26 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 4. září 2009

Zasedání zastupitelstva obce č. 17/2009 ze dne 4.9. 2009
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

1.      Návrh programu a způsob hlasování,

2.      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,

3.      Koupi p.p.č.168/3 a 1071/1, k.ú.Horní Habartice od pana Kaila Romana,  bytem Horní Habartice ,

4.      Bezúplatný převod p.p.č. 245/4, 566/9, 683/4, k.ú.Horní Habartice od Pozemkového fondu ČR na základě Územního plánu obce Horní Habartice  platného od 2.7. 2009,

5.      Rozpočtový výhled SOB na roky 2010-2011,

6.      Hospodaření obce Horní Habartice za období 1-8/2009,

7.      Finanční a hmotné dary obcí, jednotlivců, institucí a nadací,

8.      Rozdělení finančních prostředků mezi povodní postižené občany,

9.      Žádost pana Bozseníka, bytem  Horní Habartice  o příspěvek na opravu podezdívky plotu u silnice,

10.  Žádost Dr.Trnky Václava, bytem Praha o  finanční příspěvek  na zajištění svahu mezi domy čp.71 a čp.72 a projekt,

11.  Rozpočtové opatření č.3/2009,

12.  Postup odstraňování povodňových škod,

13.  Záměr prodeje p.p.č.165/4 - trvalý travní porost o výměře 155 m2, k.ú.Horní Habartice,

14.  Podání žádosti o dotaci POV 8.kolo na dostavbu hasičské zbrojnice a koupi traktoru,

15.  Zařazení zaměstnanců VPP a údržbáře do kategorie zaměstnanci obecního úřadu,

16.  Odměna p.Sotonovi Antonínovi za zpracování a propagaci bleskové povodně na internetových stránkách obce a zpracování  DVD povodně.

17.Dodatek č.2 ke Změně zřizovací listiny Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín.

 

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p.Moc J. a p.Sotona A., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Koupi p.p.č.168/3 a 1071/1, k.ú.Horní Habartice od pana Kaila Romana,  bytem Horní Habartice za cenu 13 000,- Kč.
 4. Podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 245/4, 566/9 a 683/4, k.ú.Horní Habartice od Pozemkového fondu ČR na Obec Horní Habartice na základě  Územního plánu obce Horní Habartice platného od 2.7. 2009.
 5. Rozpočtový výhled SOB na roky 2010-2011.
 6. Přijetí finančních a hmotných darů obcí, jednotlivců, institucí a nadací – seznam dárců je přílohou č.1 usnesení č.17/09.
 7. Rozdělení finančních prostředků mezi povodní postižené občany v celkové výši 623 tis.Kč. – seznam příjemců příspěvku je přílohou č.2 usnesení č.17/09.
 8. Rozpočtové opatření č.3/2009.
 9. Postup odstraňování povodňových škod.
 10. Záměr prodeje p.p.č.165/4 - trvalý travní porost o výměře 155 m2 , k.ú.Horní Habartice.
 11. Podání žádosti o dotaci POV 8.kolo na dostavbu hasičské zbrojnice a koupi traktoru, spolufinancování zajistit z přebytku hospodaření minulých let.
 12. Zařazení VPP a údržbáře do kategorie zaměstnanci obecního úřadu s platností od 1.6. 2009.
 13. Odměnu p.Sotonovi Antonínovi za zpracování propagace povodní obce na internetových stránkách a zpracování DVD povodně ve výši 5 000,-Kč.

      14. Dodatek č.2 ke změně zřizovací listiny Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín.

 

Bere na vědomí

 1. Hospodaření obce Horní Habartice za období 1-8/2009.

 

Rozhodlo

 1. Neposkytnout finanční příspěvek panu Bozseníkovi. na opravu podezdívky plotu u silnice.
 2. Neposkytnout finanční příspěvek Dr.Trnkovi na zajištění svahu mezi domy čp.71 a čp.72 a projekt.

 

 

 Pověřuje

 1. Starostu obce p.Podaného uzavřením kupní smlouvy na p.p.č.1071/1 a 168/3, k.ú.Horní Habartice s panem Kailem Romanem,bytem Horní Habartice .
 2. Starostu obce p.Podaného podáním žádosti o dotaci z POV 8.kolo na dostavbu hasičské zbrojnice a koupi traktoru.
 3. Starostu obce p.Podaného podáním žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 245/4, 566/9 a 683/4, k.ú.Horní Habartice od Pozemkového fondu ČR na Obec Horní Habartice na základě  Územního plánu obce Horní Habartice platného od 2.7. 2009.

 

                                                                                                    Podaný Miroslav

                                                                                                       starosta obce

 

 

Ověřovatelé zápisu: Moc Jaroslav                                               člen zastupitelstva

                                 Sotona Antonín                                           člen zastupitelstva

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry