28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 8.dubna 2010

Zasedání zastupitelstva obce č. 20/2010 ze dne 8.4. 2010
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Žádost Povodí Ohře s.p. o pronájem p.p.č. 1019, k.ú.Horní Habartice,
 4. Žádost paní Kosařové Dagmar,  o pronájem p.p.č. 246/107, 246/109, 706/13, 782, 878/1, 882/5, 882/6, 914/3, k.ú.Horní Habartice,
 5. Žádost manželů Kudrnových o pronájem p.p.č.209/1, k.ú.Horní Habartice a žádost p.Švejdové Šárky a p.Havlíčkové  Jany o výstavbu lávky u Kudrnů,
 6. Žádost p.Komárkové Stanislavy o opravu lávky k č.p.64,
 7. Žádost o finanční příspěvek na zřízení Babyboxu v nemocnici Děčín,
 8. Zakoupení DVS 12 Avia 31 (ve výbavě Ps 12) pro JSDH Horní Habartice od obce Heřmanov za 60 000,-Kč,
 9. Rozpočtové opatření č. 2/2010,
 10. FVE – nabídka zřízení fotovoltaické elektrárny Tesla,
 11. Žádost p.Jakeše Václava, Markvartice  o prodej p.p.č.493/1, 489/7, 489/8, 493/2, 493/3, 500/6 a 500/14, k.ú.Horní Habartice na provozování vodovodu Glóbus,
 12. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s AGRO-DK s.r.o.,zastoupené p.Kosařovou Dagmarou a manželi Kolorenčovými na vodovodní přípojku přes jejich pozemky,
 13. Komisi pro výběrové řízení na opravu mostů  a komunikací po povodni,
 14. Žádost   Mateřské  školy   Horní   Habartice 6 o souhas  s  přijetím   finančního   daru  ve  výši 2 000,- Kč od rodičů a návštěvníků MŠ věnovaných při velikonočním jarmarku.

 

   

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu sl. Ottová H. a  p. Sotona A., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Bezúplatný pronájem p.p.č. 1019, k.ú.Horní Habartice Povodí Ohře, s.p. za účelem zřízení staveniště.
 4. Záměr pronájmu p.p.č. 246/107, 246/109, 706/13, 782, 878/1, 882/5, 882/6, 914/3, k.ú.Horní Habartice.
 5. Pomoc obce při opravě lávky k č.p.64, majitelka p. Komárková Stanislava.
 6. Finanční příspěvek na zřízení Babyboxu v nemocnici Děčín ve výši 1 500,- Kč.
 7. Zakoupení DVS 12 Avia 31 pro JSDH Horní Habartice od obce Heřmanov za 60 000,-Kč.
 8. Rozpočtové opatření č. 2/2010.

Upravená výdajová část rozpočtu           3 939 200,- Kč

 1. Záměr pronájmu p.p.č.493/1, 489/7, 489/8, 493/2, 493/3, 500/6 a 500/14, k.ú.Horní Habartice.
 2. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s AGRO-DK s.r.o., zastoupené p.Kosařovou Dagmarou a manželi Kolorenčovými na vodovodní přípojku přes jejich pozemky,
 3. Komisi pro výběrové řízení na opravu mostů  a komunikací po povodni ve složení :

              Ing.Houska Vlastimil      - zpracovatel žádosti o dotaci

              Ing. Černý Jaroslav         - zpracovatel projektové dokumentace

              Podaný Miroslav             - starosta

              Donát Ladislav                - místostarosta

              Sotona Antonín                - předseda kontrolního výboru

              náhradník                         - Ottová Hana - účetní obce 

 

 

 

 

Souhlasí

 1. S přijetím finančního daru ve výši 2 000,- Kč od rodičů a návštěvníků MŠ věnovaných při velikonočním jarmarku.

 

Rozhodlo

 1. Odložit případný pronájem p.p.č.209/1, k.ú.Horní Habartice nebo vybudování lávky u Kudrnů čp.151 na  rok 2011.
 2. Nezřídit fotovoltaickou elektrárnu tesla na střeše budovy obecního úřadu.

 

 

Ukládá

 1. Starostovi obce p.Podanému zveřejnit záměr pronájmu obecních pozemků p.p.č. 246/107, 246/109, 706/13, 782, 878/1, 882/5, 882/6, 914/3,  k.ú.Horní Habartice.
 2. Starostovi obce p.Podanému zveřejnit záměr pronájmu p.p.č.493/1, 489/7, 489/8, 493/2, 493/3, 500/6 a 500/14, k.ú.Horní Habartice.

 

 Pověřuje

 1. Starostu obce p.Podaného uzavřením nájemní smlouvy s Povodím Ohře s.p. na pronájem p.p.č. 1019, k.ú.Horní Habartice za účelem zřízení staveniště.
 2. Starostu obce p.Podaného uzavřením kupní smlouvy na zakoupení DVS 12 Avia 31 (ve výbavě Ps 12) pro JSDH Horní Habartice s obcí Heřmanov za 60 000,-Kč.
 3. Starostu obce p.Podaného uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s p.Kosařovou Dagmarou a manželi Kolorenčovými na vodovodní přípojku přes jejich pozemky.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Podaný Miroslav

                                                                                                       starosta obce

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ottová Hana                                                člen zastupitelstva

                                 Sotona Antonín                                           člen zastupitelstva


Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry