28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.9/2012 ze dne 16.5. 2012

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.9/2012 ze dne 16.5.2012
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo projednalo
1.   Program zasedání a způsob hlasování,
2.    Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu,
3.    Pověření Mateřské školy Horní Habartice 6 k provádění sběru využitelných odpadů,
4.    Rozpočtové opatření č. 2/2012,
5.    Návrh závěrečného účtu obce Horní Habartice za rok 2011,
6.    Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska za rok 2011,
7.    Rozpočtový výhled obce na léta 2014 -2016,
8.    Prodej p.p.č. 245/8 o výměře 1 879 m2, k.ú.Horní Habartice k výstavbě rodinného domu,
9.    Prodej p.p.č. 52/4 a 706/16 o celkové výměře 2 000 m2, k.ú. Horní Habartice  k výstavbě rodinného domu,
10.    Prodej p.p.č. 706/13 o výměře 2 608 m2, k.ú. Horní Habartice – firmě AGRO-DK s.r.o., Horní Habartice, 405 02 Děčín 2,
11.    Ocenění pozemků určených k prodeji na výstavbu rodinných domů  a p.p.č.706/13 reálnou hodnotou dle směrnice o oceňování pozemků,
12.    Žádost o finanční příspěvek ZŠ Markvartice na výchovně vzdělávací výjezd ve výši 100,- Kč/1 žák na děti z obce Horní Habartice,
13.    Přijetí daru - 1 ks lípy velkolisté od firmy LÍPA Chlumec nad Cidlinou za úsporu elektrické energie.


Schvaluje
1.    Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2.    Ověřovatele zápisu  p.Khopa P., p. Moce J. a zapisovatelku p.Ottovou H.
3.    Pověření Mateřské školy Horní Habartice 6 k provádění sběru využitelných odpadů.
4.    Rozpočtové opatření č. 2/2012
5.    Výdaje navýšeny o geodetické zaměření obecního lesa, opravu valníku, opravy cesty – žlabovky.
Upravená příjmová část rozpočtu  6 595 400,-   Kč
Upravená výdajová část rozpočtu  6 744 400,-   Kč
Financování                                         149 000,-   Kč        
6.    Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2011.
7.    Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2011.
8.    Rozpočtový výhled obce na léta 2014 -2016.
9.    Prodej p.p.č. 245/8 o výměře 1 879 m2, k.ú.Horní Habartice k výstavbě rodinného domu manželům Ing.Zdeňkovi Beranovi, bytem Zlatá Stezka , 403 02 Ústí nad Labem a MUDr. Ivě Beranové, bytem Průchod ,405 02 Děčín 2. Navrhuji p.p.č.245/8 manželům Beranovým prodat za cenu schválenou zastupitelstvem obce ve výši 170,-Kč/m2, tj. 319 430,- Kč.
10.    Prodej p.p.č. 52/4 a 706/16 o celkové výměře 2 000 m2, k.ú. Horní Habartice  k výstavbě rodinného domu manželům panu Romanovi Bartoňovi, bytem Táborský vrch, 407 22 Benešov nad Ploučnicí a paní Marii Bartoňové, bytem tamže za cenu schválenou zastupitelstvem obce ve výši 80,-Kč/m2, tj.160 000,- Kč.

11.    Prodej p.p.č. 706/13 o výměře 2 608 m2, k.ú. Horní Habartice – firmě AGRO-DK s.r.o., Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 za cenu 3,- Kč/1 m2 , t.j. 7 824,-Kč.
12.    Ocenění pozemků určených k prodeji na výstavbu rodinných domů reálnou hodnotou dle směrnice o oceňování pozemků  při prodeji p.p.č.245/7, 245/8, 245/9, 566/13, 566/14,
       566/15 cenou schválenou zastupitelstvem ve výši 170,-Kč/ 1 m2 a p.p.č. 52/3, 706/2,
       706/15, 706/16 cenou ve výši 80,-Kč / 1 m2 a p.p.č.706/13 cenou ve výši 3,- Kč/1 m2 .
13.    Finanční příspěvek ZŠ Markvartice ve výši 2 000,- Kč  na výchovně vzdělávací výjezd
tj. 100,- Kč/1 žáka  na 20 dětí z obce Horní Habartice.  
14.    Přijetí daru - 1 ks lípy velkolisté od firmy LÍPA Chlumec nad Cidlinou za úsporu elektrické energie.

Souhlasí
2.    S celoročním hospodařením obce Horní Habartice za rok 2011 – bez výhrad.
3.    S celoročním hospodařením Sdružení obcí Benešovska za rok 2011 – bez výhrad.

Pověřuje
1.    Starostu obce p.Donáta uzavřením kupní smlouvy s manželi Ing.Zdeňkem Beranem,
  bytem Zlatá Stezka, 403 02 Ústí nad Labem a MUDr. Ivou Beranovou,
  bytem Průchod, 405 02 Děčín 2.
2.Starostu obce p.Donáta uzavřením kupní smlouvy s manželi panem Romanem Bartoněm,
    bytem Táborský vrch, 407 22 Benešov nad Ploučnicí a paní Marií
    Bartoňovou, bytem tamže.
3.Starostu obce p.Donáta uzavřením kupní smlouvy s firmou AGRO-DK s.r.o., Horní
   Habartice, 405 02 Děčín 2 na prodej p.p.č. 706/13 o výměře 2 608 m2 ,k.ú. Horní
   Habartice.


Horní Habartice 16.5. 2012

Donát Ladislav
starosta obce          

Ověřovatelé zápisu:  p.Khop P.                                               člen zastupitelstva
                                  p. Moc J.                                                člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry