30 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.13/2013 ze dne 6.3. 2013

(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č. 13/2013
ze dne 6.3. 2013

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:
1.    Návrh programu zasedání a způsob hlasování,
2.    Určení ověřovatelů  zápisu a zapisovatelky,
3.    Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2013,
4.    Rozpočtové opatření č.6/2012,
5.    Rozpočtové opatření č.1/2013,
6.    Odstoupení p. Hany Gründlové, Heřmanovská , 407 22 Benešov nad Ploučnicí
    od kupní smlouvy na  p.p.č. 245/9, k.ú. Horní Habartice k výstavbě rodinného domu, 
7.    Prodej p.p.č.245/9 o výměře 1 879 m2 ,k.ú. Horní Habartice za cenu 170Kč/m2    
    k výstavbě RD,
8.    Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č.326/37, 326/38, 982/2, 985 a 1045/1 vše k.ú.Horní Habartice s firmou  ČEZ – Distribuce, a.s.,
9.    Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1045/1, k.ú. Horní Habartice s firmou ČEZ-Distribuce, a.s.,
10.    Zadání vyhotovení nového LHP,
11.    Účetní závěrku obce Horní Habartice za rok 2012,
12.    Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2012,
13.    Žádost  p.Václava Jakeše, bytem Markvartice, 407 42 o prodej p.p.č. 443/1 o  výměře 768 m2 a p.p.č.489/8 o výměře 1 202 m2, vše k.ú. Horní   Habartice,
14.    Žádost o dotaci z POV  Ústeckého kraje na zateplení budovy Mateřské školy Horní Habartice 6,
15.    Žádost o dotaci z MMR ČR na výměnu prvku dětského hřiště v MŠ,
16.    Navýšení ceny za svoz komunálního odpadu,
17.    Nákup a výměna vchodových dveří na OÚ a Kulturním domě,
18.    Vybudování lité syntetické podlahy do nové tělocvičny(bývalá klubovna v HZ),
19.    Směnu pozemku p.p.č. 1065/2 trv. travní porost o výměře 123 m2  ve vlastnictví
 p. Miroslava Moudrého, bytem Dolní Habartice , 405 02 Děčín 2, za část p.p.č. 1065/3, ostatní komunikace o výměře 1003 m2 ve vlastnictví obce Horní Habartice, vše k.ú. Horní Habartice,
20.    Stavbu „Vodovodní řad pro zásobování nových RD Horní Habartice na p.p.č.172 
a 1045/1, k.ú. Horní Habartice“,
21.    Stavbu „Kanalizace pro novostavby RD na p.p.č.52/3,706/2,706/4,706/15 a 706/16, k.ú. Horní Habartice“  a ,, Vodovodní  řad na st.p.č. 58, p.p.č. 41/2, 707/1, 753, 754/2, 755/1, 1010  a 1032/1 vše k.ú. Horní Habartice “,
22.    Stavbu „Vodovod a kanalizace pro novostavby RD na p.p.č. 245/4, 245/7, 245/8, 245/9, 251/3,1044/1,1045/1,k.ú. Horní Habartice a p.p.č. 1747,2498/1,2938/2,k.ú.Markvartice“,
23.    Stavbu ,, Vodovodní a kanalizační řad na p.p.č.1016/2, 1016/3, 1016/4, k.ú.Horní Habartice “ ,

24.    Výběrové řízení na stavby: „Kanalizace pro novostavby RD na p.p.č.52/3, 706/2, 706/4, 706/15 a 706/16 k.ú. Horní  Habartice“, ,, Vodovodní řad na st.p.č. 58, p.p.č. 41/2, 707/1, 753, 754/2, 755/1, 1010, 1032/1, k.ú.Horní Habartice“ ,  ,,Vodovodní řad pro zásobování nových RD Horní  Habartice na  p.p.č.172 a 1045/1 k.ú. Horní Habartice“, a „Vodovod a kanalizace pro novostavby  RD na p.p.č. 245/4, 245/7, 245/8, 245/9,251/3,1044/1,1045/1 k.ú.  Horní  Habartice  a  p.p.č. 1747, 2498/1, 2938/2  k.ú. Markvartice” a  stavbu  ,,Vodovodní   a kanalizační řad na p.p.č. 1016/2, 1016/3, 1016/4, k.ú.Horní Habartice ”,
25.    Uzavření Smlouvy o dílo mezi firmou TEWIKO systems, s.r.o. Liberec a obcí Horní
Habartice na výměnu prvku dětského hřiště,
26.    Zakoupení nového počítače do kanceláře starosty za cenu 13 188,-Kč a instalaci stávajícího do MŠ,
27.    Finanční příspěvek obětem neštěstí ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Schvaluje
1.    Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2.    Ověřovatele zápisu p. Moce J. a  p.Khopa P. a  zapisovatelku p.Ottovou H.
3.    Rozpočet  Sdružení obcí Benešovska na rok 2013
Příjmy                     45 000       Neinvestiční přís. od obcí
Výdaje                   141 000
Financování            96 000
Částka  96 000 Kč je zůstatkem na bankovním účtu SOB.

4.    Rozpočtové opatření č.6/2012
 K 31.12.2012 bylo provedeno  posílení příjmových a výdajových položek mezi jednotlivými kapitolami, objem rozpočtu se rozpočtovým opatřením č.6 /2012 se navýšil
 o 9 000,-Kč u výdajů - mzda les z dotace KÚÚK.
       Upravená příjmová část rozpočtu    7 551 400,00 Kč
       Upravená výdajová část rozpočtu    7 396 400,00 Kč
       Financování                                           155 000,00 Kč   

5.    Rozpočtové opatření č. 1/2013
Obec obdržela dotace na provoz OÚ, dotaci na VPP, volbu pezidenta, výdaje  byly
              navýšeny o stejné částky + výdaje  na dveře a věcné břemeno.
Upravená příjmová část rozpočtu       5 960 000,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu       6 120 000,00 Kč
                Financování                                              160 000,00 Kč     
                                
 5.  Prodej p.p.č. 245/9 o výměře 1 879 m2 za cenu 170Kč/m2, k.ú. Horní Habartice sl. Janě
     Hanzlíkové, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a p. Tomáši Renkovi,
       bytem 5. května , 407 21 Česká Kamenice.
 6.  Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 326/37, 326/38, 982/2, 985 a 1045/1 vše
      k.ú. Horní Habartice, s firmou ČEZ-Distribuce, a.s..
 7.  Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1045/1, k.ú. Horní Habartice s firmou  
      ČEZ-Distribuce, a.s. .
 8.  Uzavření Smlouvy o dílo č. 17/2013 s firmou EKOLES – PROJEKT, s.r.o.  Jablonec  
       nad Nisou  na  vyhotovení LHP za cenu 31 036,-Kč.

 9.  Účetní závěrku obce Horní Habartice za rok 2012 bez výhrad
                                              rozpočet                            plnění skutečnost                     plnění v %
                  Příjmy                7 551 400,00 Kč                5 930 190,87 Kč                        78,53 %
                      Výdaje                7 396 400,00 Kč                    4 565 972,83 Kč                        61,73 %
                  Financování          155 000,00 Kč               1 364 218,04  Kč           

Stav financí k 31.12.2012:
Pokladna                                   0,00 Kč
Běžný účet                  1 995 752,36 Kč
Termínovaný vklad     1 744 462,40 Kč
Celkem                       3 740 214,76 Kč

      10.  Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2012
             s výsledkem hospodaření zisk  68 160,61 Kč a převod zisku na rezervní fond MŠ.
             V roce 2013 převod tohoto zisku do fondu investičního s použitím na provoz a nákup
             zařízení MŠ.
     11.  Žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje na zateplení budovy  Mateřské školy Horní
            Habartice 6 ve výši 250 000,-Kč a zajištění spolufinancování ve výši 200 000,-Kč
            z prostředků minulých let.
                  12.  Žádost o dotaci z MMR ČR na výměnu prvku dětského hřiště ve výši 146 000 Kč.
      13.  Navýšení ceny za svoz komunálního odpadu
             Svozová známka:  120 l  navýšení z 39.-Kč na 40.-Kč
                                             240 l navýšení  z 69.-Kč na 70.-Kč
              Pronájem nádob: 120 l navýšení z 80.-Kč/rok na 84.-Kč/rok
                                             240 l navýšeníze 125.-Kč/rok na 129.-Kč/rok
      14.  Nákup a výměnu vchodových dveří na OÚ a KD
            Dveře na OÚ      za cenu – 31 355,-Kč
                                       KD      za cenu – 35 887,-Kč
      15.  Vybudování lité syntetické podlahy do nové tělocvičny ( bývalá klubovna HZ)
          1 000,-Kč/m2 + DPH 21% , tj. 58m2  za cenu 70 180 ,-Kč
     16.  Směnu pozemku a směnnou smlouvu na p.p.č. 1065/2, trv. travní porost o výměře 123 m2
                  ve vlastnictí p.Miroslava Moudrého,  bytem Dolní Habartice , 405 02 Děčín 2
            za část p.p.č. 1065/3 ostat. komunikace o výměře 1 003 m2 ve vlastnictví obce Horní  
                                  Habartice, vše k.ú. Horní Habartice.
                            17. Stavbu „Vodovodní řad pro zásobování nových RD Horní Habartice na p.p.č.172 
            a 1045/1, k.ú. Horní Habartice“ v roce 2013 a financování stavby  z prostředků obce - část
            prostředků z rozpočtu obce na rok 2013, část z přebytků hospodaření minulých let v
            případě neposkytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.
     18.  Stavbu „Kanalizace pro novostavby RD na p.p.č.52/3,706/2,706/4,706/15 a 706/16, k.ú.
            Horní Habartice“  a ,, Vodovodní  řad na st.p.č. 58, p.p.č. 41/2, 707/1, 753, 754/2, 755/1,
          1010  a 1032/1 vše k.ú. Horní Habartice “v roce 2013 a financování stavby  z prostředků
         obce - část prostředků z rozpočtu obce na rok 2013, část z přebytků hospodaření minulých
          let  v případě neposkytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.
  19.  Stavbu „Vodovod a kanalizace pro novostavby RD na p.p.č. 245/4, 245/7, 245/8, 245/9, 
         251/3,1044/1,1045/1,k.ú. Horní Habartice a p.p.č. 1747,2498/1,2938/2,k.ú.Markvartice“
         v roce 2013 a financování stavby  z prostředků obce - část prostředků z rozpočtu obce na rok
         2013, část z přebytků hospodaření minulých let.
   20. Stavbu ,,Vodovodní a kanalizační řad na p.p.č.1016/2,1016/3,1016/4, k.ú.Horní Habartice “
           v roce 2013 v případě obdržení dotace. Pokud dotaci na tuto stavbu obec neobdrží, proběhne
         výstavba v roce 2014 a financování stavby  bude z prostředků obce - část prostředků z
         rozpočtu obce na rok 2014, část z přebytků hospodaření minulých let.
  

   22. Zahájení výběrové řízení obcí Horní Habartice na stavby malého rozsahu: „Kanalizace    
         pro novostavby RD na p.p.č.52/3,706/2,706/4,706/15 a 706/16  k.ú. Horní  Habartice HaH“,
         ,,Vodovodní řad na st.p.. 58, p.p.č. 41/2,707/1,753,754/2, 755/1, 1010,1032/1,
          k.ú.Horní  Habartice“ a ,,Vodovodní řad pro zásobování nových RD  Horní  Habartice 
          na  p.p.č.172 a 1045/1 k.ú. Horní Habartice HaH“ , „Vodovod a kanalizace pro novostavby 
          RD na p.p.č. 245/4, 245/7, 245/8, 245/9, 251/3, 1044/1,1045/1 k.ú. Horní  Habartice  a
          p.p.č. 1747, 2498/1, 2938/2 k.ú. Markvartice orní HaH” a v případě obdržení dotace   na stavbu 
          ,, Vodovodn    a  kanalizační řad na p.p.č.1016/2, 1016/3, 1016/4, k.ú.Horní Habartice “
          a zadání  zahájení výběrové řízení AGENTUŘE  PROME  s.r.o. na stavební firmy na
          uvedené stavby.

   23.  Uzavření Smlouvy o dílo mezi firmou TEWIKO systems, s.r.o.Liberec a  obcí Horní   
          Habartice na výměnu prvku dětského hřiště, s platností dnem získání dotace z MMR.
   24.  Zakoupení nového počítače do kanceláře starosty za cenu 13 188,-Kč a instalaci
          stávajícího počítače do MŠ.
   25.  Finanční příspěvek ve výši 1 000,-Kč obětem neštěstí ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Ukládá
     1. Starostovi obce panu Donátovi zahájit výběrové řízení na stavby malého rozsahu:
          „Kanalizace pro novostavby RD na p.p.č.52/3,706/2,706/4,706/15 a 706/16  k.ú. Horní 
           Habartice“,  ,,Vodovodní řad na st.p.č. 58, p.p.č. 41/2,707/1,753,754/2, 755/1, 1010, 
           1032/1, k.ú.Horní Habartice“ a ,,Vodovodní řad pro zásobování nových RD  Horní  
           Habartice na  p.p.č.172  a 1045/1 k.ú. Horní Habartice“ .

Pověřuje
       1.      Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy na prodej p.p.č. 245/9
        o výměře 1879 m2, k.ú. Horní Habartice za cenu 170 Kč/m2, tj. 319 430,-Kč se sl. Janou
                                     Hanzlíkovou, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a s p.Tomášem
                                     Renkou, bytem 5. května , 407 21 Česká Kamenice.
       2.     Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na
               p.p.č.326/37,326/38,982/2,985, k.ú.Horní Habartice s firmou ČEZ – Distribuce, a.s.
       3.     Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na
               p.p.č. 1045/1, k.ú. Horní Habartice s firmou ČEZ-Distribuce, a.s.
       4.     Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o dílo s firmou EKOLES-
                                     PROJEKTs.r.o. Jablonec nad Nisou na zhotovení nového LHP.
       5.     Starostu obce pana Donáta uzavřením směnné smlouvy na p.p.č.1065/2 trv.trav.
                                         porost o výměře 123 m2 ve vlastnictví p. Miroslava Moudrého, bytem Dolní
               Habartice , 405 02 Děčín 2 za část p.p.č. 1065/3 ostatní komunikace, o výměře
               1003 m2 ve vlastnictví obce Horní Habartice, vše k.ú. Horní Habartice,
       6.  Starostu obce pana Donáta zadáním zahájení výběrové řízení  AGENTUŘE  PROME
              s.r.o. na stavební firmu na stavbu „Vodovod a kanalizace pro novostavby  RD na p.p.č.
              245/4, 245/7, 245/8, 245/9, 251/3, 1044/1,1045/1 k.ú. Horní  Habartice  a p.p.č. 1747,
              2498/1, 2938/2 k.ú. Markvartice ” a v případě obdržení dotace  na stavbu  ,, Vodovodní
              a  kanalizační řad na p.p.č.1016/2, 1016/3, 1016/4, k.ú.Horní Habartice “ .
       7.  Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o dílo s firmou TEWIKO systems s.r.o.
                       na výměnu prvku dětského hřiště.

Bere na vědomí
1.  Odstoupení p. Hany Gründlové, Heřmanovská , 407 22 Benešov nad Ploučnicí
  od kupní smlouvy na  p.p.č. 245/9, k.ú. Horní Habartice k výstavbě rodinného domu
             a  zveřejnění záměru obce prodeje p.p.č. 245/9, k.ú. Horní Habartice k výstavbě rodinného
             domu dalším zájemcům.

Rozhodlo
1.    Neprodat p.Václavu Jakešovi, bytem Markvartice , 407 42  p.p.č.443/1 o výměře
768 m2 a p.p.č. 489/8 o výměře 1 202 m2, k.ú. Horní Habartice.

            
Ladislav Donát
starosta obce
               
Ověřovatelé zápisu: p. Moc Jaroslav                                        člen zastupitelstva
                     p. Khop Pavel                                           člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry