28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.17/2013 ze dne 12.12.2013

(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č. 17/2013
ze dne 12.12 2013

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:

1.    Návrh programu a způsob hlasování,
2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3.    Rozpočtové opatření č.4/2013,
4.    Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2014,
5.    Obecně závaznou vyhlášku 2/2013 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství,
6.    Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2014,
7.    Smlouvu o zřízení věcného břemene kanalizace č.3/2013 s panem Macharem Radkem
a paní Macharovou Pavlou, oba bytem Pod Táborským vrchem, 407 22 Benešov n.Pl. na p.p.č. 706/2, k.ú.Horní Habartice,
8.    Smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodu č.4/2013 s firmou AGRO-DK, Horní Habartice 54, 405 02 Děčín 2 na p.p.č. 41/2, 755/1 a 1032/1, k.ú.Horní Habartice,
9.    Smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodu č.5/2013 s paní Kosařovou Dagmarou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2  na p.p.č. 754/2, k.ú.Horní Habartice,
10.    Smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodu č.6/2013 s panem Kolorenčem Bohuslavem
a paní Kolorenčovou Janou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2  na p.p.č.707/1, k.ú.Horní Habartice,
11.    Vyhodnocení ankety k vydání OZV o zabezpečení pořádku omezením hluku,
12.    Žádost  TJ SK Markvartice o finanční příspěvek na činnost mládežnických družstev kopané,
13.    Hospodaření v obecním lese v roce 2013,
14.    Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na pokrytí finančních prostředků pro JSDHO při povodních v červnu 2013 od  Ústeckého kraje,
15.    Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje k realizaci stavby  ,, Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Horní Habartice “ ,
16.    Neinvestiční dotaci na výdaje JSDHO na rok 2013 od KÚÚK,
17.    Funkci uvolněného starosty na období od 2/2014-10/2014,
18.    Úprava nájmu ve víceúčelovém centru,
19.    Vybudování Pumptracku na p.p.č. 168/3, k.ú.Horní Habartice (louka u splavu pod Klímovými).

Schvaluje
1.    Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2.    Ověřovatele zápisu p.Moce J.a p.Sotonu A., zapisovatelku p.Ottovou H.
3.    Rozpočtové opatření č.4/2013
Obec získala investiční dotaci na výstavbu vody a kanalizace, která se proplácí na základě dílčího vyúčtování. Na ZO 16/2013 byla chybně uvedena  v rozpočtovém opatření č.3/2013 celá částka dotace 1 224 672,-Kč, o kterou se nyní příjmy i výdaje sníží. Dílčí etapa již byla vyúčtována – obec obdrží 379 988,-Kč do 31.12.2013, zbývající částka bude vyplacena v r.2014 a je s ní počítáno v návrhu rozpočtu. Dále obec získala dotaci na JSDHO za povodně v 6/2013 ve výši 374 500,-Kč
a dotaci 17 617,- Kč na JSDHO na výdaje v r.2013.
Upravená příjmová část rozpočtu                 7 098 000,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu                  7 584 000,00 Kč
Financování                                                         486 000,00 Kč  
Posílení položek překročených v prosinci bude provedeno se souhlasem pana starosty. Pan starosta  
bude zastupitelstvo obce o těchto změnách podrobně informovat na prvním zasedání v roce 2014. 
4.    Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2014
Příjmy                     6 325 000,- Kč
Výdaje                     6 325 000,- Kč                 Rozpočet je vyrovnaný.
5.    Obecně závaznou vyhlášku 2/2013 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.
6.    Rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2014.
7.    Smlouvu o zřízení věcného břemene kanalizace č.3/2012-13 s panem Macharem Radkem  a paní Macharovou Pavlou, oba bytem Pod Táborským vrchem, 407 22 Benešov n.Pl. na p.p.č. 706/2, k.ú.Horní Habartice.
8.    Smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodu č.4/2012-13 s firmou AGRO-DK, Horní Habartice 54, 405 02 Děčín 2 na p.p.č. 41/2, 755/1 a 1032/1, k.ú.Horní Habartice.
9.    Smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodu č.5/2012-13 s paní Kosařovou Dagmarou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2  na p.p.č. 754/2, k.ú.Horní Habartice.
10.    Smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodu č.6/2012-13 s panem Kolorenčem Bohuslavem          a paní Kolorenčovou Janou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2  na p.p.č.707/1, k.ú.Horní Habartice.
11.    Finanční příspěvek ve výši 3 000,-Kč TJ SK Markvartice na činnost mládežnických družstev kopané.
12.    Přijetí účelové neinvestiční dotace  na pokrytí finančních prostředků pro JSDHO nasazených při povodních v červnu 2013 od  Ústeckého kraje ve výši 374 500,-Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace  č.13/SML2037.
13.    Přijetí účelové investiční dotace na dostavbu kanalizace a vodovodu v obci Horní Habartice ve výši 1 224 672,-Kč z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje  a uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace  k realizaci stavby  ,, Dostavba  kanalizace a vodovodu v obci Horní Habartice “
č. 13/SML2391 s Ústeckým krajem.
14.    Přijetí neinvestiční dotace na výdaje JSDHO na rok 2013 od KÚÚK ve výši 17 617,-Kč.
15.    Funkci uvolněného starosty na období od 2/2014-10/2014.
16.    Nájmy ve víceúčelovém centru:
Hasiči a jejich rodina (manžel,manželka,děti) a stálí zaměstnanci obce nájemné zdarma, ostatní občané obce 600,- Kč a cizí nájem 1 100,- Kč. Všichni pak budou platit energie, praní ubrusů a případné poškození vybavení. Pronájem pro aktivity  občanů a MŠ zdarma, ostaní 100,-Kč/1 hod.,  
v topném období 150,- Kč/1 hod.

Rozhodlo
1.    Nevydat OZV o zabezpečení pořádku omezením hluku na základě výsledku ankety občanů.
2.    Nebudovat Pumptrack na p.p.č. 168/3, k.ú.Horní Habartice.

Bere na vědomí
1.    Hospodaření v obecním lese v roce 2013.

Pověřuje
1.    Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene kanalizace č.3/2013
s panem Macharem Radkem  a paní Macharovou Pavlou, oba bytem Pod Táborským vrchem,
407 22 Benešov n.Pl. na p.p.č. 706/2, k.ú.Horní Habartice.
2.    Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodu č.4/2013         s firmou AGRO-DK, Horní Habartice 54, 405 02 Děčín 2 na p.p.č. 41/2, 755/1 a 1032/1, k.ú.Horní Habartice.
3.    Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodu č.5/2013
s paní Kosařovou Dagmarou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2  na p.p.č. 754/2, k.ú.Horní Habartice.
4.    Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodu č.6/2013
s panem Kolorenčem Bohuslavem  a paní Kolorenčovou Janou, oba bytem Horní Habartice,
405 02 Děčín 2  na p.p.č.707/1, k.ú.Horní Habartice.
5.    Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na pokrytí finančních prostředků pro JSDHO při povodních v červnu 2013 č.13/SML2037 s  Ústeckým krajem.
6.    Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o poskytnutí investiční dotace  k realizaci stavby
,, Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Horní Habartice “ č. 13/SML2391 s Ústeckým krajem.

Donát Ladislav
starosta obce


Ověřovatelé zápisu:  Sotona Antonín                 člen zastupitelstva
Moc Jaroslav                                                  člen zastupitelstva

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry