25 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 10. června 2009

Zasedání zastupitelstva obce č. 16/2009 ze dne 10.6. 2009
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Řešení námitky manželů P. k územnímu plánu obce Horní Habartice,
 4. Řešení námitky Občanského sdružení Ploučnice k územnímu plánu obce Horní Habartice,
 5. Územní plán obce Horní Habartice,
 6. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska  za rok 2008,
 7. Žádost o koupi, případně bezúplatný převod p.p.č.692/3, k.ú.Horní Habartice od České republiky prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 8. Žádost o umístění dopravního zrcadla na místní komunikaci č.980/1 u č.p.55.
Schvaluje
 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu sl.Ottovou H. a p.Zacha M., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Řešení námitky manželů P. k územnímu plánu obce Horní Habartice – p.p.č.692/1 , k.ú.Horní Habartice bude výjmuta z návrhované plochy PV ( Z18 ).
 4. Řešení námitky Občanského sdružení Ploučnice k územnímu plánu obce Horní Habartice – stavba splaškové a dešťové kanalizace, při které je nutná spolupráce se sousedními obcemi, bude konkrétní záměr řešen změnou ÚP.
 5. Územní plán obce Horní Habartice a vydání Územního plánu formou opatření obecné povahy.
 6. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2008.
 7. Podání žádosti o koupi, případně bezúplatný převod p.p.č.692/3, k.ú.Horní Habartice od České republiky prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 8. Umístění dopravní značky obytná zóna na komunikaci č.980/1 u č.p.55.
 Souhlasí       1.  Se závěrečným účtem Sdružení obcí Benešovska za rok 2008 – bez výhrad. Pověřuje
 1. Starostu obce p.Podaného podáním žádosti o koupi, případně bezúplatný převod  p.p.č.692/3, k.ú.Horní Habartice od České republiky prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 Ukládá
 1. Finančnímu a kontrolnímu výboru seznámit se se Závěrečným účtem obce Horní Habartice a se Závěrečným účtem Sdružení obcí Benešovska za rok 2008.
Podaný Miroslav

starosta obce

   

Ověřovatelé zápisu: sl.Ottová Hana      člen zastupitelstva

                                 Zach Miroslav    člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry