28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 25.srpna 2010

Zasedání zastupitelstva obce č. 22/2010 ze dne 25.8. 2010
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Zprávu o hospodaření obce za období 1-7/2010,
 4. Zakoupení stolů a židlí na sál obce,
 5. Žádost p.Konůpka Luboše, p.Marie Junáskové a p.Eliany Krýzové o finanční příspěvek na výstavbu protipovodňové zdi u domu č.p. ,
 6. Odměny členům výborů, komisí a p.Sotonovi A. za údržbu webových stránek obce za rok 2010,
 7. Rozpočtové opatření č.4/2010,
 8. Ukončení   platnosti Smlouvy   o  budoucí    kupní   smlouvě  č.1/09-Vý   uzavřené   dne  6.5. 2009 s  p.Martinem Vernerem, 407 22 Benešov n.Pl.,
 9. Aktualizaci povodňového plánu obce Horní Habartice,
 10. Projednání Závěrečného účtu obce Horní Habartice za rok 2009 ve finančním a kontrolním výboru.

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu sl.Ottovou H. a  p. Sotonu A., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Zakoupení 20 ks stolů a 100 ks židlí na sál obce  v hodnotě do 150 000,-Kč.
 4. Odměny členům výborů, komisí ve výši 1 500,- Kč a p.Sotonovi A. ve výši 5 000,-Kč za údržbu webových stránek obce za rok 2010,
 5. Rozpočtové opatření č.4/2010

Upravená výdajová část rozpočtu           30 906 200,- Kč

 1. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 52/3, 706/2 a 706/4, k.ú.Horní Habartice  s následnou koupí za účelem výstavby rodinného domu,
 2. Aktualizaci povodňového plánu obce Horní Habartice.

 

Ukládá

1.  Finančnímu a kontrolnímu výboru seznámit se se Závěrečným účtem obce Horní Habartice za rok 2009.

2.  Starostovi obce panu Podanému zveřejnit záměr pronájmu části p.p.č. 52/3, 706/2 a 706/4, k.ú. Horní Habartice k pronájmu s následnou koupí na výstavbu rodinného domu.

 

Rozhodlo

1. Neposkytnout finanční příspěvek p. Konůpkovi Lubošovi, p. Marii Junáskové a p.Elianě
Krýzové  na vybudování protipovodňové  zdi u  domu č.p.  v Horních Habarticích.

 

Bere na vědomí

 1. Hospodaření obce za období 1-7/2010.
 2. Ukončení  platnosti  Smlouvy   o  budoucí    kupní   smlouvě   č.1/09-Vý   uzavřené   dne  6.5. 2009  s  p.Martinem Vernerem, 407 22 Benešov n.Pl.

Podaný Miroslav
starosta obce

 

Ověřovatelé zápisu: Ottová Hana       člen zastupitelstva
                                     Sotona Antonín   člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry