23 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.5/2011 ze dne 12.7. 2011

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.5/2011 ze dne 12.7.2011
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Program zasedání a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3. Pronájem  p.p.č.583/9, 583/10, 583/10, k.ú.Horní Habartice,
4. Rozpočtové opatření č.3/2011 a stav financí obce k 30.6. 2011,
5. Přijetí sponzorského daru od p.Pavla Žáčka - Generali pojišťovny a.s. ve výši 3 000,- Kč,
6. Ceník za likvidaci nebezpečných a objemných odpadů,
7. Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č.245/4 a 566/9, k.ú. Horní Habartice na výstavbu rodinných domů,
8. Podmínky pro výběr nájemců nových stavebních parcel.
¨
Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Moce J. a p.Sotonu A., zapisovatelku p.Ottovou H.
3. Nájemní smlouvu č.1/11-ZP a pronájem p.p.č. 583/9, 583/10, 583/16, k.ú.Horní Habartice p.Hruštincovi Pavlovi, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 za cenu 559,- Kč  ročně.
4. Rozpočtové opatření č.3/2011 a stav financí obce k 30.6. 2011
Obec obdržela finanční dar, přeplatek od ČEZ za zhotovení přeložky NN, navýšil se příjem za prodej železa.
Upravená příjmová část rozpočtu    3 778 800,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu    4 088 800,00 Kč
Financování                                           310 000,00 Kč
Stav financí k 30.6.2011:
Pokladna                          33 738,00 Kč
Běžný účet                     586 899,38 Kč
Termínovaný vklad     1 741 847,78 Kč
Celkem                       2 362 485,16 Kč
5. Přijetí sponzorského daru od p.Pavla Žáčka - Generali pojišťovny a.s. ve výši 3 000,- Kč.
6. Ceník za likvidaci nebezpečných a objemných odpadů.
7. Podmínky pro výběr nájemců nových stavebních parcel:
1 – Místní občané -  výběr sami.
2 – Rodáci – výběr ze zbylých sami.
3 – Ostatní zájemci- výběr ze zbylých sami.
Pro všechny kategorie platí, že pokud počet zájemců převýší počet parcel, dojde k postupnému losování v každé kategorii v pořadí 1-3.

Ukládá
1. Místostarostovi obce p.Maškovi urgovat žádost o opravu kanálu před Soustružníkovými u Správy a údržby silnic.

Rozhodlo
1. Nezveřejňovat záměru pronájmu p.p.č.245/4 a 566/9, k.ú. Horní Habartice na výstavbu rodinných domů.
Pověřuje
1. Starostu obce p.Donáta uzavřením Nájemní smlouvy č. 1/11-ZP na p.p.č.583/9, 583/10 a 583/16, k.ú.Horní Habartice s p. Hruštincem Pavlem,  bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.

Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Moc Jaroslav            člen zastupitelstva
Sotona Antonín         člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry