25 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.12/2012 ze dne 11.12. 2012

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.12/2012 ze dne 11.12.2012
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu zasedání a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů  zápisu a zapisovatelky,
3. Záměr směny pozemku p.p.č.1065/2 o výměře 123 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví
p. Miroslava Moudrého, bytem Dolní Habartice , 405 02 Děčín 2 za část p.p.č.1065/3 o výměře 1003 m2,  k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice,
4. Rozpočtové opatření č.5/2012,
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2013,
6. Hospodaření obce za období 1 -11/2012,
7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.3/2012 na p.p.č.228/1, k.ú.Horní Habartice s manžely p.Karlem Hrouzkem a p.Janou Hrouzkovou,  oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice,
8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.2/2012 na p.p.č.706/15, k.ú.Horní Habartice s p. Janem Stodolou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice,
9. Výběr firmy na dodávku oken do víceúčlového objektu Horní Habartice,
10. Koupě plynového kotle k vytápění Ob. Úřadu,
11. Bezúplatný převod  p.p.č.692/3 o výměře 104 m2, k.ú. Horní Habartice z Pozemkového fondu ČR  na obec Horní Habartice,
12. Vstup  obce Horní Habartice do místní skupiny “ MAS Labské skály ”,
13. Výběr stavební firmy na stavební úpravy víceúčelového objektu Horní Habartice,
14. Prodej přebytečných židlí a stolů z Kulturního domu,
15. Hospodaření v obecním lese za rok 2012.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu sl.Ottovou H.a p. Sotonu A., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Záměr směny pozemku p.p.č.1065/2 o výměře 123 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví p. Miroslava Moudrého, bytem Dolní Habartice, 405 02 Děčín 2 za část p.p.č.1065/3 o výměře 1003 m2,  k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice,
4. Rozpočtové opatření č.5/2012
Obec obdržela dotaci na úpravy víceúčelového objektu a na zajištění akceschopnosti  JSDHO.
Upravená příjmová část rozpočtu   7 551 400,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu    7 387 400,00 Kč
Financování                                           164 000,00 Kč   
             Posílení položek překročených v prosinci bude provedeno se souhlasem pana starosty.
             Pan starosta  bude zastupitelstvo obce o těchto změnách podrobně informovat na prvním
             zasedání v roce 2013. 

5. Rozpočet  obce na rok 2013
Příjmy                     5 734 000,- Kč
Výdaje                     5 734 000,- Kč                 Rozpočet je vyrovnaný.

6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.3/2012 na p.p.č.    
                228/1, k.ú. Horní Habartice  s manžely p.Karlem Hrouzkem a p. Janou
                Hrouzkovou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní
                Habartice.
7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.2/2012 na p.p.č.706/15, k.ú. Horní Habartice s p. Janem Stodolou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice.
8. Firmu Braun Rudolf, Bezručova 94, Děčín na dodávku oken do víceúčelového objektu Horní Habartice.
9. Firmu Petr Škach, voda, topení, kanalizace, Dolní Habartice 84 k instalaci kotle
a topení na plyn k vytápění Ob.úřadu.
10.  Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 692/3 o výměře 104 m2, k.ú.Horní Habartice
 z Pozemkového fondu ČR  na obec Horní Habartice.
11. Vstup obce Horní Habartice  do místní skupiny “ MAS Labské skály ”.
12.  Firmu SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, Česká Lípa na stavební práce ve víceúčelovém objektu Horní Habartice.
13. Prodej přebytečných židlí a stolů z Kulturního domu obci Markvartice za cenu: židle 100Kč/ks a stoly 250Kč/ks.
     
Bere na vědomí:
       1.  Hospodaření obce za období 1-11 2012
Stav financí k 30.11.2012:
Pokladna                             33 946,00 Kč
Běžný účet                     2 125 766,45 Kč   
Termínovaný vklad        1 744 317,04 Kč 
Celkem                          3 904 029,49 Kč
        2. Hospodaření v obecním lese.

Souhlasí
1. Obecní zastupitelstvo obce Horní Habartice souhlasí se zařazením obce Horní Habartice  
     do územní působnosti Místní akční skupiny Labské skály od 1.1.2013. Současně 
     zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením svého území do  Integrované strategie území
     (ISÚ), kterou MAS Labské skály zpracovává v roce 2012.

Ukládá
1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr směny p.p.č. 1065/2 o výměře 123 m2, k.ú.Horní Habartice za část pozemku p.p.č.1065/3 o výměře 1003 m2, k.ú. Horní Habartice s p.Miroslavem Moudrým, bytem Dolní Habartice, 405 02 Děčín 2.

Zmocňuje
1. Obecní zastupitelstvo obce Horní Habartice zmocňuje pana Donáta Ladislava, starostu    
            obce a pana Maška Karla, místostarostu obce  k zastupování obce Horní Habartice
            v MAS Labské skály.

Pověřuje
 1.   Starostu obce pana Donáta zveřejněním záměru směny p.p.č. 1065/2 o výměře123 m2,  
            k.ú.Horní Habartice za část pozemku p.p.č.1065/3 o výměře 1003 m2, k.ú. Horní   
            Habartice  s p.Miroslavem Moudrým, bytem Dolní Habartice, 405 02 Děčín 2.
2. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene č.3/2012 na p.p.č.228/1, k.ú. Horní Habartice  s manžely p.Karlem Hrouzkem a p.Janou Hrouzkovou oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín2.
3. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene č.2/2012 na p.p.č.706/15, k.ú.Horní Habartice s p. Janem Stodolou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.
4. Starostu obce pana Donáta  uzavřením smlouvy o dílo na dodávku a zabudování oken do víceúčelového objektu Horní Habartice s firmou Rudolf Braun.
5. Starostu obce pana Donáta  uzavřením smlouvy o dílo na instalaci kotle a topení na plyn
k vytápění Ob. úřadu s firmou Petr Škach.
6. Starostu obce pana Donáta  uzavřením smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, Česká Lípa na stavební práce ve víceúčelovém objektu Horní Habartice.

Ladislav Donát
starosta obce      

Ověřovatelé zápisu: p.Sotona A.                             člen zastupitelstva
                           sl. Ottová H.                             člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry