25 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.3/2011 ze dne 15.2. 2011

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.2/2011 ze dne 15.2.2011
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,

3. Obnovu lávky přes potok Bystrá u Kudrnů č.p.151 a pronájem p.p.č.209/1,k.ú.Horní Habartice,

4. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním poplatku ze psů,

5. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,

6. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2011 o místním poplatku ze vstupného.

7. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu,

8. Jednací řád zastupitelstva obce,

9. Řád veřejného pohřebiště,

10. Koupi p.p.č.58/1, k.ú.Horní Habartice od p.Konůpka Oldřicha, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2,

11. Pronájem části p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice,

12. Pronájem části p.p.č. 110, k.ú.Horní Habartice,

13. Hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2010,

14. Zprávu z kontroly hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2010,

15. Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2011,

16. Zasílání SMS zpráv obecním úřadem občanům obce,

17. Zřízení likvidační komise,

18. Geometrické rozdělení p.p.č.245/4 a 566/9, k.ú.Horní Habartice na stavební parcely,

19. Přijetí finančního daru ve výši 50 000,-Kč na odstranění následků povodně roku 2010 od Severočeského sdružení obcí,

20. Záměr pronájmu p.p.č.148 a části p.p.č.94/1, 214, 246/107, 985, 1059/5, k.ú.Horní Habartice,

21. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.1/11-Vý s následnou koupí na p.p.č.52/3,706/2 a 706/4, k.ú.Horní Habartice na stavbu rodinného domu, kupující p. Hlaváč Petr, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2,

22. Plnění rozpočtu k 31.12.2010 a rozpočtové opatření č.1/2011,

23. Žádost o vytvoření dalších 2 pracovních míst na VPP u Úřadu práce Děčín,

24. Žádost o dotaci z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2011.

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p. Moce J. a p.Sotonu A., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním poplatku ze psů.
 4. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 5. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2011 o místním poplatku ze vstupného.
 6. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
 7. Jednací řád zastupitelstva obce.
 8. Řád veřejného pohřebiště.
 9. Koupi p.p.č.58/1, k.ú.Horní Habartice od p.Konůpka Oldřicha, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 za částku 14 806,- Kč .
 10. Nájem části p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice p.Urbánkové Lucii, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2.
 11. Nájem části p.p.č. 110, k.ú.Horní Habartice p.Rothmeierovi Pavlovi, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2.
 12. Hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2010 s výsledkem hospodaření zisk 64 355,82 Kč a převod tohoto zisku na rezervní fond MŠ. Z rezervního fondu převést při vyúčtování elektřiny v r.2011 částku 45 000,- Kč na investiční fond MŠ kčástečné úhradě elektřiny odebrané SaM a.s. Česká Lípa. Ostatní prostředky se použijí dle potřeby na provozní výdaje MŠ.
 13. Rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2011

Příjmy 45 000,- Kč

Výdaje 96 000,- Kč

Financovábní 51 000,-Kč Rozpočet je schodkový.

 1. Zasílání SMS zpráv obecním úřadem občanům obce.
 2. Zřízení likvidační komise ve složení: místostarosta p.Mašek Karel, zastupitel p.Hrouzek Karel a účetní obce p.Ottová Hana.
 3. Geometrické rozdělení p.p.č.245/4 a 566/9, k.ú.Horní Habartice – každou na 3 stavební parcely o stejné výměře.
 4. Přijetí finančního daru ve výši 50 000,-Kč na odstranění následků povodně roku 2010 od Severočeského sdružení obcí.
 5. Záměr pronájmu p.p.č.148 a části p.p.č. 94/1, 214, 246/107, 985, 1059/5, k.ú.Horní Habartice.
 6. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.1/11-Vý s následnou koupí na p.p.č.52/3,706/2 a 706/4, k.ú.Horní Habartice na stavbu rodinného domu, kupující p. Hlaváč Petr, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2.
 7. Plnění rozpočtu k 31.12.2010

V měsíci prosinci již nedošlo k překročení výdajových položek, nebyly ani mimořádné příjmy.

Stav financí k 31.12.2010:

Pokladna 0,00 Kč

Běžný účet 887 028,63 Kč

Termínovaný vklad 1 740 977,11 Kč

Celkem 2 628 005,74 Kč

 1. Rozpočtové opatření č.1/2011

Obec obdržela dotaci na provoz OÚ a MŠ, dotaci na vytvoření pracovního místa VPP a dar na

odstranění následků povodně 2010.

Upravená příjmová část rozpočtu 3 635 800,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu 3 795 800,00 Kč

 1. Podání žádosti o vytvoření dalších 2 pracovních míst na VPP u Úřadu práce Děčín.
 2. Žádost o dotaci z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2011 ve výši 47 200,- Kč.

 

Ukládá

1. Starostovi obce p.Donátovi objednat zhotovení geometrického rozdělení p.p.č.245/4 a 566/9, k.ú.Horní Habartice - každou na 3 stavební parcely o stejné výměře.

2. Starostovi obce p.Donátovi technické zajištění zasílání SMS zpráv obecním úřadem občanům obce.

 

Rozhodlo

1. Neobnovit lávku přes potok Bystrá u Kudrnů č.p.151.

2. Nepronajímat p.p.č.209/1, k.ú.Horní Habartice.

 

Bere na vědomí

1. Zprávu z kontroly hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2010

Pověřuje

1. Starostu obce p.Donáta uzavřením kupní smlouvy na koupi p.p.č.58/1, k.ú.Horní Habartice od p.Konůpka Oldřicha, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 za částku 14 806,-Kč.

2. Starostu obce p.Donáta uzavřením nájemní smlouvy na nájem části p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice s p.Urbánkovou Lucií, bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2.

3. Starostu obce p.Donáta uzavřením nájemní smlouvy na nájem části p.p.č. 110, k.ú.Horní Habartice s p.Rothmeierem Pavlem,bytem Horní Habartice , 405 02 Děčín 2.

4. Starostu obce p.Donáta uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.1/11-Vý s následnou koupí

na p.p.č.52/3,706/2 a 706/4, k.ú.Horní Habartice na stavbu rodinného domu s p.Hlaváčem Petrem,

bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.

 

Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:   Moc Jaroslav člen zastupitelstva

Sotona Antonín člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry