 2014.

11.  Podání žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Výměna elektroinstalace v budově Obecního úřadu Horní Habartice”,

12.  Spolufinancování projektu ,, Výměna elektroinstalace v budově Obecního úřadu Horní Habartice”,

13.  Oprava stropu na sále a oprava předsálí v budově OÚ Horní Habartice za použití financí z přebytku hospodaření minulých let,

14.  Vybudování přechodu pro chodce na silnici III. třídy č.26 223 Horní Habartice před Obecním úřadem,

15.  Neinvestiční dotace na výdaje JSDHO na rok 2014 od KÚÚK,

16.  Dodatek č.2 ke smlouvě o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře ze dne 18.6. 1997 mezi obcí Horní Habartice a Ing.Petrem Pudilem, Horní Habartice, 405 02 Děčín 2,

17.  Žádost ZŠ Markvartice o finanční příspěvek na výchovně –vzdělávací pobyt u Máchova jezera

100,-Kč/1 žáka na děti z obce Horní Habartice,

18.  Žádost TJ SK Markvartice o finanční příspěvek na soustředění malých fotbalistů v Jiřetíně,

19.  Rozpočtové opatření č.2/2014,

20.  Záměr pronájmu části p.p.č.110 ( 20 m2), k.ú.Horní Habartice,

21.  Záměr prodeje p.p.č.986/2, k.ú.Horní Habartice,

22.  Výstavba dráhy Pumptrack u MŠ na p.p.č. 52/3, k.ú. Horní Habartice.

 

Schvaluje

1.      Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.

2.      Ověřovatele zápisu p. Hrouzka K. a p.Sotonu A., zapisovatelku p.Ottovou H.

3.      Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2013.

4.      Počet 7 členů Zastupitelstva obce Horní Habartice na období 2014-2018,

5.      Prodej p.p.č.566/15 o výměře 1 897 m2, k.ú.Horní Habartice paní Třmínkové Šárce, bytem Kosmonautů, 405 01 Děčín 27za cenu 170,-Kč/ m2.

6.      Pronájem části p.p.č. 246/107( 325 m2), k.ú.Horní Habartice panu Kadlecovi Stanislavovi, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.

7.      Pronájem p.p.č.168/3, k.ú.Horní Habartice, panu Švandrlíkovi Františkovi, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.

8.      Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodu a kanalizace č.1/2014 na p.p.č.245/9, k.ú.Horní Habartice s panem Klingerem Tomášem, bytem Ústecká, 405 02 Děčín 2, cena věcného břemene vodovodu a kanalizace 12 780,-Kč.

9.      Ukončení nájemní smlouvy ze dne 9.2.2004 se Severočeskou vodárenskou společností a.s.,

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice na vodovod v obci Horní Habartice ke dni 30.9. 2014 a převzetí vodovodu od SČVaK.

10.  Podání žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Výměna elektroinstalace v budově Obecního úřadu Horní Habartice” ve výši 247 000,-Kč.

11.  Spolufinancování projektu ,, Výměna elektroinstalace v budově Obecního úřadu Horní Habartice”

z přebytku hospodaření minulých let ve výši 93 000,-Kč a provedení výběrového řízení panem starostou.

12.  Oprava stropu na sále a oprava předsálí v budově OÚ Horní Habartice za použití financí z přebytku hospodaření minulých let v ceně 250 000,-Kč.

13.  Vybudování přechodu pro chodce na silnici III. třídy č.26 223 Horní Habartice před Obecním úřadem v ceně 135 000,- Kč.

14.  Přijetí neinvestiční dotace na výdaje JSDHO na rok 2014 od KÚÚK ve výši 13 000,-Kč.

15.  Dodatek č.2 ke smlouvě o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře ze dne 18.6. 1997 mezi obcí Horní Habartice a Ing.Petrem Pudilem, Horní Habartice , 405 02 Děčín 2.

16.  Finanční příspěvek ZŠ Markvartice na výchovně –vzdělávací pobyt u Máchova jezera 100,-Kč/1 žáka na děti z obce Horní Habartice, t.j. 2 000,-Kč.

17.  Finanční příspěvek TJ SK Markvartice na soustředění malých fotbalistů v Jiřetíně ve výši 1 000,-Kč.

18.  Rozpočtové opatření č.2/2014

Obec obdržela dotace: na VPP  330 000,-Kč, na volby do EP 20 000,- Kč, na JSDHO 13 000,-Kč.

Upravená příjmová část rozpočtu                  6 829 000,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu                  7 429 000,00 Kč

Financování                                                          600 000,00 Kč 

19.  Záměr prodeje p.p.č.986/2 a koupi p.p.č.204 o výměře 974 m2, k.ú.Horní Habartice.

20.  Záměr pronájmu části p.p.č.100 ( 20 m2), k.ú.Horní Habartice.

 

Ukládá

1.      Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr pronájmu části p.p.č.110 ( 20 m2), k.ú.Horní Habartice.

2.      Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr prodeje p.p.č.986/2, k.ú.Horní Habartice.

 

Souhlasí

1.      S celoročním hospodařením obce Horní Habartice za rok 2013 – bez výhrad.

 

         Pověřuje

1.      Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy s paní Třmínkovou Šárkou, bytem Kosmonautů,  405 01 Děčín 27na p.p.č.566/15, k.ú.Horní Habartice.

2.      Starostu obce pana Donáta uzavřením nájemní smlouvy č.1/2014 s panem Kadlecem Stanislavem,    bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na pronájem části p.p.č.246/107, k.ú.Horní Habartice.

3.      Starostu obce pana Donáta uzavřením nájemní smlouvy č.2/2014 s panem Švandrlíkem Františkem, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na pronájem p.p.č. 168/3, k.ú.Horní Habartice.

4.      Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodu a kanalizaceč.1/2014 na p.p.č.245/9, k.ú.Horní Habartice s panem Klingerem Tomášem, bytem Ústecká, 405 02 Děčín 2.

5.      Starostu obce pana Donáta ukončením nájemní smlouvy ze dne 9.2.2014 se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice na vodovod v obci Horní Habartice  ke dni 30.9. 2014 a převzetí vodovodu  od SčVaK.

6.      Starostu obce pana Donáta provedením výběrového řízení na akci ,, Výměna elektroinstalace v budově Obecního úřadu Horní Habartice” .

7.      Starostu obce pana Donáta uzavřením Dodatku č.2 ke smlouvě o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře ze dne 18.6. 1997 s Ing.Petrem Pudilem, Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.

 

Rozhodlo

1.      Neprovádět výstavbu dráhy Pumptrack u MŠ na p.p.č. 52/3, k.ú. Horní Habartice.

 

Donát Ladislav

starosta obce

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Hrouzek Karel                                                    člen zastupitelstva

                            Sotona Antonín                                                  člen zastupitelstva

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry