30 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.7/2011 ze dne 8.12. 2011

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.7/2011 ze dne 8.12.2011
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Obec Horní Habartice

Zasedání zastupitelstva obce č.7/2011

ze dne 8.12. 2011


Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Program zasedání a způsob hlasování,

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,

 3. Rozpočtové opatření č.5/2011,

 4. Návh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2012,

 5. Úhradu neinvestičních nákladů na předškoláky v Mateřské škole Horní Habartice 6,

 6. Pronájem pozemků p.p.č. 246/75, 246/104, 246/112, 333/7, 388/5, 414/2, 591/4, 667/1, 683/4, 683/16,764/1,962/5 a 962/6, k.ú. Horní Habartice,

 7. Směnu pozemků p.p.č. 41/2, 62/5, 66, 202/1, 629/2 a 1016/3, k.ú.Horní Habartice, vlastník AGRO- DK s.r.o., Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a p.Kosařová Dagmar, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 za p.p.č.706/13, k.ú.Horní Habartice vlastník Obec Horní Habartice,

 8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č.980/1, k.ú.Horní Habartice,

 9. Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 07 Ústí nad Labem na p.p.č.1009/1, 1011, k.ú.Horní Habartice,

 10. Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 07 Ústí nad Labem na p.p.č.94/1,1019, k.ú.Horní Habartice,

 11. Koupi p.p.č. 625 část 625/2, k.ú.Horní Habartice od manželů p.Podaného Miroslava, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a p.Podané Jaroslavy, bytem tamže,

 12. Záměr prodeje p.p.č.245/4 ( rozdělené geometricky na p.č.245/7,245/8, 245/9) a p.p.č.566/9 (rozdělené geometricky na p.č.566/13, 566/14, 566/15), k.ú.Horní Habartice na výstavbu rodinných domů,

 13. Revokaci usnesení ze zasedání ZO ze dne 12.7. 2011- podmínky pro výběr zájemců o nové stavební parcely,

 14. Cenu pozemků určených k prodeji na výstavbu rodinných domů,

 15. Pravidla přijímání žádostí na koupi pozemků na výstavbu rodinných domů,

 16. Zadání zpracování projektů na výstavbu vodovodu a kanalizace k novým rodinným

domům za MŠ, u kostela, na p.p.č.245/4 ( rozdělené geometricky na p.č.245/7,245/8,

245/9) a p.p.č.566/9 (rozdělené geometricky na p.č.566/13, 566/14, 566/15),k.ú.Horní

Habartice,

 1. Prodej pozemků na výstavbu rodinných domů za MŠ,

 2. Vnitroorganizační směrnici pro odepisování dlouhodobého majetku obce,

 3. Smlouvu o výpůjčce na dřevěný mandl v majetku Obce Horní Habartice se společností Podkrušnohorský zoopark Chomutov.


Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.

 2. Ověřovatele zápisu p.Moce J. a p.Sotonu A., zapisovatelku p.Ottovou H.

 3. Rozpočtové opatření č.5/2011

Obec získala dotaci na JSDHO a na provoz MŠ za předškoláky.

Upravená příjmová část rozpočtu 3 892 800,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu 4 192 800,00 Kč

Financování 310 000,00 Kč

Posílení položek překročených v měsíci prosinci se souhlasem pana starosty.

Pan starosta bude zastupitelstvo obce o těchto změnách podrobně informovat

na prvním zasedání v roce 2012.


 1. Návh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2012

Příjmy 6 071 000,- Kč

Výdaje 6 071 000,- Kč Rozpočet je vyrovnaný.

 1. Úhradu neinvestičních nákladů na předškoláky v Mateřské škole Horní Habartice 6 za 3 dětiz okolních obcí.

 2. Pronájem pozemků p.p.č. 246/75, 246/104, 246/112, 333/7, 388/5, 414/2, 591/4, 667/1, 683/4, 683/16,764/1,962/5 a 962/6, k.ú. Horní Habartice firmě AGRO- DK s.r.o. zastoupené p.Kosařovou Dagmarou, Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 za cenu 2 962,-Kč/1 rok.

 3. Směnu pozemků p.p.č. 41/2, 62/5, 66, 202/1, 629/2 a 1016/3, k.ú.Horní Habartice, vlastník AGRO- DK s.r.o., Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a p.Kosařová Dagmar, Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 za p.p.č.706/13, k.ú.Horní Habartice vlastník Obec Horní Habartice.

 4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č.980/1, k.ú.Horní Habartice.

 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 07 Ústí nad Labem na p.p.č.1009/1, 1011, k.ú.Horní Habartice.

 6. Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 07 Ústí nad Labem na p.p.č.94/1,1019, k.ú.Horní Habartice.

 7. Koupi p.p.č. 625 část 625/2, k.ú.Horní Habartice od manželů p.Podaného Miroslava, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a p.Podané Jaroslavy, bytem tamže za cenu 60,-Kč.

 8. Záměr prodeje p.p.č.245/4 (rozdělené geometricky na p.č.245/7,245/8, 245/9) a p.p.č.566/9 (rozdělené geometricky na p.č.566/13, 566/14, 566/15), k.ú.Horní Habartice na výstavbu rodinných domů,

 9. Revokaci usnesení ze zasedání ZO ze dne 12.7. 2011 - podmínky pro výběr zájemců o nové stavební parcely:

Jedná se o revokaci usnesení o podmínkách pro výběr nájemců nových stavebních

parcel a to tak, že původní text bodu č. 10 ve znění:

“Znění bodu č.10 zápisu č.5/2011 zasedání zastupitelstva obce dne 12.7. 2011, který

zní:

Podmínky pro výběr nájemců nových stavebních parcel - infor. p.starosta

Zastupitelé na své poradě již podmínky projednali, přítomní byli seznámeni s jejich

návrhem:

1 – Místní občané - výběr sami.

2 – Rodáci – výběr ze zbylých sami.

3 – Ostatní zájemci- výběr ze zbylých sami.

Pro všechny kategorie platí, že pokud počet zájemců převýší počet parcel, dojde k

postupnému losování v každé kategorii v pořadí 1-3. Jelikož nikdo neměl k návrhu

žádné připomínky, nechal pan starosta o návrhu hlasovat.

( Hlasování: 7-0-0) návrh byl přijat.

se ruší a nahrazuje se tímto textem :

,, Podmínky pro výběr kupujících nových stavebních parcel – informace p.starosta

Zastupitelé na své poradě již podmínky projednali, přítomní byli seznámeni s jejich

návrhem:

1 – Místní občané - výběr sami.

2 – Rodáci – výběr ze zbylých sami.

3 – Ostatní zájemci- výběr ze zbylých sami.

Pro všechny kategorie platí, že pokud počet zájemců převýší počet parcel, dojde k

postupnému losování v každé kategorii v pořadí 1-3. Jelikož nikdo neměl k návrhu

žádné připomínky, nechal pan starosta o návrhu hlasovat.

( Hlasování: 7-0-0) návrh byl přijat. “

 1. Cenu pozemků určených k prodeji na výstavbu rodinných domů ve výši 170,-Kč/1m2 .

 2. Pravidla přijímání žádostí na koupi pozemků na výstavbu rodinných domů :

Zápis zájemců o koupi pozemku proběhne v termínu od 2.1.2012 do 31.1.2012

každý pracovní den v kanceláři Obecního úřadu . (PO,ST 7.00-17.00, ÚT,ČT 7.00-

14.00, PÁ 7.00-13.00, polední přestávka 12.00-12.30) . Požadujeme pouze osobní

jednání, žádosti poslané elektronicky nebo v zastoupení nebudou přijímány.

 1. Zadání zpracování projektů na výstavbu vodovodu a kanalizace k novým rodinným

domům za MŠ, u kostela, na p.p.č.245/4 ( rozdělené geometricky na p.č.245/7,

245/8, 245/9) a p.p.č.566/9 (rozdělené geometricky na p.č.566/13,566/14,

566/15),k.ú.Horní Habartice Ing. Petru Tomsovi, Dolní Habartice 275, 405 02

Děčín 2 a pověřit ho vyřízením stavebního povolení.

 1. Prodej pozemků na výstavbu rodinných domů za MŠ 1 m2 za cenu cca 80,-Kč dle skutečných nákladů na zhotovení vodovodního řadu a kanalizace.

 2. Vnitroorganizační směrnici pro odepisování dlouhodobého majetku obce.

 3. Smlouvu o výpůjčce na dřevěný mandl v majetku Obce Horní Habartice se společností Podkrušnohorský zoopark Chomutov, zdarma na dobu neurčitou.


Ukládá

 1.  
  1. Starostovi obce p.Donátovi zveřejnit záměr prodeje p.p.č.245/4 (rozdělené

geometricky na p.č.245/7,245/8, 245/9) a p.p.č.566/9 (rozdělené geometricky na

p.č.566/13, 566/14, 566/15), k.ú.Horní Habartice na výstavbu rodinných domů.

 1.  
  1. Starostovi obce p.Donátovi zadání zpracování projektů na výstavbu vodovodu a

kanalizace k novým rodinným domům za MŠ, u kostela, na p.p.č.245/4 ( rozdělené

geometricky na p.č.245/7, 245/8, 245/9) a p.p.č.566/9 (rozdělené geometricky na

p.č.566/13,566/14, 566/15),k.ú.Horní Habartice Ing. Petru Tomsovi, Dolní Habartice

275, 405 02 Děčín 2 a pověřit ho vyřízením stavebního povolení.


Pověřuje

 1. Starostu obce p.Donáta uzavřením Smlouvy na pronájem pozemků p.p.č. 246/75, 246/104, 246/112, 333/7, 388/5, 414/2, 591/4, 667/1, 683/4, 683/16,764/1,962/5 a 962/6, k.ú. Horní Habartice s firmou AGRO- DK s.r.o. zastoupenou p.Kosařovou Dagmarou, Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 .

 2. Starostu obce p.Donáta uzavřením Směnné smlouvy na směnu pozemků p.p.č. 41/2, 62/5, 66, 202/1, 629/2 a 1016/3, k.ú.Horní Habartice za obecní pozemek 706/3, s firmou AGRO- DK s.r.o., Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a p.Kosařovou Dagmarou, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2.

 3. Starostu obce p.Donáta uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č. 980/1, k.ú.Horní Habartice .

 4. Starostu obce p.Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 07 Ústí nad Labem na p.p.č.1009/1, 1011, k.ú.Horní Habartice.

 5. Starostu obce p.Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 07 Ústí nad Labem na p.p.č.94/1,1019, k.ú.Horní Habartice.

 6. Starostu obce p.Donáta uzavřením Kupní smlouvy na p.p.č. 625 část 625/2, k.ú.Horní Habartice s manžely p.Podaným Miroslavem, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 a p.Podanou Jaroslavou, bytem tamže.

 

 

 1. Starostu obce p.Donáta uzavřením Smlouvy o výpůjčce na dřevěný mandl v majetku Obce Horní Habartice se společností Podkrušnohorský zoopark Chomutov.


Donát Ladislav
starosta obce

 

Ověřovatelé zápisu: Moc Jaroslav člen zastupitelstva

Sotona Antonín člen zastupitelstva

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry