27 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.2/2010 ze dne 16.12. 2010

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.2/2010 ze dne 16.12.2010
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

1.     Program zasedání a způsob hlasování,

2.     Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,

3.     Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2011,

4.     Vnitřní směrnice obce Horní Habartice,

5.     Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity,

6.      Záměr pronájmu části p.č.1045/1 a části p.č. 110, k.ú.Horní Habartice,

7.     Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.1/10-Vý s následnou koupí na p.p.č. 52/3,706/2

             a 706/4 dle geometrického plánu č.282-82/2007 na stavbu rodinného domu, kupující

                   p. Culek Ivan, bytem Horní Habartice ,

8.     Výroční zprávu Mateřské školky, Horní Habartice 6 za školní rok 2009/2010,

9.     Zařazení zaměstnankyně VPP do kategorie zaměstnanci obecního úřadu,

10. Žádost o finanční příspěvek na výstavbu opěrné zdi- proti povodni-p. Konůpek L.

            p. Krýzová E.,p. Junásková M.,

11. Servisní smlouvu č. 036-2010 s firmou JD rozhlasy s.r.o. Rožnov p.R.,

12. Žádost o finanční příspěvek – TJ SK Markvartice,

13. Žádost o finanční příspěvek TJ ZORA Praha,

14. Finanční dary- povodeň 2010- KÚ Ústí nad Labem-20 000 Kč , Město Děčín - 5 000 Kč , věcné dary KÚÚK,

15. Rozpočtové opatření č.5/2010,

16. Pojištění majetku obce Horní Habartice,

17. Zásobník projektů obce Horní Habartice,

18. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle přílohy č.1 k nařízení vlády 37/2003 Sb.

19. Žádost Mateřské školy Horní Habartice 6 o souhlas s přijetím daru,

20. Kupní smlouvu č.S 510/10 s firmou Lesy ČR, s.p., Lesní správou Děčín na p.p.č.1044/1k.ú.Horní Habartice za cenu 58 800,-Kč,

21. Prodej požárního vozu  AVIA  30, RZ DC-70-07  městu Benešov n.Pl.,

22. Žádost o dotaci  z PRV MMR na celkovou rekonstrukci elektoinstalace  konferenčního  sálu obecního úřadu a následné vymalování sálu,

23. Žádost o dotaci  od Ministerstva pro místní rozvoj na dokončení multifunkčního centra,

24. Žádost o nadační příspěvek od  Nadace ČEZ  “ Oranžové hřiště “,

25. Dodatečné nahlášení komunikací poškozených povodní a podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikací po povodni p.p.č. 61/1, 61/3, 61/4, 975/1 a 1019, k.ú.Horní Habartice,

26. Dohodu o provádění údržby internetových stránek obce a výši odměny za údržbu stránek.

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p. Hrouzka K.,p. Khopa P., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2011

Příjmy                       3 416 000,- Kč   

Výdaje                       3 416 000,- Kč            Rozpočet je vyrovnaný.

 

 1. Vnitřní směrnice obce Horní Habartice.
 2. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
 3. Záměr pronájmu části p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice.
 4. Záměr pronájmu části p.č. 110, k.ú.Horní Habartice.
 5. Záměr pronájmu části p.p.č. 52/3, 706/2 a 706/4, k.ú.Horní Habartice  s následnou koupí za účelem výstavby rodinného domu.

 

 1. Zařazení zaměstnankyně VPP do kategorie zaměstnanci obecního úřadu.
 2. Finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč na opravu obytných místností přízemí domu č.p.81

po poškození povodní žadatelům p. Konůpkovi L.,p. Krýzové E.,p. Junáskové M..

 1. Servisní smlouvu č. 036-2010 s firmou JD rozhlasy s.r.o. Rožnov p.R..
 2. Finanční příspěvek  TJ SK Markvartice ve výši 3 000,-Kč.
 3. Finanční příspěvek TJ ZORA Praha ve výši 200,-Kč.
 4. Přijetí finančních darů po povodni 2010- KÚ Ústí nad Labem-20 000 Kč , Město Děčín - 5 000 Kč  a věcných darů od  KÚÚK v hodnotě 11 200,-Kč.
 5. Rozpočtové opatření č.5/2010

Upravená příjmová část rozpočtu          30 714 200,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu          31 494 200,00 Kč

Financování                                                   780 000,00 Kč

 

      Stav financí k 30.11.2010:

            Pokladna                          20 024,00 Kč

Běžný účet                  1 179 839,77 Kč

            Termínovaný vklad     1 740 832,04 Kč

            Celkem                       2 940 695,81 Kč

            Posílení   položek   překročených   v  měsíci  prosinci  se souhlasem   pana   starosty. Pan  starosta   

            bude    zastupitelstvo   obce  o  těchto   změnách podrobně  informovat  na prvním zasedání v roce

            2011.

16.  Pojištění majetku obce Horní Habartice u Generali Pojišťovny a.s.

 1. Zásobník projektů obce Horní Habartice.
 2. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle přílohy č.1 k nařízení vlády 37/2003 Sb.

                                                        pevná složka         přípl.dle počtu obyvatel      člen ZO     celkem

     starosta   90%                             7 806,60                      6 195,00 Kč                              14 002,00 Kč

     předsedové výborů a  komisí        836,00                               171,00                  266,00        1 273,00

     člen zastupitelstva obce                266,00                               171,00                                        437,00

     s platností k 1.1. 2011

 1. Přijetí daru  Mateřské školy Horní Habartice 6 od Magistrátu města Děčín.
 2. Kupní smlouvu č.S 510/10 s firmou Lesy ČR, s.p., Lesní správou Děčín na p.p.č.1044/1, k.ú.Horní Habartice za cenu 58 800,-Kč.
 3. Prodej požárního vozu  AVIA  30, RZ DC-70-07  městu Benešov n.Pl. za cenu 5 000,-Kč.
 4. Podání  žádosti o dotaci  z PRV MMR na celkovou rekonstrukci elektoinstalace  konferenčního  sálu obecního úřadu s následným vymalováním sálu a zajištění spolufinancování z prostředků minulých let.
 5. Podání žádosti o dotaci  od Ministerstva pro místní rozvoj na dokončení multifunkčního centra ,
 6. Dodatečné nahlášení komunikací poškozených povodní a podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikací po povodni p.p.č.61/1, 61/3, 61/4, 975/1 a 1019, k.ú.Horní Habartice.
 7. Podání žádosti o nadační příspěvek od  Nadace ČEZ  “ Oranžové hřiště “ .
 8. Dohodu o provádění údržby internetových stránek obce  s p.Sotonou A. a výši roční odměny 5 000,-Kč  za údržbu stránek.

 

Ukládá

1.      Starostovi  obce p.Donátovi zveřejnit záměr pronájmu části p.p.č. 52/3, 706/2 a 706/4, k.ú. Horní Habartice k pronájmu s následnou koupí na výstavbu rodinného domu.

 

Rozhodlo

1. Neposkytnout finanční příspěvek p. Konůpkovi Lubošovi, p. Marii Junáskové a p.Elianě 

    Krýzové  na vybudování protipovodňové  zdi u  domu č.p. 81 v Horních Habarticích  a příspěvek ve   

    výši 5 000,- Kč na opravu obytných místností přízemí domu č.p.81.

 

Bere na vědomí                                               

1.    Odstoupení od žádosti o uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.1/10-Vý s následnou koupí na  

      p.p.č. 52/3, 706/2  a 706/4  dle  geometrického  plánu  č.282-82/2007  na  stavbu  rodinného  domu,  

      kupující  p. Culek Ivan, bytem Horní Habartice .

2.    Výroční zprávu Mateřské školky, Horní Habartice 6 za školní rok 2009/2010.

 

Pověřuje

 1. Místostarostu obce p.Maška uzavřením servisní smlouvy č. 036-2010 s firmou JD rozhlasy s.r.o. Rožnov p.R..

2.      Starostu obce p.Donáta  uzavřením  smlouvy o pojištění majetku obce Horní Habartice u Generali Pojišťovny a.s.

 1. Starostu obce p.Donáta  uzavřením kupní smlouvy č.S 510/10 s firmou Lesy ČR, s.p., Lesní správou Děčín na p.p.č.1044/1, k.ú.Horní Habartice za cenu 58 800,-Kč.
 2. Starostu obce p.Donáta  uzavřením  kupní smlouvy  na prodej  požárního vozu  AVIA  30, RZ DC-70-07  městu Benešov n.Pl. za cenu 5 000,-Kč.
 3. Starostu obce p.Donáta  podáním  žádosti o dotaci  z PRV  MMR  na celkovou rekonstrukci elektroinstalace  konferenčního  sálu obecního úřadu a opravu omítek po provedených pracech.
 4. Starostu obce p.Donáta  podáním žádosti o dotaci  od Ministerstva pro místní rozvoj na dokončení multifunkčního centra.
 5. Starostu obce p.Donáta  dodatečným  nahlášením komunikací poškozených povodní a podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikací po povodni p.p.č.61/1, 61/3, 61/4, 975/1 a 1019, k.ú.Horní Habartice.
 6. Starostu obce p.Donáta  podáním žádosti o nadační příspěvek od  Nadace ČEZ  “ Oranžové hřiště “.
 7. Starostu obce p.Donáta uzavřením dohody o provádění údržby internetových stránek obce s p.Sotonou A.

                                                                                                         Donát Ladislav

                                                                                                           starosta obce

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Hrouzek Karel                                                člen zastupitelstva

                                 Khop Pavel                                                     člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry