27 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 9. prosince 2009

Zasedání zastupitelstva obce č. 18/2009 ze dne 9.12. 2009
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2010,
 4. Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2010,
 5. Rozdělení jednorázového sociálního příspěvku důchodcům,
 6. Záměr prodeje p.p.č.1013, k.ú.Horní Habartice,
 7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Habartice za rok 2009,
 8. Žádost p.Mezery Zdeňka o finanční  příspěvek na hokej,
 9. Žádost TJ zrakově postižených  sportovců ZORA Praha o finanční příspěvek,
 10. Žádost Českého výboru pro UNICEF o finanční příspěvek,
 11. Žádost instituce BabyBox pro odložené děti Statim  o finanční příspěvek na zřízení  babyboxu,
 12. Rozpočtové opatření č.4/2009 ,
 13. Převod majetku obce od 1001,-Kč do 3000,-Kč z dlouhodobého hmotného majetku do podrozvahového majetku,
 14. Odměny členům výborů a komisí,
 15. Přijmutí finančních darů a daru od firmy Philips ČR,
 16. Příspěvek Farnosti Horní Habartice  na rok 2010,
 17. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. s firmou ČEZ na p.p.č. 1006/1, k.ú.Horní Habartice za 1 000,- Kč,
 18. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  břemene č.EP-12-4001499/001 s firmou ČEZ na p.p.č. 214/1 a 166/5, k.ú.Horní Habartice za 1 000,- Kč,
 19. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné břemene č.IP-12-4001563/001 s firmou ČEZ na p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice za 1 000,- Kč,
 20. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene č.IE-12-4002424/001 s firmou ČEZ na p.p.č. 982/2, 1045/1, 326/38 a 326/37, k.ú.Horní Habartice za 1 000,- Kč,
 21. Žádost  o bezúplatný převod p.p.č. 692/3, k.ú.Horní Habartice z vlastnictví ČR na obec Horní Habartice prostřednictvím  Pozemkového fondu ČR.

 

 

 

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p Klímu Z. a  sl.Ottovou H., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2010

            Příjmy                      3 645 000,- Kč

Výdaje                     3 645 000,- Kč                          Rozpočet je vyrovnaný.

 

 1. Rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2010

            Příjmy                           45 000,- Kč

Výdaje                           88 000,- Kč                    

Financování                  43 000,- Kč                          Rozpočet je schodkový.

 

 1. Rozdělení příspěvku na otop 10 důchodcům ve výši 1 000,- Kč každému.
 2. Záměr prodeje p.p.č.1013, k.ú.Horní Habartice.
 3. Finanční  příspěvek p.Mezerovi Zdeňkovi na hokej ve výši 2 500,- Kč pro mládež z obce.
 4. Finanční příspěvek ve výši 200,-Kč TJ zrakově postižených  sportovců ZORA Praha.
 5. Finanční příspěvek  ve výši 200,- Kč Českému výboru pro UNICEF.
 6. Rozpočtové opatření č.4/2009

Upravená příjmová část rozpočtu                     8 723 700,- Kč

Upravená výdajová část rozpočtu                     9 091 000,- Kč

Financování                                                            367 300,- Kč

Posílení příjmových a výdajových položek.  Pan starosta nechal o rozpočtovém opatření hlasovat. Posílení   položek   překročených   v  měsíci  prosinci  se souhlasem   pana   starosty. Pan  starosta  bude    zastupitelstvo   obce  o  těchto   změnách podrobně  informovat  na prvním zasedání v roce 2010.

 

 1. Převod majetku obce od 1001,-Kč do 3000,-Kč z dlouhodobého hmotného mjetku do podrozvahového majetku.
 2. Odměny členům výborů a komisí v částce 1 200,-Kč každému.
 3. Přijmutí finančních darů a daru od firmy Philips ČR. Seznam dárců je  přílohou č.1 usnesení č.18/09.
 4. Příspěvek Farnosti Horní Habartice ve výši 100 000,- Kč v roce 2010 :

            oprava křížku na místním hřbitově  cca  50 000,-   Kč,  doplacení  opravy  zvonu  a  zvonice 

            místního kostela - zůstatek cca  50 000,- Kč .            

 1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. s firmou ČEZ na p.p.č. 1006/1, k.ú.Horní Habartice za 1 000,- Kč.
 2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  břemene č.EP-12-4001499/001 s firmou ČEZ na p.p.č. 214/1 a 166/5, k.ú.Horní Habartice za 1 000,- Kč.
 3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné břemene č.IP-12-4001563/001 s firmou ČEZ na p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice za 1 000,- Kč.
 4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene č.IE-12-4002424/001 s firmou ČEZ na p.p.č. 982/2, 1045/1, 326/38 a 326/37, k.ú.Horní Habartice za 1 000,- Kč.
 5. Žádost  o bezúplatný převod p.p.č. 692/3, k.ú.Horní Habartice z vlastnictví ČR na obec Horní Habartice prostřednictvím  Pozemkového fondu ČR.

 

 

Bere na vědomí

 1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Habartice za rok 2009.

 

Rozhodlo

 1. Neposkytnout finanční příspěvek instituci Baby Box pro odložené děti Statim.

 

 Pověřuje

1.      Starostu obce p.Podaného schválením rozpočtových změn k 31.12. 2009 a podáním  

     informace na prvním zasedání v roce 2010.

2.      Starostu obce p.Podaného podáním  žádosti  o bezúplatný převod p.p.č. 692/3, k.ú.Horní 

 Habartice z vlastnictví ČR na obec Horní Habartice prostřednictvím  Pozemkového fondu 

 ČR.

       3.   Starostu obce p.Podaného podepsáním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

             věcného břemene č. s firmou ČEZ na p.p.č. 1006/1, k.ú.Horní Habartice za 1 000,- Kč.

       4.   Starostu obce p.Podaného podepsáním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení     

             věcného  břemene č.EP-12-4001499/001 s firmou ČEZ na p.p.č. 214/1 a 166/5, k.ú.Horní      

             Habartice za 1 000,- Kč.

       5.   Starostu obce p.Podaného podepsáním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

             věcné  břemene č.IP-12-4001563/001 s firmou ČEZ na p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice za

             1000,- Kč.

       6.   Starostu obce p.Podaného podepsáním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení 

      věcného břemene č.IE-12-4002424/001 s firmou ČEZ na p.p.č. 982/2, 1045/1, 326/38 a

     326/37, k.ú.Horní Habartice za 1 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Podaný Miroslav

                                                                                                       starosta obce

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Klíma Zdeněk                                              člen zastupitelstva

                                 Ottová Hana                                                člen zastupitelstva

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry