29 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.18/2014 ze dne 11.3.2014

(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Obec Horní Habartice 
Zasedání zastupitelstva obce č. 18/2014
ze dne 11.3.2014

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Hospodaření obce Horní Habartice za rok 2013,
 4. Rozpočtové opatření č.5/2013,
 5. Účetní závěrku  obce Horní Habartice za rok 2013,
 6. Rozpočtové opatření č.1/2014,
 7. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2013,
 8. Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2013,
 9. Smlouvu o smlouvě budoucí na provozování splaškové kanalizace na p.p.č.1044/1 a 1045/1, k.ú.Horní  Habartice s panem Jakešem Václavem, Markvartice  a obcí Horní Habartice,
 10. Záměr pronájmu p.p.č.168/3, k.ú.Horní Habartice,
 11. Záměr pronájmu části p.p.č.246/107( 325 m2), k.ú.Horní Habartice,
 12. Revokaci  usnesení zastupitelstva obce č.17/2013 bod č.9,
 13. Revokaci  usnesení zastupitelstva obce č.17/2013 bod č.10,
 14. Výběr firmy na provedení průtlaku vodovodního řadu na p.p.č. 172 a 173/1, k.ú.Horní Habartice,
 15. Dodatek č.2 k nájemní smlouvě stavby ,, Horní Habartice – vodovod “  mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a obcí Horní Habartice,
 16. Zahrnutí obce Horní Habartice do územní působnosti místního partnerství MAS Labské skály

a přípravu SCLLD pro období 2014-2020,

 1. Zakoupení posilovacích strojů do posilovny obce dle výběru v  hodnotě do 70 tis. Kč,
 2. Výběr firmy na provedení průtlaku vodovodního řadu na p.p.č. 172 a 173/1, k.ú.Horní Habartice,
 3. Výběr firmy na výrobu garážových vrat u víceúčelového centra,
 4. Výstavbu dráhy Pumptrack u MŠ na p.p.č. 52/3, k.ú. Horní Habartice,
 5. Žádost  Mateřské školy Horní Habartice 6 o finanční příspěvek na dopravu.

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p. Khopa P. a p.Maška K., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Hospodaření obce Horní Habartice za rok 2013
 4. Rozpočtové opatření č.5/2013

Upravená příjmová část rozpočtu                  7 098 000,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu                  7 584 000,00 Kč

Financování                                                         486 000,00 Kč 

Posílení položek překročených do 31.12.2013 bylo  provedeno se souhlasem pana starosty.

 1. Účetní závěrku  obce Horní Habartice za rok 2013 bez výhrad.
 2. Rozpočtové opatření č.1/2014

Obec obdržela dotaci na provoz státní správy ve výši 73 000,-Kč.

Upravená příjmová část rozpočtu                  6 398 000,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu                  6 398 000,00 Kč

Financování                                                                    0,00 Kč 

 1. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2013

s výsledkem  hospodaření  zisk 42 948,00 azůstatkem na fondu reprodukce majetku 9 379,- Kč.  Převod  zisku na rezervní fond  a dále na fond reprodukce  majetku  s použitím  na žádost  p.Hrouzkové  k  úhradě  nákupu  zařízení MŠ v r.2014.

 1. Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2013 bez výhrad.
 2. Smlouvu o smlouvě budoucí na provozování splaškové kanalizace na p.p.č.1044/1 a 1045/1, k.ú.Horní  Habartice s  panem Jakešem Václavem, Markvartice  a obcí Horní Habartice.
 3. Záměr pronájmu p.p.č.168/3, k.ú.Horní Habartice.
 1. Záměr pronájmu části p.p.č.246/107( 325 m2), k.ú.Horní Habartice.
 2. Revokaci usnesení zastupitelstva obce č.17/2013 bod č.9 – a to tak, že  bod č.9  ,, Smlouva o zřízení věcného břemene vodovodu č.5/2013 s paní Kosařovou Dagmarou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2  na p.p.č. 754/2, k.ú.Horní Habartice. Hlasování (6-0-0) návrh byl přijat. “ se ruší.
 3. Revokaci usnesení zastupitelstva obce č.17/2013 bod č.10 a to tak, že původní text ZO schvaluje bod č. 10  ve znění:

            ,, Smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodu č.6/2013 s panem Kolorenčem Bohuslavem, 

             a  paní Kolorenčovou Janou,  oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2  na

            p.p.č.707/1, k.ú.Horní Habartice. 

( Hlasování: 6-0-0) návrh byl přijat.  

Se ruší a nahrazuje se tímto textem:

            ,, Smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodu č.5/2013 s panem Kolorenčem Bohuslavem, 

             a  paní Kolorenčovou Janou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2  na

            p.p.č.707/1 a 754/2, k.ú.Horní Habartice. 

( Hlasování: 6-0-0) návrh byl přijat.  

 1. Výběr firmy Vodohospodářské stavby spol.s r.o., Křižíkova 2393, 415 99 Teplicena provedení průtlaku vodovodního řadu na p.p.č. 172 a 173/1, k.ú.Horní Habartice v ceně 193 802,-Kč.
 2. Dodatek č.2 k nájemní smlouvě stavby ,, Horní Habartice – vodovod “  mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a obcí Horní Habartice.
 3. Zakoupení posilovacích strojů a příslušenství do posilovny obce dle výběru v  hodnotě do 70 tis. Kč.
 4. Výběr firmy NT Group s.r.o. Těchlovice 63, 405 02 Děčín na výrobu garážových vrat u víceúčelového centra v ceně 106 539,-Kč.
 5. Převod z rozpočtových provozních prostředků MŠ částku 1 000,-Kč z kapitoly opravy na cestovné.

 

Ukládá

 1. Starostovi obce p.Donátovi zveřejnit záměr pronájmu p.p.č.168/3, k.ú.Horní Habartice.
 2. Starostovi obce p.Donátovi zveřejnit záměr pronájmu části p.p.č.246/107 ( 325 m2), k.ú.Horní Habartice.

 

Souhlasí

 1. Se zahrnutím obce Horní Habartice do územní působnosti místního partnerství MAS Labské skály

a s přípravou SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na svém území pro období 2014-2020.

 

Rozhodlo

1.      Neprovádět výstavbu dráhy Pumptrack u MŠ na p.p.č. 52/3, k.ú. Horní Habartice.

 

         Bere na vědomí

1.      Zprávu z kontroly hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2013.

 

         Pověřuje

 1. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na provozování splaškové kanalizace na p.p.č.1044/1 a 1045/1, k.ú.Horní  Habartice s panem Jakešem Václavem,

Markvartice a obcí Horní Habartice.

 1. Starostu obce pana Donáta uzavřením Dodatku  č.2  k nájemní smlouvě stavby ,, Horní

Habartice – vodovod “  mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689,

415 Teplice a obcí Horní Habartice.

 1. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodu č.5/2013

 s panem Kolorenčem Bohuslavem a paní Kolorenčovou Janou oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2  na p.p.č.707/1 a 754/2, k.ú.Horní Habartice.

 

 Donát Ladislav

             starosta obce

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry