27 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.1/2010 ze dne 10.11.2010

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.1/2010 ze dne 10.11.2010
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Složení slibu  členů zastupitelstva obce,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
 3. Návrh  programu,
 4. Určení počtu místostarostů,
 5. Určení, které funkce budou zastupitelé vykonávat jako dlouhodobě uvolnění,
 6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty,
 7. Volbu starosty a místostarosty,
 8. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
 9. Volba předsedy  finančního výboru a kontrolního výboru,
 10. Složení komisí,
 11. Stanovení výše a termínu odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 12. Stanovení podmínek pro výběr  v Komerční bance, a.s.,
 13. Pověření starosty obce podepisovat příkazy k úhradě  v UniCredit Bank, a.s. – dotace na opravu mostů a komunikací po povodni v r.2009,
 14. Příkazy k provedení inventarizace majetku obce,
 15. Přípravu návrhu rozpočtu obce na rok 2011.

Schvaluje

 1. Ověřovatele zápisu p.Moce Jaroslava a sl.Ottovou Hanu, zapisovatelku p.Ottovou Hanu.
 2. Program zasedání.
 3. Funkci jednoho místostarosty pro volební období 2010 – 2014.
 4. Pro roky 2010 – 2012 funkce starosty neuvolněná, funkce místostarosty uvolněná.
 5. Hlasování veřejně včetně volby starosty a místostarosty.
 6. Volbu : starosta obce p. Donát Ladislav

             místostarosta obce p. Mašek Karel, nástup  od 16.11. 2010

 1. Odměny členům zastupitelstva obce ve výši:
 • starosta          14 740,- Kč
 • předsedové výborů a komisí   1 340,- Kč
 • člen zastupitelstva obce             460,- Kč

 s  platností od 11.11.2010, uvolněný místostarosta od 16.11.2010.

 1. Počet členů finančního výboru 2.
 2. Počet členů kontrolního výboru 2.
 3. Předsedu finančního výboru p.Hrouzka Karla.
 4. Předsedu kontrolního výboru p.Sotonu Antonína.
 5. Složení finančního výboru: předseda p.Hrouzek Karel

                členové p.Pospíšilová Jarmila, p.Slaninová Drahomíra

 1. Složení kontrolního výboru: : předseda p.Sotona Antonín

                      členové p.Donát Ladislav st., p.Horáková Blanka        

 1. Pro výběr  v Komerční bance, a.s. podpis starosty  a místostarosty. Zřízení platební karty pro starostu a místostarostu s maximální výší výběru 50 tis.Kč. Zřízení karty pro přístup do elektronického bankovnictví pro starostu a místostarostu.

 

Zřizuje

 1. Finanční a kontrolní výbor.

 

Bere na vědomí

 1. Složení slibu všech členů zastupitelstva obce

      2.   Složení komisí: komise pro občanské záležitosti: předseda p.Moc Jaroslav 

                                                                      členové:p.Hlaváčová Marie, p.Ottová Hana

                              kulturně školská komise: předseda sl.Ottová Hana

                                                                       členové: p. Sobotková Petra, p.Svádová  

                                                                       Romana, p.Urbánková Lucie                                                                          

                        komise životního prostředí :  předseda p.Khop Pavel

                                                                 členové: p. Cingel František, p.Hadrava Roman

Ukládá

 1. Provedení  inventarizace  majetku obce  do 31.12. 2010,  zprávu o výsledku  doručit  na   OÚ nejpozději do 5.1. 2011.
 2. Finančnímu   výboru, místostarostovi p.Maškovi  a  účetní  obce  zpracovat   návrh   rozpočtu obce na rok 2011 do  25.11. 2010

Pověřuje

1.    Starostu obce p.Donáta Ladislava  podepisováním příkazů k úhradě  v UniCredit   

     Bank, a.s.  – dotace na opravu mostů a komunikací po povodni v r.2009.

Donát Ladislav
starosta obce

 

Ověřovatelé zápisu:     Moc Jaroslav                                          člen zastupitelstva

                                  Ottová Hana                                člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry