25 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.4/2011 ze dne 12.5. 2011

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.4/2011 ze dne 12.5.2011
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

1.    Program zasedání a způsob hlasování,
2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
3.    Záměr pronájmu p.p.č. 583/9, 583/10, 583/10, k.ú.Horní Habartice,
4.    Záměr prodeje části p.p.č. 1065/3, k.ú.Horní Habartice,
5.    Pronájem p.p.č. 94/1, 148, 214, 246/107, 985 a 1059/5, k.ú.Horní Habartice,
6.    Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2010, 
7.    Rozpočtové opatření č.2/2011,
8.    Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2010, 
9.    Rozpočtový výhled Sdužení obcí Benešovska na roky 2012-2013,
10.    Dodatek č.3 k příloze ceník 2011 ke smlouvě č.3140017283 uzavřené s Technickými službami 
Děčín a.s.,
11.    Žádost pana Grőtschela Davida o vybudování kanalizace k potoku od jeho novostavby,
12.    Žádost obce Velká Bukovina o přijetí do Sdružení obcí Benešovska,
13.    Žádost pana Pospíšila Milana o vybudování trativodu podél komunikace p.p.č.1045/1,
k.ú.Horní Habartice,
14.    Žádost TJ SK Markvartice o finanční příspěvek na fotbalové soustředění,
15.    Žádost manželů pana Kadlece Stanislava a paní Kadlecové Hany, oba  bytem Horní Habartice ,
405 02 Děčín 2 o prodej  p.p.č.165/4 díl e, k.ú.Horní Habartice,
16.    Žádost paní  Komárkové Stanislavy, bytem Horní Habartice  , 405 02 Děčín 2 o prodej  p.p.č.165/4, k.ú.Horní Habartice,
17.    Žádost obce Horní Habartice na KÚÚK, odbor dopravy o prošetření havarijního stavu silnice III. třídy na trase Benešov n.Pl. – Česká Kamenice. 

Schvaluje
1.    Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2.    Ověřovatele zápisu sl.Ottovou H. a p.Khopa P., zapisovatelku p.Ottovou H.
3.    Záměr pronájmu p.p.č. 583/9, 583/10, 583/10, k.ú.Horní Habartice.
4.    Pronájem p.p.č. 94/1, k.ú.Horní Habartice manželům panu Stodolovi Jiřímu 
a paní Stodolové Marii, oba bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a Nájemní smlouvu č.j.8/11-NP.
5.    Pronájem p.p.č. 148, k.ú.Horní Habartice manželům panu Donátovi Ladislavovi a paní Donátové Monice, oba bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a Nájemní smlouvu č.j. 4/11-NP.
6.    Pronájem p.p.č.214, k.ú.Horní Habartice manželům panu Havlíčkovi Janovi a paní Havlíčkové Janě,  oba bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a Nájemní smlouvu č.j.5/11-NP.
7.    Pronájem p.p.č. 246/107, k.ú.Horní Habartice paní Boháčové Dagmaře, bytem Horní Habartice ,
405 02 Děčín 2 a Nájemní smlouvu č.j.3/11-NP.
8.    Pronájem p.p.č. 985, k.ú.Horní Habartice paní Procházkové Jitřence, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a Nájemní smlouvu č.j. 7/11-NP.
9.    Pronájem p.p.č. 1059/5, k.ú.Horní Habartice paní Horákové Alžbětě, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 a Nájemní smlouvu č.j.6/11-NP.
10.    Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2010.
11.    Rozpočtové opatření č.2/2011
Obec obdržela dotaci na sčítání LDB, dotaci na vytvoření pracovního místa VPP  a navýšil se příjem za prodej dřeva. 
Upravená příjmová část rozpočtu    3 743 800,00 Kč
Upravená výdajová část rozpočtu    3 994 800,00 Kč
12.    Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2010.
13.    Rozpočtový výhled Sdužení obcí Benešovska na roky 2012-2013.
14.    Přijetí obce Velká Bukovina  do Sdružení obcí Benešovska.
15.    Vybudování trativodu podél komunikace p.p.č.1045/1,k.ú.Horní Habartice.
16.    Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,-Kč TJ SK Markvartice na fotbalové soustředění 1 dítěte z naší obce.
17.    Prodej  p.p.č.165/4 díl e, k.ú.Horní Habartice  manželům p. Kadlecovi Stanislavovi
a p.Kadlecové Haně, oba  bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 za cenu 344,-Kč.
18.    Prodej  p.p.č.165/4, k.ú.Horní Habartice  paní  Komárkové Stanislavě, bytem Horní Habartice , 
405 02 Děčín 2 za cenu 789,-Kč.
19.    Žádost obce Horní Habartice na KÚÚK, odbor dopravy o prošetření havarijního stavu silnice III. třídy na trase Benešov n.Pl. – Česká Kamenice. 

Souhlasí
1.    S celoročním hospodařením obce Horní Habartice za rok 2010 – bez výhrad.
2.    S celoročním hospodařením Sdružení obcí Benešovska za rok 2010 – bez výhrad

Ukládá
1.    Starostovi obce p.Donátovi zveřejnit záměr pronájmu p.p.č. 583/9, 583/10, 583/10, k.ú.Horní Habartice.

Rozhodlo
1.    Neprodávat část p.p.č.1065/3, k.ú.Horní Habartice z důvodu znemožnění přístupu na p.p.č.423/3, k.ú.Horní Habartice.
2.    Nebudovat kanalizaci k potoku od  novostavby p. Grőtschela Davida.

Bere na vědomí       
1.    Dodatek č.3 k příloze ceník 2011 ke smlouvě č.3140017283 uzavřené s Technickými službami 
Děčín a.s. a navýšení ceny svozu nádoby 110 a 120 l  na 37,-Kč a nádoby 240 l a 67,-Kč. Cena  
roční svozové známky včetně pronájmu nádoby je u 110 l a 120 l nádoby 1 504,-Kč, u 240 l 
2 769,- Kč, bez pronájmu  u 110 a 120 l nádoby 1 424,- Kč a u 240 l 2 647,- Kč. 

Pověřuje
1.    Starostu obce p.Donáta uzavřením Nájemní smlouvy č.j.8/11-NP na p.p.č. 94/1, k.ú.Horní Habartice s manželi p. Stodolou Jiřím a p. Stodolovou Marií, oba bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2.
2.    Místostarostu obce p.Maška uzavřením Nájemní smlouvy č.j. 4/11-NP na p.p.č. 148, k.ú.Horní Habartice s manželi p.Donátem Ladislavem a p. Donátovou  Monikou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.
3.    Starostu obce p.Donáta uzavřením Nájemní smlouvy č.j. 5/11-NP na p.p.č. 214, k.ú.Horní Habartice s manželi p. Havlíčkem Janem a p. Havlíčkovou Janou, oba bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2.
4.    Starostu obce p.Donáta uzavřením Nájemní smlouvy č.j.3/11-NP na p.p.č. 246/107, k.ú.Horní Habartice s p. Boháčovou Dagmarou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.
5.    Starostu obce p.Donáta uzavřením Nájemní smlouvy č.j.7/11-NP na p.p.č. 985, k.ú.Horní Habartice 
s p. Procházkovou Jitřenkou, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2.
6.    Starostu obce p.Donáta uzavřením Nájemní smlouvy č.j. 6/11-NP na p.p.č. 1059/5, k.ú.Horní Habartice s p.Horákovou Alžbětou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.
7.    Starostu obce p.Donáta uzavřením Kupní smlouvy s  manžely p. Kadlecem Stanislavem a paní Kadlecovou Hanou, oba  bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na prodej  p.p.č.165/4 díl e, k.ú.Horní Habartice.
8.    Starostu obce p.Donáta uzavřením Kupní smlouvy  s p. Komárkovou Stanislavou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 na prodej  p.p.č.165/4, k.ú.Horní Habartice.
9.    Místostarostu obce p.Maška podáním žádosti obce Horní Habartice na KÚÚK, odbor dopravy o prošetření havarijního stavu silnice III. třídy na trase Benešov n.Pl. – Česká Kamenice. 

Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:  Ottová Hana        člen zastupitelstva                                  
Khop Pavel         člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry