29 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.16/2013 ze dne 16.10.2013

(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č. 16/2013
ze dne 16.10 2013

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3. Obecně závaznou vyhlášku 2/2013 o zabezpečení pořádku  omezením hluku,
4. Hospodaření obce za období 1-9/2013,
5. Rozpočtové opatření č.3/2013,
6. Přípravu rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2014,
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002572/VB/001 s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na p.p.č. 1045/1, k.ú.Horní Habartice,
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IP-12-4001904 s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na p.p.č. 1006/1, k.ú.Horní Habartice,
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IP-12-4002962/VB/001 s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na p.p.č. 980/1, k.ú.Horní Habartice,
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene kanalizace č.2/2012-13 s panem Stodolou Janem, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín na p.p.č. 706/15, k.ú.Horní Habartice,
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene kanalizace č.1/2012-13 s panem  Bartoňem Romanem a paní Bartoňovou Marií, oba bytem  Táborský vrch, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, na p.p.č. 706/16, k.ú.Horní Habartice,
12. Revokaci zápisu usnesení zastupitelstva č.15/2013 - Zrušení železničního přejezdu P2594 v Horních Habarticích u Hadravů,
13. Změna účtů obce Horní Habartice u Komerční banky a.s.,
14. Výběr firmy na instalaci plynového  topení ve víceúčelovém centru,
15. Inventarizaci majetku obce Horní Habartice,
16. Dotace JSDHO a poděkování za  pomoc při červnové povodni v Děčíně.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Maška K. a  p.Moce J., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Provedení ankety ohledně vydání Obecně závazná vyhlášky 2/2013 o zabezpečení pořádku  omezením hluku. Schvalování OZV č.2/13 bude projednáno na příštím zasedání na základě výsledku ankety.

4. Hospodaření obce za období 1-9/2013
Stav Financí k 30.9. 2013:
Pokladna                         13 809,00 Kč
Běžný účet  KB         1 334 908,41 Kč
Běžný účet ČNB              1 918,96 Kč
Termínovaný vklad   1 745 625,71 Kč
Celkem                      3 096 262,08 Kč

5. Rozpočtové opatření č.3/2013
Obec získala investiční dotaci na výstavbu vody a kanalizace, dotaci na volby.
Upravená příjmová část rozpočtu                7 524 672,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu                8 010 672,00 Kč
Financování                                                       486 000,00 Kč

6. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002572/VB/001 s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na p.p.č. 1045/1, k.ú.Horní Habartice.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IP-12-4001904 s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na p.p.č. 1006/1, k.ú.Horní Habartice.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IP-12-4002962/VB/001 s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na p.p.č. 980/1, k.ú.Horní Habartice.
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene kanalizace č.2/2012-13 s panem Stodolou Janem, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín na p.p.č. 706/15, k.ú.Horní Habartice.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene kanalizace č.1/2012-13 s panem  Bartoňem Romanem a paní Bartoňovou Marií, oba bytem  Táborský vrch, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, na p.p.č. 706/16, k.ú.Horní Habartice.

11. Revokaci usnesení o zrušení přejezdu P2594 v Horních Habarticích (u Hadravů) a to tak, že původní text ZO schvaluje bod 12  ve znění:
,, Zrušení světelné signalizace na železničním přejezdu P2594 v Horních Habarticích ( u Hadravů) při zachování železničního přejezdu označeného pouze značkami. “
Se ruší a nahrazuje se tímto textem:
,,Zrušení železničního přejezdu P2594 v Horních Habarticích (u Hadravů)  – informace p.starosta
Tento přejezd a obecní komunikace k němu je jedinou přístupovou cestou vlastníků polností za tratí a jedinou cestou k vodojemu. Z těchto důvodů navrhuji  nerušit železniční přejezd P2594 v Horních  Habarticích  v km 15,315 trati Benešov nad Ploučnicí – Rumburk.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat. ( Hlasování: 6-0-0) návrh byl přijat. “
Pan starosta nechal o návrhu revokace usnesení hlasovat.
( Hlasování: 6-0-0) návrh byl přijat.

12. Změnu účtů obce Horní Habartice u Komerční banky a.s. – zrušení Termínového vkladu, zřízení Profi Spořícího účtu Bonus.
13. Firmu Petr Škach, Dolní Habartice 84 na instalaci plynového topení ve víceúčelovém centru.
14. Použití dotace poskytnuté KÚÚK na  JSDHO k  zakoupení výstroje, výzbroje a refundaci mezd.

Bere na vědomí
1. Přípravu rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2014.
2. Inventarizace majetku obce Horní Habartice.

Pověřuje
1. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002572/VB/001  s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na p.p.č. 1045/1, k.ú.Horní Habartice.
2. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IP-12-4001904  s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na p.p.č. 1006/1, k.ú.Horní Habartice.
3. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002962/VB/001  s firmou ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na p.p.č. 980/1, k.ú.Horní Habartice.
4. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene kanalizace č.2/2012-13 s panem Stodolou Janem, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín na p.p.č. 706/15, k.ú.Horní Habartice.
5. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene kanalizace č.1/2012-13 s panem  Bartoňem Romanem a paní Bartoňovou Marií, oba bytem  Táborský vrch, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, na p.p.č. 706/16, k.ú.Horní Habartice.

Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:  Mašek  Karel                                                  místostarosta obce
                                  Moc Jaroslav                                                  člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry