27 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.11/2012 ze dne 3.10. 2012

Zasedání zastupitelstva obce č. 11/2012 ze dne 3.10. 2012

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Návrh programu zasedání a způsob hlasování,
2. Volbu ověřovatelů a zapisovatelky zápisu,
3. Schválení ceny lesních pozemků dle bonity půdy,
4. Rozpočtové opatření č.4/2012,
5. Prodej p.p.č. 245/9 o výměře1 879 m2 , k.ú.Horní Habartice k výstavbě rodinného domu,
6. Prodej p.p.č.706/2 o výměře 2 000 m2 , k.ú. Horní Habartice k výstavbě rodinného domu, manželům panu Radkovi Macharovi a paní Pavle Macharové, oba bytem Pod Táborským vrchem, 407 22 Benešov nad Ploučnicí na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.2/11-Vý,
7. Prodej p.p.č.706/15 o výměře 2 000 m2, k.ú. Horní Habartice k výstavbě rodinného domu panu Janu Stodolovi, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.2/07-Vý,
8. Dodatek č.3 ke Změně zřizovací listiny Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín č.j. 1/05-ZZLMŠ ze dne 16.12.5005,
9. Příspěvek důchodcům na obědy z ostatních vývařoven,
10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene č.1/2012 na p.p.č.706/16, k.ú.Horní Habartice s manžely panem Romanem  Bartoněm a paní Marií Bartoňovou,  oba bytem Táborský vrch, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002057/VB001 na p.p.č.1044/1 a 1045/1, k.ú.Horní Habartice s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
12. Inventarizaci majetku obce,
13. Přípravu rozpočtu obce na rok 2013,
14. Přijetí daru- radiostanice od Krajského úřadu Ústeckého kraje,
15. Žádost pana Jana Hanzlíka, Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 o vybudování kanalizace na p.p.č.180, k.ú.Horní Habartice a pronájem předsálí Kulturního domu k činnosti v oboru gastronomie,
16. Oprava vodovodního rozvodu v horní části obce u č.p.194,
17. Směrnici Opravné položky k pohledávkám,
18. Smlouvu o dílo s Agenturou  Prome s.r.o.,
19. Výběrové řízení na výběr stavební firmy k realizaci projektu „Stavební úpravy víceúčelového objektu, Horní Habartice “, 
20. Rozpočtový výhled Sdružení obcí Benešovska na léta 2013-2014.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p. Hrouzka K.a p.Moce J., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Cenu lesních pozemků dle bonity půdy ve výši 2,92 Kč/1 m2.
4. Rozpočtové opatření č.4/2012
Obec obdržela dotaci na volby do zastupitelstva kraje, dotaci na 2 pracovní místa VPP a dotaci na   les.
Upravená příjmová část rozpočtu  7 145 400,-   Kč
Upravená výdajová část rozpočtu  7 381 400,-   Kč
Financování                                         236 000,-   Kč 

5. Prodej p.p.č. 245/9 o výměře1 879 m2 , k.ú.Horní Habartice k výstavbě rodinného domu   
                  paní Haně Gründlové, bytem Heřmanovská, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
                  za cenu 170,- Kč/m2 , tj. 319 430 ,-Kč.
6.  Prodej p.p.č.706/2 o výměře 2 000 m2 , k.ú. Horní Habartice k výstavbě rodinného domu   
             manželům panu Radkovi Macharovi, a paní Pavle Macharové, oba
             bytem Pod Táborským vrchem ,  407 22 Benešov  nad  Ploučnicí na základě Smlouvy
             o budoucí  kupní smlouvě č. 2/11-Vý za cenu 80,-Kč/m2 , t.j. 160 000,-Kč. 
7. Prodej p.p.č. 706/15 o výměře 2 000 m2, k.ú. Horní Habartice  k výstavbě rodinného
domu panu Janu Stodolovi, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na základě  Smlouvy o budoucí  kupní  smlouvě  č. 2/07-Vý  za cenu  80,- Kč/m2, t.j. 160 000,-Kč.  
8. Dodatek č.3 ke Změně zřizovací listiny Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín č.j.
           1/05- ZZLMŠ ze dne 16.12.5005.
9. Příspěvek důchodcům na obědy z ostatních vývařoven 5,- Kč/1 oběd v době prázdnin.
10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene č.1/2012 na p.p.č.706/16, k.ú.Horní Habartice s manžely panem Romanem  Bartoněm a paní Marií Bartoňovou,  oba bytem Táborský vrch , 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002057/VB001 na p.p.č.1044/1 a 1045/1, k.ú.Horní Habartice s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
12.  Smlouvu o dílo s Agenturou  PROME s.r.o. a dorovnání požadované částky, v případě schválení dotace, z prostředků hospodaření let minulých.
13. Výběrové řízení na výběr stavební firmy k realizaci projektu „Stavební úpravy víceúčelového objektu, Horní Habartice “ a zadání výběrového řízení Agentuře PROME s.r.o. v případě obdržení dotace.
14. Rozpočtový výhled Sdružení obcí Benešovska na léta 2013-2014.

Bere na vědomí:
1. Přípravu rozpočtu na rok 2013.
2. Inventarizaci majetku obce.

Rozhodlo
1. Vyjmout žádost pana Hanzlíka na pronájem předsálí KD k provozování činnosti v oboru gastronomie  z programu zasedání.

 Pověřuje
1. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy  na p.p.č. 245/9 o výměře1 879 m2 , k.ú.Horní Habartice k výstavbě rodinného domu s paní Hanou Gründlovou, bytem Heřmanovská, 407 22 Benešov nad Ploučnicí na p.p.č.245/9,k.ú. Horní Habartice.
2. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy na p.p.č.706/2 o výměře 2 000 m2 , k.ú. Horní Habartice k výstavbě rodinného domu s manžely panem Radkem Macharou a paní Pavlou Macharovou, oba bytem Pod Táborským vrchem,  407 22 Benešov  nad  Ploučnicí.
3. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy na p.p.č. 706/15 o výměře 2 000 m2, k.ú. Horní Habartice  k výstavbě rodinného domu s panem Janem Stodolou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.  
4. Starostu obce pana Donáta uzavřením  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene č.1/2012 na p.p.č.706/16, k.ú.Horní Habartice s manžely panem Romanem  Bartoněm a paní Marií Bartoňovou,  oba bytem Táborský vrch, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
5. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy  o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002057/VB001 na p.p.č.1044/1 a 1045/1, k.ú.Horní Habartice s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
6. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy  o dílo s Agenturou  PROME s.r.o.

Ukládá

1. Místostarostovi obce p.Maškovi a předsedovi komise ŽP p.Khopovi řešit vyústění přepadu septiku z domu č.p.207 na pozemek p.p.č.180 vlastníka p. Jana Hanzlíka. 

Ladislav Donát
starosta obce      

Ověřovatelé zápisu: Karel Hrouzek                              člen zastupitelstva
                                 Jaroslav Moc                                člen zastupitelstva

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry