26 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.14/2013 ze dne 29.5. 2013

(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č. 14/2013
ze dne 29.5. 2013

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu zasedání a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů  zápisu a zapisovatelky,
3. Tržní řád obce Horní Habartice,
4. Odstoupení od koupě p.p.č. 245/9, k.ú. Horní Habartice k výstavbě RD sl. Jana Hanzlíková, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a p. Tomáš Renka, bytem
5. května , 407 21 Česká Kamenice,
5. Smlouvu o výpůjčce na kontejnery tříděného odpadu s firmou EKO-KOM,
6. Návrh závěrečného účtu  Sdružení obcí Benešovska za rok 2012,
7. Rozpočtový výhled Sdružení obcí Benešovska na roky 2014 a 2015,
8. Návrh závěrečného účtu obce Horní Habartice za rok 2012,
9. Navýšení ceny palivového dřeva z obecního lesa na 600,- Kč/ 1 prm,
10. Zřízení funkce kronikáře a jednorázová finanční náhrada za dosavadní zpracování kroniky obce Horní Habartice,
11. Odmítnutí daru od firmy LÍPA – Chlumec nad Cidlinou,
12. Nákup nových stolů a židlí do víceúčelového objektu,
13. Žádost o prodej p.p.č.245/9, k.ú. Horní Habartice na výstavbu RD, p. Tomáš Klinger, nar., bytem Ústecká , 405 02 Děčín 2,
14. Žádost ZŠ Markvartice o příspěvek na výchovně – vzdělávací pobyt u Máchova jezera 100,- Kč/ 1 žák na děti z obce Horní Habartice,
15. Rozpočtové opatření č. 2/2013,
16. Smlouvu o smlouvě budoucí na dodávku pitné vody a napojení se na vodovodní řad
 s p.Václavem Jakešem, Markvartice.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p. Moce J. a  p.Sotonu A. a  zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Tržní řád obce Horní Habartice s platností od  29.5. 2013.
4. Smlouvu o výpůjčce na kontejnery tříděného odpadu s firmou EKO-KOM.
5.  Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2012.
6. Rozpočtový výhled Sdružení obcí Benešovska na roky 2014 a 2015.
7. Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2012.
8. Navýšení ceny palivového dřeva z obecního lesa na 600,- Kč/ 1 prm.
9. Zřízení funkce kronikáře, jednorázovou finanční náhradu  za dosavadní zpracování kroniky obce Horní Habartice ve výši 30 000,- Kč a sepsání předání kroniky obce  na obec Horní Habartice s panem Plíškem Oldřichem u notáře.
10. Nákup nových stolů a židlí do víceúčelového objektu.

11. Prodej p.p.č. 245/9 o výměře 1 879 m2 za cenu 170,-Kč/m2, k.ú. Horní Habartice  na výstavbu RD  p. Tomášovi Klingerovi, nar., bytem Ústecká , 405 02 Děčín 2.
12. Příspěvek ZŠ Markvartice na výchovně – vzdělávací pobyt u Máchova jezera 100,- Kč/ 1 žák na 9 dětí z obce Horní Habartice, t.j. 900,-Kč.
13. Rozpočtové opatření č. 2/2013
Obec obdržela dotaci na VPP, výdaje  byly navýšeny o stejné částky + výdaje  na nein.náklady ZŠ za r.2012, nákup židlí a stolů, odměna kronikáře, program KEO-W
Upravená příjmová část rozpočtu       6 275 000,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu       6 761 000,00 Kč
                Financování                                            - 486 000,00 Kč     
14. Smlouvu o smlouvě budoucí na dodávku pitné vody a napojení se na vodovodní řad
             s p.Václavem Jakešem, Markvartice 412.
                      
Souhlasí
1. S celoročním hospodařením obce Horní Habartice za rok 2012 – bez výhrad.
2. S celoročním hospodařením Sdružení obcí Benešovska za rok 2012 – bez výhrad.

Pověřuje
1. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o výpůjčce na kontejnery tříděného  
       odpadu s firmou EKO-KOM.
2. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o převodu kroniky obce  na obec Horní Habartice  s panem Plíškem Oldřichem u notáře.
3. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy na prodej p.p.č.245/9, k.ú. Horní Habartice na výstavbu RD s  p.Tomášem Klingerem, nar., bytem Ústecká, 405 02 Děčín 2.
4. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na dodávku pitné vody a napojení se na vodovodní řad s p.Václavem Jakešem, Markvartice.

Bere na vědomí
1. Odstoupení od koupě p.p.č. 245/9, k.ú. Horní Habartice k výstavbě RD, sl. Jana
     Hanzlíková, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a p. Tomáš Renka, bytem
     5. května, 407 21 Česká Kamenice a  zveřejnění záměru obce prodeje p.p.č.
     245/9, k.ú. Horní Habartice k výstavbě rodinného domu dalším zájemcům.

Rozhodlo
1. Odmítnout dar od firmy LÍPA – Chlumec nad Cidlinou – vzrostlou lípu.
    
Ladislav Donát
starosta obce      

Ověřovatelé zápisu: p. Moc Jaroslav                                        člen zastupitelstva
                             p. Sotona Antonín                                    člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry