27 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.6/2011 ze dne 13.10. 2011

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.6/2011 ze dne 13.10.2011
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)


Obec Horní Habartice

Zasedání zastupitelstva obce č.6/2011

ze dne 13.10. 2011


Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Program zasedání a způsob hlasování,

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,

 3. Podání žádosti o dotaci z PRV na akci Stavební úpravy víceúčelového objektu na p.p.č. 41/1, k.ú. Horní Habartice,

 4. Podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje vodního hospodářství Ústeckého kraje na vodu a kanalizaci k novým rodinným domům za MŠ a u kostela, na p.p.č.245/4,566/9, k.ú.Horní Habartice,

 5. Hospodaření obce za období 1-9/ 2011,

 6. Rozpočtové opatření č.4/2011,

 7. Vyřazení pohledávek starších 3 let,

 8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice,

 9. Záměr pronájmu pozemků p.p.č. 246/75, 246/104, 246/112, 333/7, 388/5, 414/2, 591/4, 667/1, 683/4, 683/16,764/1, 962/5 a 962/6, k.ú. Horní Habartice,

 10. Záměr směny pozemků p.p.č. 41/2, 62/5, 66, 202/1, 629/2 a 1016/3, k.ú.Horní Habartice, vlastník AGRO – DK s.r.o. a p.Kosařová Dagmar, Horní Habartice za p.p.č.706/13, k.ú.Horní Habartice vlastník Obec Horní Habartice,

 11. Inventarizaci majetku obce,

 12. Přípravu rozpočtu na rok 2012,


Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.

 2. Ověřovatele zápisu p.Hrouzka K. a sl.Ottovou H., zapisovatelku p.Ottovou H.

 3. Podání žádosti o dotaci z PRV na akci Stavební úpravy víceúčelového objektu na p.p.č. 41/1, k.ú. Horní Habartice.

 4. Podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje vodního hospodářství Ústeckého kraje na vodu a kanalizaci k novým rodinným domům za MŠ a u kostela na p.p.č.245/4,566/9, k.ú.Horní Habartice a zpracování podkladů k žádosti o dotaci Ing. Vlastimilem Houskou.

 5. Rozpočtové opatření č.4/2011

Obec získala příspěvek na vytvoření pracovních míst VPP, navýšil se příjem odměn za třídění odpadu.

Upravená příjmová část rozpočtu 3 881 800,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu 4 191 800,00 Kč

Financování 310 000,00 Kč

 1. Vyřazení pohledávek starších 3 let ve výši 492,- Kč.

 2. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice.

 1. Záměr pronájmu pozemků p.p.č. 246/75, 246/104, 246/112, 333/7, 388/5, 414/2, 591/4, 667/1, 683/4, 683/16,764/1, 962/5 a 962/6, k.ú. Horní Habartice,

 1. Záměr směny pozemků p.p.č. 41/2, 62/5, 66, 202/1, 629/2 a 1016/3, k.ú.Horní Habartice, vlastník AGRO – DK s.r.o. a p.Kosařová Dagmar, Horní Habartice za p.p.č.706/13, k.ú.Horní Habartice vlastník Obec Horní Habartice,


Ukládá

 1. Provedení inventarizace majetku obce do 31.12.201, zprávu o výsledku doručit na OÚ do 5.1.2011.

 2. Účetní obce p.Ottové připravit podklady pro příjmovou část rozpočtu obce na rok 2012

do 7.11.2011.

 1. Finančnímu výboru a účetní obce zpracovat návrh rozpočtu obce na rok 2012 do 15.11.2011.

 2. Předsedům komisí, ředitelce MŠ a veliteli hasičů předložit požadavky na rozpočet roku 2012

do 7.11.2011.


Bere na vědomí

 1. Hospodaření obce za období 1- 9/ 2011 :

Stav financí k 30.9.2011:

Pokladna 56 701,00 Kč

Běžný účet 787 599,25 Kč

Termínovaný vklad 1 742 283,28 Kč

Celkem 2 586 583,53 Kč

 1. Inventarizaci majetku obce.

 2. Přípravu rozpočtu obce na rok 2012.


Pověřuje

 1.  
  1. Starostu obce p.Donáta podáním žádosti o dotaci z PRV na akci Stavební úpravy víceúčelového objektu na p.p.č. 41/1, k.ú. Horní Habartice.

  2. Starostu obce p.Donáta podáním žádosti o dotaci z Fondu rozvoje vodního hospodářství Ústeckého kraje na vodu a kanalizaci k novým rodinným domům , za MŠ a u kostela,na p.p.č.245/4,566/9, k.ú.Horní Habartice.

  3. Starostu obce p.Donáta uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice .


 

Mašek Karel

místostarosta obce

 

Ověřovatelé zápisu: Hrouzek Karel člen zastupitelstva

Ottová Hana člen zastupitelstva

 

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry