28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.8/2012 ze dne 1.3. 2012

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.8/2012 ze dne 1.3.2012
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

1.   Program zasedání a způsob hlasování,
2.    Určení ověřovatelů a zapisovatelku zápisu,
3.    Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2012,
4.    Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické zařízení povolené MF,
5.    Plnění rozpočtu k 31.12. 2011 a rozpočtové opatření č.6/2011,
6.    Rozpočtové opatření č.1/2012,
7.    Navýšení ceny svozu komunálního odpadu,
8.    Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2011,
9.     Sazebník úhrad za poskytování informací,
10.    Odstoupení  p. Hlaváče Petra, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2,
      od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.1/11-Vý s následnou koupí  p.p.č 52/4  
      a 706/16, k.ú. Horní Habartice,
11.    Žádost o dotaci z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2012,
12.    Prodej p.p.č. 245/7 geometricky rozdělené z p.p.č. 245/4,  k.ú. Horní Habartice panu Petru Mocovi, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2  k výstavbě rodinného domu,
13.    Zprávu z inventarizace majetku obce za rok 2011,
14.    Uzavření smlouvy s Úřadem práce ohledně výkonu veřejné služby v roce 2012,
15.    Žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje na  úpravu kuchyně, chodby a šatny v Mateřské škole Horní Habartice 6,
16.    Koupě p.p.č.1016/3, 629/2 a 41/4 geometricky rozdělené z p.p.č.41/2, k.ú. Horní Habartice od AGRO-DK s.r.o., Horní Habartice , 405 02 Děčín 2,
17.    Záměr prodeje p.p.č. 706/13, k.ú.Horní Habartice.

Schvaluje
1.    Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2.    Ověřovatele zápisu  sl.Ottovou H., p. Hrouzka K. a zapisovatelku p.Ottovou H.
3.    Rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2012
 Příjmy                 45 000 Kč                                                                                   
 Výdaje               106 000 Kč
       Financování        61 000 Kč          Rozpočet je schodkový

4.    Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické zařízení povolené MF.

5.    Plnění rozpočtu k 31.12. 2011 a rozpočtové opatření č.6/2011
Upravená příjmová část rozpočtu    3 892 800,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu    4 192 800,00 Kč
Financování                                           310 000,00 Kč


      Stav financí k 31.12.2011:
Pokladna                                   0,00 Kč
Běžný účet                     633 277,84 Kč
Termínovaný vklad     1 742 718,88 Kč
Celkem                       2 375 996,72 Kč

6.    Rozpočtové opatření č.1/2012
Obec obdržela doatce  na provoz OÚ a MŠ, dotaci na vytvoření 3 pracovních míst na VPP od  firmy  TIVIT a ExVA, výdaje  navýšeny o mzdové prostředky na VPP,  prostředky na provoz OÚ , o finance  na opravu  obrazu na OÚ a koupi pozemků  od AGRO-DK.
      Upravená příjmová část rozpočtu  6 595 400,-   Kč
      Upravená výdajová část rozpočtu  6 600 400,-   Kč
      Financování                                             5 000,-   Kč   

7.    Navýšení ceny za svoz komunálního odpadu:
Známka-  nádoba 110 l a 120 l   39,- Kč       Pronájem  110 l a 120 l plast     80,- Kč/rok
                             240 l               69,- Kč       Pronájem              240 l plast   124,- Kč/rok
 Roční známka nájem 120 l   1 565,- Kč  
                    bez pronájmu 120 l   1 485,- Kč
        Roční známka nájem 240 l   2 883,- Kč
                    bez pronájmu 240 l   2 759,- Kč
 
8.    Hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2011 s výsledkem hospodaření zisk  54 484,25 Kč a převod zisku na rezervní fond MŠ. V roce 2012 převod tohoto zisku  do fondu investičního s použitím na provoz a nákup zařízení MŠ.

9.    Sazebník úhrad za poskytování informací s platností od 2.3. 2012.

10.    Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 52/4 a 706/16, k.ú. Horní Habartice o celkové výměře 2 000 m2  na výstavbu rodinného domu za cenu 80,-Kč/1 m2.    

11.    Žádost o dotaci z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2012 na částku  25 880,- Kč.

12.    Prodej p.p.č. 245/7 geometricky rozdělené z p.p.č. 245/4,  k.ú. Horní Habartice panu Petru Mocovi, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2  k výstavbě rodinného domu za cenu 319 430,- Kč.

13.    Uzavření smlouvy s Úřadem práce ohledně výkonu veřejné služby v roce 2012.

14.    Žádost o dotaci  z POV Ústeckého kraje na úpravu kuchyně, chodby a šatny v Mateřské škole Horní Habartice 6 ve výši 210 000,-Kč a zajištění spolufinancování ve výši 70 000,-Kč z prostředků minulých let.

15.    Koupi p.p.č.1016/3, 629/2 a 41/4 geometricky rozdělené z p.p.č.41/2, k.ú. Horní Habartice od AGRO-DK s.r.o., Horní Habartice 54, 405 02 Děčín 2  za cenu 1 803,-Kč.

16.    Záměr prodeje p.p.č. 706/13, k.ú.Horní Habartice o výměře 2 608 m2 za cenu 3,-Kč /1 m2.
Ukládá
1.    Starostovi obce p.Donátovi zveřejnit záměr prodeje p.p.č. 52/4 a 706/16, k.ú. Horní Habartice.

Bere na vědomí
1.    Zprávu z kontroly hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6  za rok 2011.
2.    Odstoupení  p. Hlaváče Petra, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín    od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.1/11-Vý s následnou koupí  p.p.č 52/4 a 706/16, k.ú. Horní Habartice.
3.    Zprávu z inventarizace majetku obce za rok 2011.

Pověřuje
1.    Místostarostu obce p.Maška podáním žádosti o dotaci z Programu poskytování podpor
     na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2012 na částku 25 880,- Kč.
2.    Starostu obce p.Donáta uzavřením kupní smlouvy s p.Petrem Mocem, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 na prodej p.p.č. 245/7 geometricky rozdělené z p.p.č. 245/4,  k.ú. Horní Habartice k výstavbě rodinného domu.
3.    Starostu obce p.Donáta uzavřením smlouvy s Úřadem práce ohledně výkonu veřejné   
     služby v roce 2012.
4.    Starostu obce p.Donáta podáním žádosti o dotaci  z POV Ústeckého kraje na úpravu kuchyně, chodby a šatny v Mateřské škole Horní Habartice 6.
5.    Starostu obce p.Donáta uzavřením kupní smlouvy s AGRO-DK s.r.o., Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na koupi p.p.č.1016/3, 629/2 a 41/4 geometricky rozdělené z p.p.č.41/2, k.ú. Horní Habartice.Horní Habartice 1.3. 2012

                                                                                                        Donát Ladislav
                                                                                                          starosta obce

           

Ověřovatelé zápisu: sl. Ottová H.                                                  člen zastupitelstva
                                  p. Hrouzek K.                                               člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry