28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.10/2012 ze dne 11.7. 2012

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.10/2012 ze dne 11.7.2012
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:
1.    Návrh programu zasedání a způsob hlasování,
2.    Volbu ověřovatelů a zapisovatelky zápisu,
3.    Záměr pozdějšího vstupu obce Horní Habartice do místní skupiny  “ MAS Labské skály ”,
4.    Rozpočtové opatření č. 3/2012,
5.    Žádost o finanční příspěvek na soustředění žáků TJ Markvartice,
6.    Přijetí daru od Krajského úřadu Ústeckého kraje,
7.    Výběr stavební firmy na rekonstrukci kuchyně a šatny v MŠ Horní Habartice 6,
8.    OZV č.2/2012 o zákazu používání pitné vody jako užitkové,
9.    Žádost manželů Procházkových, Horní Habartice o odstranění nahromaděných kalů z trativodu na p.pč.179/1, k.ú.Horní Habartice,
10.    Geometrické zaměření  p.p.č. 228/1, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví manželů Karla Hrouzka a Jany Hrouzkové, oba bytem Horní Habartice ,405 02 Děčín 2 za účelem uložení kanalizace do p.p.č.228/1 pro nové rodinné domy na p.p.č.245/7, 245/ 8 a 245/9, k.ú.Horní Habartice.

Schvaluje
1.    Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2.    Ověřovatele zápisu sl. Ottovou H., p. Sotonu A. a zapisovatelku p.Ottovou H.
3.    Záměr pozdějšího vstupu  obce Horní Habartice do místní skupiny “ MAS Labské skály ”.
4.    Rozpočtové opatření č.3/2012
Obec obdržela dotaci na úpravu MŠ, dotaci na 2 pracovní místa VPP, příjmy
z přerozdělení daní z VHP.
Upravená příjmová část rozpočtu  7 075 400,-   Kč
Upravená výdajová část rozpočtu  7 262 400,-   Kč
Financování                                         187 000,-   Kč   
5.    Finanční příspěvek ve výši 1 200,- Kč TJ SK Markvartice na soustředění žáků.
6.    Přijetí daru od Krajského úřadu Ústeckého kraje - plovoucí čerpadlo v hodnotě 39 900,- Kč.
7.    Stavební firmu LUKAS, Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na rekonstrukci kuchyně a šatny v MŠ Horní Habartice 6.
8.    Položení zatrubnění do p.p.č.179/1, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví  manželů Procházkových, Horní Habartice  a vybudování jímky pro napojení kalů z domů č.p. 148,177 a 204.
9.    Geometrické zaměření  p.p.č. 228/1, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví manželů Karla Hrouzka a Jany Hrouzkové, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 za účelem uložení kanalizace do p.p.č.228/1 pro nové rodinné domy na p.p.č.245/7, 245/ 8 a 245/9, k.ú.Horní Habartice.

Pověřuje
1.    Starostu obce p.Donáta uzavřením darovací smlouvy na přijetí daru od KÚ 
     Ústeckého kraje - plovoucího čerpadla v hodnotě 39 900,- Kč.
2.    Starostu obce p.Donáta uzavřením Smlouvy o dílo na rekonstrukci kuchyně a
     šatny v MŠ Horní Habartice 6 s firmou LUKAS, Horní Habartice , 405 02
     Děčín 2.

Horní Habartice 11.7. 2012

Donát Ladislav                 
starosta obce                   

Ověřovatelé zápisu:  Ottová Hana                                        člen zastupitelstva
                                  Sotona Antonín                                   člen zastupitelstva

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry