29 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 2.února 2010

Zasedání zastupitelstva obce č. 19/2010 ze dne 2.2. 2010
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Žádost o nadační příspěvek  od Nadace ČEZ  ” Oranžové hřiště “,
 4. Žádost o dotaci  z POV Ústeckého kraje na výměnu parket, obložení a schodiště konferenčního sálu obecního úřadu,
 5. Žádost o dotaci  z POV Ústeckého kraje na úpravu parkovací plochy mezi hasičskou zbrojnicí a obecním úřadem,
 6. Žádost o dotaci  od Ministerstva pro místní rozvoj a technickou pomoc na opravu mostů a komunikací po povodni,
 7. Hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2009,
 8. Zprávu z kontroly hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6  za rok 2009,
 9. Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. na věcné břemeno – p.p.č.1010, k.ú.Horní Habartice,
 10. Přijetí finančních darů na odstranění následků povodní, obdržených v 1/2010,
 11. Rozpočtové opatření č.5/2009,
 12. Rozpočtové opatření č.1/2010,
 13. Hostování spisové služby u Magistrátu města Děčín,
 1. Neinvestiční náklady na předškoláky za školní rok 2009/2010 v Mateřské škole Horní

Habartice 6,

      15. Zakoupení sekačky na hřbitov a lednice do hasičské zbrojnice,

      16. Prodej p.p.č.1013, k.ú.Horní Habartice  paní Mocové Vladislavě, bytem 

            Markvartice, 407 42 Markvartice.

      17. Přípravu daňového přiznání obce  Horní Habartice za rok 2009,

      18. Odměnu za výkon funkce místostarosty od 1.1.2010,

      19. Zánik věcného břemene trvalého přístupu na p.p.č.49/3  pro Doksanskou Vlastu, přes   

            p.p.č.706/2 a p.p.č.706/4, k.ú.Horní Habartice,                                                                    

      20. Smlouvu s KOVOŠROTEM GROUP a.s. Děčín.

   

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p. Moce J. a  p. Zacha M., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Žádost o nadační příspěvek  od  Nadace ČEZ   “ Oranžové hřiště “.
 4. Žádost o dotaci  z POV Ústeckého kraje na výměnu parket, obložení a schodiště konferenčního sálu obecního úřadu a zajištění spolufinancování z prostředků minulých let.
 5. Žádost o dotaci  z POV Ústeckého kraje na úpravu parkovací plochy mezi hasičskou zbrojnicí a obecním úřadem a zajištění spolufinancování.
 6. Zajištění projektů potřebných k žádosti o dotaci  od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu mostů a komunikací po povodni prostřednictvím Ing.Vlastimila Housky, Krupka.
 7. Hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2009 s výsledkem – 5 008,53 Kč a přijetí daru ve výši 3 500,-Kč od manželů Veselých z Kerhartic.
 8. Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. na věcné břemeno – p.p.č.1010 k uložení sítí pro p.p.č.706/2, k.ú.Horní Habartice stavba domku manželé Šimkovi.
 9. Přijetí finančních darů na odstranění následků povodní, došlých 1/2010 - 50 000,-Kč od společnosti Člověk v tísni, o.p.s.  a 50 000,-Kč od p.Svobodové Soni, Praha.
 10. Rozpočtové opatření č.5/2009

Upravená příjmová část rozpočtu                     8 793 700,- Kč

Upravená výdajová část rozpočtu                     9 091 000,- Kč

Financování                                                            297 300,- Kč

 1. Rozpočtové opatření č.1/2010

Upravená příjmová část rozpočtu                     3 879 200 ,- Kč

Upravená výdajová část rozpočtu                     3 879 200 ,- Kč

 

 1. Hostování spisové služby u Magistrátu města Děčín.
 2. Žádost o úhradu neinvestičních nákladů za předškoláky, školní rok 2009/2010 v Mateřské škole Horní Habartice 6 na Městě Benešov n.Pl. ve výši 7 503,- Kč.
 3. Zakoupení sekačky na hřbitov a lednice do hasičské zbrojnice.
 4. Prodej p.p.č.1013, k.ú.Horní Habartice paní Mocové Vladislavě, bytem Markvartice , 40742 Markvartice za 3 100,- Kč.
 5. Odměnu za výkon funkce místostarosty od 1.1.2010  v celkové výši 10 280,-Kč.
 6. Bezplatné zrušení věcného břemene trvalého přístupu na p.p.č.49/3 pro paní Doksanskou

Vlastu, bytem Dlouhá , 403 35 Libouchec přes p.p.č.706/2 a p.p.č.706/4, k.ú. Horní Habartice, vlastník obec Horní Habartice.

 1. Smlouvu s KOVOŠROTEM GROUP a.s. Děčín pro rok 2010. 

 

Bere na vědomí

 1. Zprávu z kontroly hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6  za rok 2009.

 

 Pověřuje

 1. Starostu    obce   p.Podaného   podáním   žádosti   o  nadační    příspěvek  od  Nadace   ČEZ 

“ Oranžové hřiště “.

 1. Starostu obce p.Podaného podáním žádosti o dotaci  z POV Ústeckého kraje na výměnu parket,obložení a schodiště sálu obecního úřadu.
 2. Starostu obce p.Podaného podáním žádosti o dotaci  z POV Ústeckého kraje na úpravu parkovací plochy mezi hasičskou zbrojnicí a obecním úřadem.
 3. Starostu obce p.Podaného uzavřením smlouvy s Ing.Vlastimilem Houskou na technickou pomoc ve stádiu přípravy a realizaci stavby ”oprava mostů a komunikací po povodni” a podání žádosti o dotaci  od Ministerstva pro místní rozvoj .
 4. Starostu obce p.Podaného uzavřením smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. na věcné břemeno – p.p.č.1010, k.ú.Horní Habartice.
 5. Starostu obce p.Podaného uzavřením kupní smlouvy s p.Mocovou Vladislavou, bytem Markvartice  na prodej p.p.č.1013, k.ú.Horní Habartice.
 6. Starostu obce pana Podaného uzavřením Smlouvy o zániku věcného břemene s paní Doksanskou Vlastou, bytem Dlouhá , 403 35 Libouchec.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Podaný Miroslav

                                                                                                       starosta obce

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Moc Jaroslav                                                člen zastupitelstva

                                 Zach Miroslav                                              člen zastupitelstva


Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry